TR EN

Genel Bilgi

Anasayfa / Üyelik / Genel Bilgi
Genel Bilgi

Üye Olabilme Şartları, Kazanılması, Sona Ermesi

ÜYE

Madde 4.
Tüzükte öngörülen asli ve şekli koşulları yerine getirmek suretiyle “Moda Deniz Kulübü Derneği Üyesi” sıfatını kazanmış olan gerçek kişidir.

 ÜYELİK VE ŞARTLARI

Madde 5.
On sekiz yaşını bitirmiş, fiil ehliyetine sahip olan ve Tüzükte öngörülen amaca katkıda bulunabilecek yetenek ve niteliklere sahip, sosyal durumu uygun olan gerçek kişiler Derneğe üye olabilir.

Ancak;

a)     Genel ahlaka aykırı veya yüz kızartıcı bir suçtan dolayı kesinleşmiş mahkeme kararı ile mahkum olanlar,

b)     Derneklere üye olmaları kanunla yasaklanmış olanlar,

c)      Dernekten ihraç edilen ve bu nedenle kaydı silinenler,

d)     Türkiye’de ikamet hakkına sahip olmayan yabancılar,

e)      Kanunların derneklere üye olamayacağını belirttiği kişiler,

Derneğe üye olamazlar,

ÜYE OLABİLME YÖNTEMİ

Madde 6.
Tüzüğün 5. maddesinde öngörülen üye olabilme şartlarını taşıyanlardan Derneğe üye olmak isteyenler, Dernek tarafından hazırlanmış “Başvuru Formu”nu doldurup üç adet renkli vesikalık fotoğrafı ve istenen diğer bilgi ve belgelerle birlikte Yönetim Kuruluna başvururlar. Aynı başvuruya, Dernek giriş ücreti ile o yıla ait aidatın Dernek veznesine veya Derneğin göstereceği bankadaki hesabına yatırıldığına dair makbuz da eklenir. Bu başvuru formu, ilgililerce başvuru defterine veriliş sırasına göre kaydedilir. Başvuru formu on gün süreyle ilan tahtasında askıya çıkarılır. Bu sürenin sonunda, başvuru formuyla birlikte, varsa diğer belgeler Balotaj Kurulu’na teslim edilir. Balotaj Kurulu Tüzükte öngörülen çalışma esaslarına göre, üyelik talebini on gün içinde inceleyerek , üyeliğin kabul ve reddine ilişkin önerisini Yönetim Kuruluna sunar. üyelik talepleri, Balotaj Kurulu’ndan geliş tarihi esas alınarak Yönetim Kurulu’nca on gün içinde karara bağlanır. Kabule veya redde ilişkin kararlar, başvuru sahiplerine yazı ile bildirilir. Üyeliğe kabul edilmeyenlerin ödedikleri giriş ücreti ve yıllık aidatları kendilerine iade edilir.

ÜYELİK SIFATININ KAZANILMASI

Madde 7.
Tüzükte öngörülen asli ve şekli koşulların oluşması halinde asıl üyeliğe Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Üyeliğe kabul edilen kişinin üyeliği Dernek Genel Sekreterliği’nce üye kayıt defterine işlenir. Üye kayıt defterine kaydedilen üye, kabul tarihinden itibaren Moda Deniz Kulübü Derneği’nin asıl üyesi olur ve üyelik haklarını kullanır, yükümlülüklerini yerine getirir.

Vefat eden üyelerin dul eşleri,diledikleri takdirde üyenin vefat tarihinden itibaren bir yıl içinde eşlerinin, varsa eğer, Derneğe olan borçlarını ödemek koşulu ile başka işleme gerek kalmaksızın eşlerinin statüsünde asıl üyeliğe kabul edilirler. Bu yolla Dernek üyeliğine kabul edilenler, sadece yıllık aidat öderler. Aynı zamanda vefat eden üyelerin eşleri, Derneğe giriş tarihi esas alınarak 13. maddenin ( d) bendi hükümlerinden de yaralanırlar. Bu yolla üyelik sıfatını kazanan üyenin vefatı halinde bu hak sağ kalan eş tarafından tekrar kullanılamaz.Üyelerin eşleri diledikleri takdirde eşleri hayatta iken 1/3 girmelik ödeyerek asıl üye olabilirler. Bu iki şekilde üye olan eş de 13. maddenin ( d ) bendi hükümlerinden yararlanır.
 

ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Madde 8.
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üye Tüzükte öngörülen şekil ve koşullar içinde seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır.

Ayrıca her üye ;

a) Üyelik sıfatından doğan yükümlülüklerini Tüzük hükümleri çerçevesinde tam olarak yerine   getirmekle,
b)  Derneğin amacının gerçekleşmesine katkıda bulunmakla,
c)  Derneğe karşı hakların kullanılması ve borçların ifasında dürüstlük kuralına uygun    hareket etmekle,
d) Tüzük hükümlerine, Dernekler mevzuatına ve Dernek Organlarının aldığı tüm kararlara uymakla ,
e)  Dernek düzenine ve geleneklerine uymak, Derneğe sadakat göstermekle,    
yükümlüdür.

ÜYELİK SIFATININ SONA ERMESİ
Madde 9.

Üyelik; Dernekten, çıkma, çıkarılma, ihraç ve vefat hallerinde sona erer.

a) Dernekten Çıkma:
Her üye önceden Dernek Başkanlığı’na yazılı olarak bildirmek koşuluyla üyelikten istifa ederek ayrılabilir.
b) Üyelikten Çıkarılma
Tüzüğün 5. maddesi gereğince üye olabilme hakkını kaybedenler ile her ne suretle olursa olsun Derneğe borcu olup da , borcunu ödemeyenler hakkında Yönetim Kurulu, Tüzüğün 59. maddesi uyarınca gereğini yapar ve kaydını siler.
c) Üyelikten İhraç
Tüzüğün 42/c maddesi uyarınca haklarında kesin ihraç kararı verilenlerin üyelikleri sona erer. Dernekten çıkan, çıkarılan ve kaydı silinen üye, varsa, tüm borçlarını Derneğe ödemek zorundadır.

Her hakkı Moda Deniz Kulübü’ne aittir. Copyright © 2017