TR EN

Genel Bilgi

Anasayfa / Üyelik / Genel Bilgi
Genel Bilgi

 

ÜYELİK
 
Asıl Üye ve Asıl Üye Olabilme Şartları, Kazanılması, Sona Ermesi, Onursal Üye, Geçici Yararlanma
 
ÜYE
 
Madde 4.
 
Tüzükte öngörülen asli ve şekli koşulları yerine getirmek suretiyle “Moda Deniz Kulübü Derneği Üyesi” sıfatını kazanmış olan gerçek kişidir. Derneğin Asıl Üye ve Onursal Üye olmak üzere iki tür üyesi vardır.
 
 
ASIL ÜYELİK VE ŞARTLARI
 
Madde 5.
 
Fiil ehliyetine sahip olan ve Tüzük’te belirtilen amaca katkıda bulunabilecek yetenek ve niteliklere sahip, sosyal durumu uygun gerçek kişiler Derneğe asıl üye olabilir.
 
Ancak;
 
a) Genel ahlaka aykırı veya yüz kızartıcı bir suçtan dolayı kesinleşmiş mahkeme kararı ile mahkûm olanlar,
 
b) Derneklere üye olmaları kanunla yasaklanmış olanlar,
 
c) Dernek’ten ihraç edilen ve bu nedenle kaydı silinenler,
 
d) Türkiye’de ikamet hakkına sahip olmayan yabancılar,
 
e) Kanunların derneklere asıl üye olamayacağını belirttiği kişiler ile Türk Ceza Kanununun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen ve iki yıldan fazla süreyle hapis cezası gerektiren suçlar ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kara para aklama, Türk Ceza Kanununda yer alan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti veya suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olanlar ile kanunla yasaklanan dernekleri kurmak ve idare etmek suçlarından birinden kesin hüküm giymiş ve Dernekler Kanununda yer alan sınırlamalar kapsamına girmiş olanlar, Derneğe asıl üye olamazlar.  
 
Asıl üye olduktan sonra genel ahlaka aykırı veya yüz kızartıcı bir suçtan dolayı kesinleşmiş mahkeme kararı ile mahkûm olanların asıl üyelikleri düşer.
 

ASIL ÜYE OLABİLME YÖNTEMİ
 
Madde 6.
Tüzüğün 5. maddesinde belirtilen üye olabilme şartlarını taşıyan adaylar Dernekte en az üç yılını dolduran 2 (İki) asıl üye tarafından imzalanmış olan başvuru formunu el yazısı ile eksiksiz doldurup imzalayarak Dernek Genel Müdürlüğüne teslim ederler.
Başvuru Formunu imzalayan asıl üyeler, önerdikleri adayın iş durumunu, sosyal yaşamını, kişisel niteliklerini ve aile yapısını iyi tanımakla, bilmekle ve Balotaj Kurulunun aday hakkında soracağı sorulara tam ve doğru cevap vermekle yükümlüdür.
Başvuru formuyla birlikte teslim edilecek asgari belgeler, üç adet vesikalık fotoğraf, kendisinin ve eşinin adli sicil belgesi, vukuatlı aile nüfus cüzdan örneği ve ikametgâh belgesidir.
Derneğe üye olmak isteyenlerin yazılı müracaatları hakkında Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreter ve Genel Müdür tarafından başvuru formu üzerinden ön inceleme yapılır. Bu ön inceleme sonucunda üyelik başvuru sürecinin devamına karar verildiği takdirde, adaydan, Dernek giriş ödentisinin tamamının ödendiğini veya taksitlendirilmesi halinde hukuki teminata bağlandığını gösteren belge ile o yıla ait aidatın Dernek veznesine veya Derneğin göstereceği bankadaki hesabına yatırıldığına dair makbuz talep edilir. Taksitlendirme, görülen lüzum üzerine ancak Yönetim Kurulu kararı ve tüm başvurulara uygulanmak koşuluyla yapılabilir ve belirlenen taksitlendirme vadesi oniki ayı geçemez. Yılın son dört ayında yapılan asıl üyelik başvurularında aidata kıstelyevm usulü hesaplama uygulanır. Bu başvuru formu, ilgililerce veriliş sırasına göre kaydedilir ve yedi gün süreyle Dernek mahallînde ilan edilir. Bu süre içerisinde geçerli nedene dayanan bir itiraz olmadığı takdirde, başvuru formu ile tüm belgeler Balotaj Kuruluna teslim edilir. Balotaj Kurulu Tüzük’te öngörülen çalışma esaslarına göre, asıl üyelik talebini on gün içinde inceleyerek, asıl üyeliğin kabul veya reddine ilişkin önerisini Yönetim Kurulu’na sunar. Asıl üyelik talepleri, Balotaj Kurulu’ndan geliş tarihi esas alınarak Yönetim Kurulu’nca on gün içinde karara bağlanır. Bu süreç 30 gün içinde tamamlanır, kabule veya redde ilişkin kararlar, başvuru sahiplerine takip eden on gün içinde yazı ile bildirilir. Başvurusu kabul edilen asıl üye bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Asıl üyeliğe kabul edilmeyenlerin ödedikleri Dernek giriş ödentisi ve yıllık aidatları kendilerine, faiz kaybı dikkate alınmaksızın aynen iade edilir.
Üyelik başvurusu reddedilen üye adayları müracaat tarihinden itibaren üç yıl geçmeden başvurularını yenileyemezler.
 
 
ASIL ÜYELİK SIFATININ KAZANILMASI
 
Madde 7.
 
Tüzükte öngörülen asli ve şekli koşulların oluşması halinde asıl üyeliğe Yönetim Kurulu tarafından en geç otuz gün içinde karar verilir. Asıl üyeliğe kabul edilen kişinin asıl üyeliği Dernek Genel Müdürlüğünce Üye Kayıt Defterine ve      Dernekler Bilgi Sistemine (DERBİS) işlenir. DERBİS’e ve Üye Kayıt Defterine kaydedilen asıl üye, kabul tarihinden itibaren Moda Deniz Kulübü Derneği’nin üyesi olur ve üyelik haklarını kullanır,
 
 
 Yükümlülüklerini  yerine getirir.      Vefat eden asıl üyenin eşi, dilediği takdirde asıl üyenin vefat tarihinden itibaren iki yıl içinde eşinin, varsa eğer, Derneğe olan borçlarını ödemek koşulu ile eşinin asıl üyelik kıdemiyle, Balotaj Kurulunun olumlu görüşünün alınması halinde, Yönetim Kurulu kararı ile asıl üyeliğe kabul edilir. Bu yolla üyeliğe kabul edilenler, sadece yıllık aidat öderler. Vefat eden asıl üyenin eşi, Derneğe giriş tarihi esas alınarak        
13.maddenin ı) bendi hükümlerine tabidir. Bu yolla asıl üyelik sıfatını kazanan üyenin vefatı
halinde bu hak varsa yeni eş tarafından tekrar kullanılamaz. Ancak yeni eş, vefat eden asıl üyenin var ise Derneğe olan borcunu ödemek koşulu ile ve o günkü dernek giriş ödentisinin ½ sini ödeyerek ve Balotaj Kurulunun olumlu görüşünün alınması halinde asıl üyeliğe kabul edilebilir. Asıl üyenin eşi dilediği takdirde eşi hayatta iken 1/3 Dernek giriş ödentisi ile Balotaj Kurulunun olumlu görüşünün alınması halinde asıl üyeliğe kabul edilebilir.
Bu iki şekilde asıl üye olan eş 13. maddenin ı.2) bendine tabidir.
 
 
ASIL ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 
Madde 8.
 
Dernek asıl üyeleri eşit haklara sahiptir. Asıl üye, Tüzük’te öngörülen şekil ve koşullar içinde seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Genel Kurulda her asıl üyenin bir oy hakkı vardır. Asıl üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. 
 
Ayrıca her üye;
 
a) Üyelik sıfatından doğan yükümlülüklerini Tüzük hükümleri çerçevesinde tam olarak yerine   getirmekle,
 
b) Derneğin amacının gerçekleşmesine katkıda bulunmakla,
 
c) Derneğe karşı hakların kullanılması ve borçların ifasında dürüstlük kuralına uygun hareket etmekle,
 
d) Tüzük hükümlerine, Dernekler mevzuatına ve Derneğin Zorunlu Organlarının aldığı tüm kararlara uymakla,
 
e) Dernek düzenine ve geleneklerine uymakla ve Derneğe sadakat göstermekle,
 
f) Medeni halindeki, ikametgâhındaki ve adli sicil kaydındaki değişiklikleri Derneğe bildirmekle
 
yükümlüdür.
 
 
 ÜYELİK SIFATININ SONA ERMESİ
 
Madde 9.
 
Üyelik; kendiliğinden sona erme, Dernek’ten çıkma, çıkarılma ve ölüm hallerinde sona erer.
 
a) Kendiliğinden Sona Erme:
Üyelik için kanunda veya Tüzükte aranan nitelikleri sonradan kaybedenlerin Dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.
 
b) Dernekten Çıkma:
Her üye Dernek Başkanlığı’na yazılı olarak bildirmek koşuluyla Dernek’ten çıkma hakkına sahiptir.
 
c) Üyelikten Çıkarılma:
 
Tüzüğün 42/c maddesi uyarınca haklarında kesin ihraç kararı verilenlerin üyelikleri sona erer.
 
Dernek üyeliği kendiliğinden sona eren, Dernekten çıkan, çıkarılan ve kaydı silinen üye, varsa, üyelikte bulunduğu sürenin aidatı dâhil Derneğe olan tüm borçlarını ödemek zorundadır.
 
d) Ölüm
Üyenin ölüm halidir.
 
 

Her hakkı Moda Deniz Kulübü’ne aittir. Copyright © 2017