TR EN

Uyum Derecelendirme Raporu

Anasayfa / Kulübümüz / Uyum Derecelendirme Raporu


Moda Deniz Kulübü Derneği

Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirmesi

 

Uyum Notu 10 Puan Üzerinden

 

                                                                         9.14

1. ÜÇÜNCÜ DÖNEM DERECELENDİRMENİN ÖZETİ

 

Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.’nin, 2015/ 2 Revizyon Sivil Toplum Kuruluşlarının Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirmesi Metodolojisine uygun olarak Moda Deniz Kulübü Derneği’nin Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne uygunluğunun derecelendirmesi;

Dernek merkezinde belgeler üzerinde yapılan çalışmalar, yönetici ve ilgililer ile yapılan görüşmeler, Derneğin kamuya açıkladığı bilgiler, Derneğin Resmi İnternet Sitesi, Birleşik Uzmanlar Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. tarafından düzenlenen 2018 yılına ait Bağımsız Denetim raporunun incelenmesi, diğer incelemeler yapılan görüşmeler neticesinde sonuçlandırılmıştır.

Derecelendirme çalışması; Pay Sahipleri, (İç ve Dış Paydaşlar) Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık, Menfaat Sahipleri ile Yönetim Kurulu başlıkları altında 302 kriterin incelenip Kobirate Uluslararası Kredi Derecelendirme ve Kurumsal Yönetim Hizmetleri A.Ş.’nin, “Sivil Toplum Kuruluşları” için hazırladığı 2015/2 Revizyon metodolojisine göre değerlendirilmesi sonucu Moda Deniz Kulübü Derneği’ nin Kurumsal Yönetim Uyum Derecelendirme Notu 20.12.2019–20.12.2020 dönemi için 9,14 olarak revize edilmiştir.

Bu sonuç, Derneğin Sermaye Piyasası Kurulu tarafından yayınlanan Kurumsal Yönetim İlkelerine önemli ölçüde uyum sağladığını; Üyelerine, bağışçılarına, yararlanıcılarına, diğer tüm paydaşlarına ve topluma karşı sorumluluk bilinç ve kültürünün yerleştiğini göstermektedir. Kamuyu aydınlatma ve şeffaflık faaliyetlerinde geliştirilmesi ve iyileştirilmesi gereken konular olduğu, iç kontrol sistemlerinde bazı iyileştirme ve düzenlemelere ihtiyaç duyulduğu belirlenmiştir. Menfaat sahiplerinin hakları adil şekilde gözetilmektedir. Yönetim Kurulunun yapısı ve çalışma koşulları kurumsal yönetim ilkeleri ile büyük ölçüde uyumludur. Büyük riskler teşkil etmese de kurumsal yönetim ilkelerine uyum konusunda bazı iyileştirmelere gereksinim vardır.

Derecelendirme ana başlıklarının özet olarak değerlendirilmesinde;

Pay Sahipleri (İç ve Dış paydaşlar) bölümünde Derneğin ulaştığı not 95.35 olarak revize edilmiştir.

Sivil Toplum Kuruluşlarında (STK) pay sahipleri grubu STK üyelerinden ve kısmen de bağışçılardan oluşmaktadır. Bu bölümde derneğin SPK Kurumsal Yönetim İlkelerine iyi düzeyde uyumunun iyi düzeyde devam ettiği gözlenmiştir.

Dernek kurumsal olarak tüm üyelere eşit düzeyde, belli standartları sağlamış olarak ve paydaşların beklentilerini karşılayacak kalitede hizmet, fırsat ve imkân sunmaktadır.

Üyelerle ilişkilerin sağlıklı bir şekilde sürdürülmesi, üye kayıt güncelliğinin takibi ve üyelere yeterli bilgilendirmenin yapılabilmesi için Derneğin üyelerle ilişkilerini sağlayan ve yürüten Üye İlişkileri Yöneticisi görevlendirmesi olumlu olarak değerlendirilmiştir.

Üyelerin bilgi alma haklarının genişletilmesi amacına yönelik olarak, hakların kullanımını etkileyebilecek her türlü bilgi güncel olarak elektronik ortamda üyelerin kullanımına ve bilgisine sunulmaktadır.

Genel Kurul toplantılarının mevcut yasal düzenlemelere uygun olarak yapılması, Genel Kurul’da oy kullanma sürecinin ilgili mevzuat ve Dernek Tüzüğü’nde belirtilen şekilde uygulanması kurumsal yönetim ilkelerine uyum açısından olumlu olarak değerlendirilmiştir.

STK üyelerinin, STK ile kendisi, eşi, üst soyu ve alt soyu arasındaki bir hukukî işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamayacağı hususuna STK tüzüğünde ve/veya iç düzenlemelerde yer verilmesi ve STK’nın çalışanlarına uygulanan ücretler hakkında genel kurulda bilgi verilmesi ve bu konudaki STK üyelerin görüş ve önerilerini sunma olanağı tanınması uygun olacaktır.

Kamuyu Aydınlatma ve Şeffaflık bölümü 83,33 olarak teyit edilmiştir.

Derneğin internet sitesinde üyeler, bağışçılar, yararlanıcılar ve tüm paydaşların ihtiyaç duyabileceği Dernek ve faaliyetleri ile ilgili birçok bilgiye ulaşılabilmesi ilkelerle uyumlu bulunmuştur.

Yıllık Faaliyet Raporlarında Dernek çalışmaları hakkında tüm bilgilere yer verilmesi bu bölüm başlığı altında iyi uygulamalar olarak göze çarpmaktadır. Derneğin Bilgilendirme Politikası hazırlaması ve kamuoyu ile paylaşması olumlu olarak değerlendirilmiştir.

 

STK’ nın mali tabloları ve dipnotları mevcut mevzuat ve uluslararası muhasebe standartları çerçevesinde profesyonel muhasebe uzmanları ve/veya YMM tarafından hazırlanmakta olup STK’ nın mali tabloları ve dipnotları bağımsız denetim şirketleri tarafından denetlenmektedir.

STK ’nın 2018 yılı bağımsız dış denetimi, BİRLEŞİK UZMANLAR Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından yapılmıştır. 28.02.2019 tarihli düzenlenen raporda bağımsız denetçinin görüş bildirmekten kaçındığı, şartlı görüş bildirdiği ya da imza atmadığı herhangi bir durum olmamıştır.

Derneğin Kurumsal İnternet Sitesi ile ilgili olarak; İnternet sitesinde yer alan bilgilerin İngilizce olarak hazırlanmış olması olumlu değerlendirilmiştir.

Derneğin Kurumsal İnternet Sitesinde Yıllık Faaliyet Raporları, Mali Tablolar ve Denetim Kurulu Raporlarının sadece üyeler ile paylaşılması kamuoyu ile paylaşılmaması, Genel Kurul tutanaklarının ve katılımcı listesinin yer almaması, faaliyet raporlarında iyileştirilmesi gereken konuların bulunması, eksiklikler olarak görülmüştür.

Menfaat Sahipleri Bölümünde Derneğin ulaştığı not 95,92 olarak teyit edilmiştir.

Derneğin menfaat sahipleri Üyeler, Dernek çalışanları, yararlanıcılar, şirketler, bağışçılar ve toplumdur.

Bu bölümde Derneğin SPK ’nın Kurumsal Yönetim İlkeleri’ne önemli ölçüde uyum sağlamıştır. Üyeler, yararlanıcılar ve toplum için birçok politikanın oluşturulduğu görülmüştür. Personelin İşe Başlama, Eğitim, Terfi, İzin, Fazla Mesai, İşten Ayrılma ve Personel Genel Kurallarının bulunması olumlu olarak değerlendirilmiştir. Derneğin Etik İlkelerini ve İnsan Kaynakları Politikasını oluşturup kamuoyu ile paylaşması olumlu olarak değerlendirilmiştir.

Yönetim Kurulu üyeleri ve yöneticiler STK’ nın, edinilen bağışlarını amacına uygun, maksimum fayda elde edilebilecek şekilde, kullanmaktadırlar.

STK’ nın mal varlığının gereksiz olarak azalmasına neden olmaksızın ve herhangi bir şüpheye yer vermeksizin değerlendirebilmektedir.

Tüm Üyelerin, yönetim kademesinin ve çalışanların uymak zorunda olduğu Kurumsal Etik Kurallar, Etik Kurul Yönetmeliği kapsamında hazırlanarak Derneğin Kurumsal İnternet sitesinden kamuoyu ile paylaşılmıştır.

Yönetim Kurulu bölümünde ise Derneğin ulaştığı not 92,43 olarak teyit edilmiştir.

Bu bölümle ilgili olarak Derneğin Kurumsal Yönetim İlkelerine uyumunu iyi düzeyde devam ettirdiği gözlenmiştir.

Derneğin Yönetim Kurulu üyelerinin verimli ve yapıcı çalışmalar yapmaları ve komitelerin oluşumu ve çalışmalarını etkin bir şekilde organize etmeleri bakımından yeterli durumdadır.

Yönetim Kurulu; Derneğin amacına ulaşmasına yönelik olarak stratejiler ve hedefleri belirlemiş olup, bu hedeflere ulaşılmasına yönelik planlamalar yaparak; sürekli ve etkin bir şekilde, hedeflere ulaşma derecesini, faaliyetleri ve geçmiş performansını gözden geçirmektedir.

Yönetim Kurulu Genel Kurul toplantılarının mevzuata ve STK Tüzüğü/resmi senedine uygun olarak yapılmasını sağlamakta ve Genel Kurul kararlarını yerine getirmektedir. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla Dernek işlerinin gerektirdiği hallerde ve en az ayda bir kez toplanmaktadır. Gündem Genel Sekreter tarafından hazırlanmaktadır. Kararlar, hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınmakta olup Yönetim Kurulu toplantılarına Kulüp Başkanı, bulunmadığı takdirde İkinci Başkan başkanlık yapabilmektedir.

STK, Tüzüğü ve içinde bulunduğu durum gereksinimlerine uygun olarak, Yönetim Kurulunun görev ve sorumluluklarını sağlıklı bir biçimde yerine getirmesini teminen yeterli sayıda komite oluşturmuştur.

Yönetim Kurulu toplantılarında her üyenin bir oy hakkı bulunmakta ve Yönetim Kurulu üyelerine toplantılarda ağırlıklı oy hakkı tanınmamaktadır.

Dernek Kurumsal Yönetim Komitesi’nin, STK’da Kurumsal Yönetim İlkelerinin uygulanıp uygulanmadığını uygulanmıyor ise gerekçesini ve bu prensiplere tam olarak uymama dolayısı ile meydana gelen çıkar çatışmalarını tespit ederek Yönetim Kuruluna iyileştirici önerilerde bulunması olumlu, Derneğin Yönetim Kurulunda kadın üye bulunmaması, Risk Yönetim mekanizması oluşturulmamış olması, Yönetim Kurulunun seyahat/toplantı giderlerini, görevi ile ilgili özel çalışma isteklerini ve benzer masraflarını karşılayacak bir bütçesinin olmaması büyük risk teşkil etmese de bu bölümle ilgili öne çıkan eksikliklerdir.
Moda Caddesi Ferit Tek Sokak No:1 34710 Moda-Kadıköy-İstanbul
Tel: 0216 346 90 72 / 4 Hat / 0544 346 90 72 / 0533 661 55 56
Fax: 0216 346 97 08
info@modadenizkulubu.org.tr
Her hakkı Moda Deniz Kulübü’ne aittir. Copyright © 2017