TR EN

Tüzük

Anasayfa / Kulübümüz / Tüzük
MODA DENİZ KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
GENEL HÜKÜMLER
 
Derneğin adı ve Merkezi, Amacı
 
Faaliyet ve Kurucuları
 
DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
                                                                                                             
Madde 1.
 
Derneğin adı “Moda Deniz Kulübü Derneği”dir. Merkezi “Ferit Tek Sokak, No.1 Moda 34710 Kadıköy – İSTANBUL” olup, bu Tüzük’te “Dernek” olarak anılacaktır. Dernek, Yönetim Kurulunun yazılı ve gerekçeli teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.
 
DERNEĞİN AMACI
 
Madde 2.
 
Kurucumuz Ulu Önder Atatürk’ün ilkeleri ve gösterdiği hedefler doğrultusunda, Cumhuriyet değerlerine bağlı ve çağdaş yaşama uygun olarak;
 
2.1. Atatürk ilkelerinin, devrimlerinin ve çağdaş yaşamın korunmasına, geliştirilmesine ve uygulanmasına özen göstermek,
 
2.2. Üyeler arasındaki sevgi, saygı ve dostluğa dayalı ilişkileri geliştirmek ve bu ilişkileri güçlendirmek, üyelerine dinlenme, eğlenme, spor yapma, kültür ve sanat faaliyetlerinde bulunma olanakları sağlamak,
 
2.3. Üyeler arasında çevreyi koruma, topluma hizmet etme ve örnek olma bilincini yerleştirmek,
 
2.4. Sosyal ve kültürel yaşamın gelişmesine ve güçlenmesine katkıda bulunmaktır.
 
Dernek bu amaçlarını gerçekleştirmek için:
 
a) Derneğe ve çevreye değer katacak projeler üretir ve uygular,
b) Üyelerini deniz sporlarına özendirir,
c) Derneğin uygun göreceği tenis, golf, yelken, yat, satranç, briç v.b. spor ve oyun dalları ile ilgili faaliyetleri destekler,
d) Yelken ve yatçılık sporunu ve yat turizmini teşvik eder,
e) Kültür ve sanat alanlarında faaliyetleri teşvik eder ve ödüllendirir,
f) Üyelerin ve özellikle gençlerin bilimsel, kültürel, sosyal ve sportif gelişmelerini sağlayacak çalışmalar yapar,
g) Amacı ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet ve işbirliğinde bulunabilir,
h) Lise ve yükseköğrenim öğrencilerine burs verebilir,
ı) Broşür, katalog, bülten, dergi, gazete ve kitaplar yayınlayabilir.

Dernek, bu amaçlarını gerçekleştirmek ve sürdürmek için gerekirse, taşınır ve taşınmaz mal satın alabilir, satabilir, inşaat yapabilir, ipotek alabilir, kiralayabilir, taşınmaz mallar üzerinde ipotek, intifa, irtifak vb. ayni ve şahsi haklar tesis ve terkin edebilir.
 
Dernek tesisleri doğrudan Dernek tarafından Derneğin İktisadi İşletmesi vasıtasıyla işletilir.  Dernek tesisleri her ne nam altında olursa olsun üçüncü kişilere işletmeye verilemez.
 
Dernek bir spor kulübü değildir ve kendi adına lisanslı sporcu bulundurmaz.
 
Dernek siyasetle uğraşmaz, hiçbir siyasi parti ile siyasi ilişki ve faaliyet  içinde bulunmaz.
Dernek tesislerinde siyasi parti toplantıları düzenlenemez ve siyasi propaganda yapılamaz. Tesisler toplantı amacıyla siyasi kuruluşlara kiralanamaz ve tahsis edilemez.
 
 
DERNEĞİN KURUCULARI
 
Madde 3.
Moda Deniz Kulübü Derneği 8 Nisan 1935 tarihinde Büyük Önderimiz Atatürk’ün ilham ve direktifleriyle İsmet İnönü’nün Onursal Başkanlığında, aşağıda isimleri yazılan kişiler tarafından kurulmuştur.
 
Celal BAYAR: İzmir Milletvekili, Kadıköy, Çiftehavuzlar, T.C.
 
Muvaffak İŞMEN: İş Bankası Genel Müdür Muavini, Ankara, T.C.
 
Zeki Rıza SPOREL: Yüniş Fabrikaları İstanbul Ajansı, Atıfet Sok. 5, Moda, Kadıköy T.C.
 
Fazıl ÖZİŞ: İş Bankası Genel Müdür Muavini, Ankara, T.C.
 
Reginald WHITHALL: Tüccar, Devriye Sok. Moda/Kadıköy, İNGİLİZ
 
Arthur WHITHALL: İngiliz Sefarethanesi, Pasaport Dairesi Şefi, Cumhuriyet Cad. 213, Pangaltı, İNGİLİZ
 
Arnold HAENDEL: Deutsche Orient Bank, İstanbul Şb. Direktörü, Mektep Sok. 26, Moda/Kadıköy, T.C.
 
 
İKİNCİ BÖLÜM
ÜYELİK
 
Asıl Üye ve Asıl Üye Olabilme Şartları, Kazanılması, Sona Ermesi, Onursal Üye, Geçici Yararlanma
 
ÜYE
 
Madde 4.
 
Tüzük’te öngörülen asli ve şekli koşulları yerine getirmek suretiyle “Moda Deniz Kulübü Derneği Üyesi” sıfatını kazanmış olan gerçek kişidir. Derneğin Asıl Üye ve Onursal Üye olmak üzere iki tür üyesi vardır.
 
 
ASIL ÜYELİK VE ŞARTLARI
 
Madde 5.
 
Fiil ehliyetine sahip olan ve Tüzük’te belirtilen amaca katkıda bulunabilecek yetenek ve niteliklere sahip, sosyal durumu uygun gerçek kişiler Derneğe asıl üye olabilir.
 
Ancak;
 
a) Genel ahlaka aykırı veya yüz kızartıcı bir suçtan dolayı kesinleşmiş mahkeme kararı ile mahkûm olanlar,
 
b) Derneklere üye olmaları kanunla yasaklanmış olanlar,
 
c) Dernekten ihraç edilen ve bu nedenle kaydı silinenler,
 
d) Türkiye’de ikamet hakkına sahip olmayan yabancılar,
 
e) Kanunların derneklere asıl üye olamayacağını belirttiği kişiler ile Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile, kasten işlenen ve iki yıldan fazla süreyle hapis cezası gerektiren suçlar ya da devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında yer alan suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, kara para aklama, Türk Ceza Kanunu’nda yer alan uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti veya suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olanlar ile kanunla yasaklanan dernekleri kurmak ve idare etmek suçlarından birinden kesin hüküm giymiş ve Dernekler Kanunu’nda yer alan sınırlamalar kapsamına girmiş olanlar, Derneğe asıl üye olamazlar.
 
Asıl üye olduktan sonra genel ahlaka aykırı veya yüz kızartıcı bir suçtan dolayı kesinleşmiş mahkeme kararı ile mahkûm olanların asıl üyelikleri düşer.
 

ASIL ÜYE OLABİLME YÖNTEMİ
 
Madde 6.
Tüzük’ün 5. maddesinde belirtilen üye olabilme şartlarını taşıyan adaylar, Dernekte en az üç yılını dolduran 2 (İki) asıl üye tarafından imzalanmış olan başvuru formunu, el yazısı ile eksiksiz doldurup imzalayarak Dernek Genel Müdürlüğüne teslim ederler.
Başvuru Formunu imzalayan asıl üyeler, önerdikleri adayın iş durumunu, sosyal yaşamını, kişisel niteliklerini ve aile yapısını iyi tanımakla, bilmekle ve Balotaj Kurulunun aday hakkında soracağı sorulara tam ve doğru cevap vermekle yükümlüdür.
Başvuru formuyla birlikte teslim edilecek asgari belgeler: Üç adet vesikalık fotoğraf, kendisinin ve eşinin adli sicil belgesi, vukuatlı aile nüfus cüzdan örneği ve ikametgâh belgesidir.
Derneğe üye olmak isteyenlerin yazılı müracaatları hakkında Yönetim Kurulu Başkanı, Genel Sekreter ve Genel Müdür tarafından başvuru formu üzerinden ön inceleme yapılır. Bu ön inceleme sonucunda üyelik başvuru sürecinin devamına karar verildiği takdirde, adaydan, Dernek giriş ödentisinin tamamının ödendiğini veya taksitlendirilmesi halinde hukuki teminata bağlandığını gösteren belge ile o yıla ait aidatın Dernek veznesine veya Derneğin göstereceği bankadaki hesabına yatırıldığına dair makbuz talep edilir. Taksitlendirme, görülen lüzum üzerine ancak Yönetim Kurulu kararı ve tüm başvurulara uygulanmak koşuluyla yapılabilir ve belirlenen taksitlendirme vadesi oniki ayı geçemez. Yılın son dört ayında yapılan asıl üyelik başvurularında aidata kıstelyevm usulü hesaplama uygulanır. Bu başvuru formu, ilgililerce veriliş sırasına göre kaydedilir ve yedi gün süreyle Dernek mahallînde ilan edilir. Bu süre içerisinde geçerli nedene dayanan bir itiraz olmadığı takdirde, başvuru formu ile tüm belgeler Balotaj Kuruluna teslim edilir. Balotaj Kurulu, Tüzük’te öngörülen çalışma esaslarına göre, asıl üyelik talebini on gün içinde inceleyerek, asıl üyeliğin kabul veya reddine ilişkin önerisini Yönetim Kuruluna sunar. Asıl üyelik talepleri, Balotaj Kurulundan geliş tarihi esas alınarak, Yönetim Kurulunca on gün içinde karara bağlanır. Bu süreç 30 gün içinde tamamlanır, kabule veya redde ilişkin kararlar, başvuru sahiplerine takip eden on gün içinde yazı ile bildirilir. Başvurusu kabul edilen asıl üye bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. Asıl üyeliğe kabul edilmeyenlerin ödedikleri Dernek giriş ödentisi ve yıllık aidatları kendilerine, faiz kaybı dikkate alınmaksızın aynen iade edilir.
Üyelik başvurusu reddedilen üye adayları müracaat tarihinden itibaren üç yıl geçmeden başvurularını yenileyemezler.
 
 
ASIL ÜYELİK SIFATININ KAZANILMASI
 
Madde 7.
 
Tüzük’te öngörülen asli ve şekli koşulların oluşması halinde asıl üyeliğe Yönetim Kurulu tarafından en geç otuz gün içinde karar verilir. Asıl üyeliğe kabul edilen kişinin asıl üyeliği Dernek Genel Müdürlüğünce Üye Kayıt Defterine ve Dernekler Bilgi Sistemine (DERBİS) işlenir. DERBİS’e ve Üye Kayıt Defterine kaydedilen asıl üye, kabul tarihinden itibaren Moda Deniz Kulübü Derneğinin üyesi olur ve üyelik haklarını kullanır, yükümlülüklerini yerine getirir.
Vefat eden asıl üyenin eşi, dilediği takdirde, asıl üyenin vefat tarihinden itibaren iki yıl içinde, eşinin, varsa eğer, Derneğe olan borçlarını ödemek koşulu ile eşinin asıl üyelik kıdemiyle, Balotaj Kurulunun olumlu görüşünün alınması halinde, Yönetim Kurulu kararı ile asıl üyeliğe kabul edilir. Bu yolla üyeliğe kabul edilenler, sadece yıllık aidat öderler. Vefat eden asıl üyenin eşi, Derneğe giriş tarihi esas alınarak, 13.maddenin ı) bendi hükümlerine tabidir.
Bu yolla asıl üyelik sıfatını kazanan üyenin vefatı halinde bu hak, varsa yeni eş tarafından tekrar kullanılamaz. Ancak yeni eş, vefat eden asıl üyenin, var ise, Derneğe olan borcunu ödemek koşulu ile ve o günkü dernek giriş ödentisinin ½ sini ödeyerek ve Balotaj Kurulunun olumlu görüşünün alınması halinde asıl üyeliğe kabul edilebilir. Asıl üyenin eşi, dilediği takdirde, eşi hayatta iken 1/3 Dernek giriş ödentisi ile Balotaj Kurulunun olumlu görüşünün alınması halinde asıl üyeliğe kabul edilebilir.
Bu iki şekilde asıl üye olan eş, 13. maddenin ı.2) bendine tabidir.
 
 
ASIL ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
 
Madde 8.
 
Dernek asıl üyeleri eşit haklara sahiptir. Asıl üye, Tüzük’te öngörülen şekil ve koşullar içinde seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Genel Kurulda her asıl üyenin bir oy hakkı vardır. Asıl üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. 
 
Ayrıca her üye;
 
a) Üyelik sıfatından doğan yükümlülüklerini Tüzük hükümleri çerçevesinde tam olarak yerine   getirmekle,
 
b) Derneğin amacının gerçekleşmesine katkıda bulunmakla,
 
c) Derneğe karşı hakların kullanılması ve borçların ifasında dürüstlük kuralına uygun hareket etmekle,
 
d) Tüzük hükümlerine, dernekler mevzuatına ve Derneğin Zorunlu Organlarının aldığı tüm kararlara uymakla,
 
e) Dernek düzenine ve geleneklerine uymakla ve Derneğe sadakat göstermekle,
 
f) Medeni halindeki, ikametgâhındaki ve adli sicil kaydındaki değişiklikleri Derneğe bildirmekle
 
yükümlüdür.
 
 
 
 
 
 
ÜYELİK SIFATININ SONA ERMESİ
 
Madde 9.
 
Üyelik; kendiliğinden sona erme, Dernekten çıkma, çıkarılma ve ölüm hallerinde sona erer.
 
a) Kendiliğinden Sona Erme:
Üyelik için kanunda veya Tüzük’te aranan nitelikleri sonradan kaybedenlerin Dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.
 
b) Dernekten Çıkma:
Her üye Dernek Başkanlığına yazılı olarak bildirmek koşuluyla Dernekten çıkma hakkına sahiptir.
 
c) Üyelikten Çıkarılma:
 
Tüzük’ün 42/c maddesi uyarınca haklarında kesin ihraç kararı verilenlerin üyelikleri sona erer.
 
Dernek üyeliği kendiliğinden sona eren, Dernekten çıkan, çıkarılan ve kaydı silinen üye, varsa, üyelikte bulunduğu sürenin aidatı dâhil Derneğe olan tüm borçlarını ödemek zorundadır.
 
d) Ölüm:
Üyenin ölüm halidir.
 
 
ONURSAL ÜYELİK
 
Madde 10.
 
Derneğin asıl üyesi dışında; Derneğe yararlı olabilecek veya toplumda tanınmış olan kişilere yazılı kabul beyanı alınması koşuluyla ve Yönetim Kurulu kararıyla “Onursal Üyelik” tevcih edilebilir. Onursal üyelik münhasıran kişiye özgü bir haktır. Onursal Üyeler, yasa ve Tüzük hükümlerine tabidir. Genel Kurula katılabilirler ancak oy kullanamazlar. Onursal üyeler Dernek giriş ödentisi ve aidat ödemezler. Bir takvim yılında Onursal Üyelik tevcih edilecek kişi sayısı 3’ü geçemez.
 
 
DERNEK TESİSLERİNDEN GEÇİCİ YARARLANMA
 
Madde 11.
 
Derneğin bazı tesislerinden geçici olarak faydalanmalarında yarar görülen azami 5 kişiye, İç Yönetmelik esaslarına uymaları koşulu ile her takvim yılında ve o takvim yılı içinde belirlenen süre için geçerli olmak üzere Yönetim Kurulu kararıyla “Geçici Yararlanma İzni” verilebilir. “Geçici Yararlanma İzni” verilen kişiler, faydalanma izni verilen tesisleri sadece eşleri ve çocukları ile kullanabilirler ve misafir getiremezler.

GENÇ ÜYE ÇALIŞMA GRUBU
 
Madde 12.
 
Gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişmelerini sağlamak ve onları gelecekte asıl üyeliğe hazırlamak amacıyla “genç asıl üye adaylığı çalışma grubu” oluşturulabilir. On beş yaşını dolduran asıl üye çocukları, velisinin onayı ile çalışma grubuna girebilir. Çalışma grubunun kuruluş ve çalışma koşulları Yönetim Kurulunca düzenlenecek bir Yönetmelikle belirlenir.
 
 
 
ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
DERNEK GİRİŞ ÖDENTİSİ VE AİDAT
 
Madde 13.
Genel Kurul gündeminde yer alması halinde; Dernek giriş ödentisi, günün ekonomik koşulları da dikkate alınarak ve tahmini bütçeye uygun olarak Genel Kurulca tespit edilecek sınırlar içinde Yönetim Kurulu tarafından, yıllık aidat ise Genel Kurul tarafından belirlenir.
 
Ancak;
 
a) Nobel Ödüllüler, Pulitzer Ödüllüler, deniz sporlarında Dünya ve Olimpiyat Şampiyonu olanlar, asıl üye olma şartlarını yerine getirmeleri halinde Dernek giriş ödentisinin 1/2’sini ödemek koşuluyla Yönetim Kurulu kararı ile asıl üyeliğe kabul edilebilirler.
 
b) Dışişleri Bakanlığının uygun gördüğü yüksek öğrenim kurumlarından mezun olup Bakanlığın açtığı sınavı kazanarak Dışişleri Bakanlığında 1.derecenin 4.kademesine yükselmiş “dışişleri kariyer meslek memurları” ile Deniz Kuvvetleri Komutanı, Donanma Komutanı, Kuzey ve Güney Deniz Saha Komutanları ve diğer Oramiral rütbesindeki deniz subayları ve emekli olanlar, asıl üye olma şartlarını yerine getirmeleri halinde Dernek giriş ödentisinin 1/2’sini ödemek koşuluyla Yönetim Kurulu kararı ile asıl üyeliğe kabul edilebilirler.
 
c) Asıl üyelerin on sekiz yaşını doldurmuş, yirmi beş yaşını bitirmemiş çocukları; Dernek içinde sevgi ve güven kazanmış olmaları, asıl üye olma şartlarını yerine getirmeleri ve Balotaj Kurulunun olumlu görüşünün alınması halinde, Dernek giriş ödentisinin 1/4‘ünü ödeyerek asıl üye olabilirler.
Aynı şartları yerine getirmek koşuluyla, yirmi beş yaşını doldurmuş ve otuz yaşını bitirmemiş asıl üye çocukları Dernek giriş ödentisinin 1/2’sini; otuz yaşını doldurmuş ve otuz beş yaşını bitirmemiş asıl üye çocukları Dernek giriş ödentisinin 2/3 ünü; 35 yaşını doldurmuş ve üstü asıl üye çocukları Dernek giriş ödentisinin 3/4 ünü ödeyerek asıl üye olabilirler. 
 
 
d)Dernekte genç üyeliği teşvik etmek amacıyla:
 
d.1) On sekiz yaşını doldurmuş yirmi beş yaşını bitirmemiş olan kişiler, asıl üyelik başvurusunda bulunmaları, asıl üye olma şartlarını yerine getirmeleri ve Balotaj Kurulunun olumlu görüşünün alınması halinde 1/2 Dernek giriş ödentisiyle asıl üye olabilirler.
d.2) Yirmi beş yaşını doldurmuş ve otuz beş yaşını bitirmemiş kişiler, asıl üyelik başvurusunda bulunmaları, asıl üye olma şartlarını yerine getirmeleri ve Balotaj Kurulunun olumlu görüşünün alınması halinde Dernek giriş ödentisinin 3/4’ünü ödeyerek asıl üye olabilirler.
 
e)İstanbul’da bulunan yat kulüplerinin, Türkiye’nin herhangi liman veya belediyesine veya buna benzer yetkili bir teşekküle kayıtlı yarış standartlarına uygun bir açık deniz yatı sahibi olan en az 5 yıl kıdemli üyeleri, asıl üye olma şartlarını yerine getirmeleri ve Balotaj Kurulunun olumlu görüşünün alınması halinde Dernek giriş ödentisinin 3/4 ünü ödeyerek asıl üyeliğe kabul edilebilirler.
 
f) Niteliği ne olursa olsun Derneğe borcu olanlar ve yıllık aidat borçlarını ödemeyenler Genel Kurul ve Yüksek Divan Kurulu toplantılarına katılamazlar, Derneğin zorunlu ve tali organlarına aday olamazlar.
 
g) Asıl üye aidatları, aidat konusunda alınacak Genel Kurul kararlarına uygun olarak Yönetim Kurulunun belirleyeceği şekil ve tarihte ödenir.
 
h) Niteliği ne olursa olsun borçlarını zamanında ödemeyenlere yasal gecikme faizi uygulanır.
 
ı)
ı.1) İşbu Tüzüğün yürürlüğe girdiği tarihten önce asıl üye olanlardan Dernekte on beş yılı dolduranlar % 20; otuz yılı dolduranlar % 30 oranında indirilmiş aidat öderler. Üyelikte kırk yılını dolduran asıl üyeler aidatın %1 ini öderler. Bu muafiyetlerin uygulanmasında izleyen yıl esas alınır.
 
ı.2) İşbu Tüzük’ün yürürlüğe girdiği tarihten sonra asıl üye olanlar için geçerli olmak koşuluyla, asıl üyelik kıdemine göre indirilmiş aidat uygulanmaz.  Üyelikte elli yılını dolduran asıl üyeler aidatın %10 unu öderler. Bu muafiyetin uygulanmasında izleyen yıl esas alınır.
 
 
 
 
DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
DERNEĞİN ORGANLARI
 
Kuruluşları, Görev ve Yetkileri,
 
Çalışma Usul ve Esasları
 
DERNEĞİN ORGANLARI
 
Madde 14.
 
  1.  Derneğin Zorunlu Organları şunlardır;
 
  1. Genel Kurul
 
  1. Yönetim Kurulu       
 
  1. Denetim Kurulu
 
  1.  Derneğin Diğer Organları
 
  1. Disiplin Kurulu
 
  1. Balotaj Kurulu
 
  1. Yüksek Divan Kurulu
 
Dernek Organlarında görev yapan tüm asıl üyeler, doğruluk ve dürüstlüğü vazgeçilmez bir değer olarak benimsemek ve bu doğrultuda hareket ederek Genel Kurulca onaylanmış ve Derneğin resmi internet sayfasında ilan edilen Etik Kurallarına ve Çıkar Çatışması Politikasına harfiyen uymak zorundadırlar. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı, Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetim Kurulu Üyeleri dâhil olmak üzere Dernek Organlarında görevli üyelere ücret, huzur hakkı veya başka bir ad altında herhangi bir karşılık ödenmez.
Dernek Organlarında görev almaya aday asıl üyelerden başvuru tarihi itibariyle güncel ve ayrıntılı adli sicil kaydı istenir.
 
 

 
A) DERNEĞİN ZORUNLU ORGANLARI
 
 
1- GENEL KURUL KURULUŞU 
 
Madde 15.
 
Derneğin en yetkili karar organı olan Genel Kurul, asıl üyelerden oluşur. Ancak; niteliği ne olursa olsun Derneğe borcu olanlar Genel Kurul toplantılarına katılamazlar.
 
 
GÖREV VE YETKİLERİ
 
Madde 16.
 
Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır.
 
a) Dernek Başkanı ile Derneğin zorunlu ve Yüksek Divan Kurulu dışındaki diğer organlarını seçmek,
 
b) Değişikliği teklif edilen Dernek Tüzüğünü ve İç Yönetmeliğini müzakere ve kabul etmek,
 
c) Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarını görüşmek ve uygun görüldüğünde Yönetim Kurulunu ve Denetim Kurulunu ibra etmek,
 
d) Yönetim Kurulunca hazırlanan takip eden yılın iş planı, bütçesi ve yenileme–iyileştirme harcamalarını görüşüp incelemek, uygun görüldüğünde aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 
e) Derneğin bir federasyona katılması veya federasyondan ayrılmasına karar vermek,
 
f) Gereği Yönetim Kurulunca yapılmak üzere, Tüzük’ün 13. maddesinde yer alan Dernek giriş ödentisi alt ve üst sınırlarını ve aidatları tespit ve kabul etmek,
 
g) Yurt içinde veya yurt dışında şubeler ve temsilcilikleri belirlemek ve açılması için Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 
h) Dernek için gerekli olduğunda ve her somut konuyla sınırlı kalmak koşuluyla, taşınmaz malların satın alınması, satılması, ipotek alınması veya ipotek verilmesi, taşınmaz kira sözleşmesi yapılması, üst hakkı tesisi, lehe ve aleyhe irtifak veya intifa hakkı tesisi için Yönetim Kuruluna yetki vermek,
 
ı) Kınama ve geçici ihraç cezalarına karşı yapılacak itirazları ve kesin ihraç cezalarını karara bağlamak,
 
i) Derneğin feshine, tasfiyesine veya başka bir tüzel kişi ile birleşmesine karar vermek,
 
j) Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde, Genel Kurulca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi ve belirtilen yetkilerin kullanılmasına karar vermek.
 
k) Derneğin sürekliliğini sağlamak üzere yıllık aidat dışında gerekebilecek arızi asıl üye ödentilerine karar vermek.
 
l) Derneğin resmi internet sitesinde ilan edilen Etik Kurallarını ve Kurumsal Yönetim Politikalarını müzakere ve kabul etmek.
 
 
GENEL KURUL TOPLANTILARI
 
Madde 17.
 
Genel Kurul Toplantıları Dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.
Olağan Genel Kurul, her yıl Mart ayı içerisinde öncelikle mali işleri görüşmek üzere, üç yılda bir de Mart ayı içerisinde aynı anda süreleri dolan Yönetim Kurulu Başkanı ile zorunlu ve Yüksek Divan Kurulu dışındaki diğer organların seçimi için toplanır.
Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim veya Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya Dernek asıl üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine 30 gün içinde toplanır.
Genel Kurul toplantı çağrıları Yönetim Kurulu tarafından yapılır. Yönetim Kurulu Genel Kurulu toplantıya çağırmazsa; asıl üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hâkimi, üç asıl üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
Yürürlükteki Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliğinin ilgili hükümleri saklıdır.
 
 
GENEL KURULA ÇAĞRI USULÜ
 
Madde 18.
 
Yönetim Kurulu, Tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı olan asıl üyeleri liste halinde belirler. Genel Kurula katılma hakkı bulunan asıl üyeler, en az on beş (15) gün önceden, toplantı günü, saati, yeri ve gündemi en az bir gazetede veya Dernek ilan tahtasında ve Derneğin internet sayfasında ilan edilmek; yazılı olarak bildirilmek veya asıl üyenin Dernek Giriş Formunda veya sonradan yazılı olarak bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek suretiyle toplantıya çağrılır. Çağrı bildirimlerinde, ilk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantının ne zaman ve nerede yapılacağı belirtilir. İlk toplantı ile ikinci toplantı arasındaki süre 7 günden az 60 günden fazla olamaz.
Toplantı, çoğunluk sağlanamaması sebebinin dışında başka bir nedenle geri bırakılırsa, bu durum geri bırakma sebepleri de belirtilmek suretiyle, ilk toplantı için yapılan çağrı usullerine uygun olarak asıl üyelere duyurulur. İkinci toplantının, geri bırakma tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde yapılması zorunludur. Asıl üyeler, ikinci toplantıya, işbu Madde’de belirtilen esaslara göre yeniden çağırılır.
Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla geri bırakılamaz.
Yönetim ve Denetim Kurullarının raporları ile bütçe kesin hesapları ve gelecek yılın bütçe projesi, toplantıdan en az on beş gün önce, Dernek ilan tahtasında ve Derneğin internet sayfasında asıl üyelerin bilgisine sunulur.
 

TOPLANTI YETER SAYISI
 
Madde 19.
 
Genel Kurul; Dernek Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkı bulunan asıl üyelerin salt çoğunluğunun katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamaz ise durum bir tutanak ile tespit edilir. İkinci toplantı yeter sayısı, Yönetim ve Denetim Kurullarının asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz.
 
 
KARAR YETER SAYISI
 
Madde 20.
 
Genel Kurulda kararlar; Tüzük’te ve yasal mevzuatta toplantı ve karar yeter sayısı ayrıca belirtilmemiş olan hallerde, toplantıya katılan asıl üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Ancak; Tüzük değişikliği, Derneğin fesih ve tasfiyesine veya Derneğin başka bir tüzel kişi ile birleşmesine karar verileceği hallerde, Medeni Kanun’un 81. maddesi hükümleri uygulanır.
 
 
GÜNDEM
 
Madde 21.
 
Genel Kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür ve karara bağlanır. Ancak; toplantıda hazır bulunan asıl üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı ve imzalı olarak istenen konuların Genel Kurul gündemine alınması zorunludur.
Tüzüğün 50. maddesi uyarınca, Komodor’un teklif edeceği maddenin olağan Genel Kurul gündemine alınması zorunludur. Genel Kurul gündem maddelerinin sıralaması, gerek görüldüğünde, Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından değiştirilebilir.
 
 
TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ
 
Madde 22.
 
Genel Kurul, asıl üyelere bildirilen gün, saat ve yerde toplanır. Genel Kurul toplantısına katılacak asıl üyeler, kimlik göstererek, Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen listedeki isimlerinin karşısına imza atarak ve giriş kartlarını yakalarına iliştirerek toplantı yerine girerler. Bu listeye göre toplantı yeter sayısı sağlanmış ise durum bir tutanakla tespit edilerek toplantı, Yönetim Kurulu Başkanı veya Yönetim Kurulu Başkan’ının görevlendireceği Yönetim Kurulu asıl üyelerinden birisi tarafından açılır. Genel Kurulun açılışını müteakip toplantıyı yönetecek bir başkan, bir başkan vekili, iki yazman ve üç oy sayım memuru seçilir. Toplantının yönetimi ve güvenliğinin sağlanması Divan Başkanına aittir. Yazmanlar toplantı tutanağını düzenlerler. Oy sayım memurları ise oyların hatasız sayımını sağlarlar. Genel Kurul Başkanlık Divanı teşekkül ettikten sonra gündem oya sunulur ve 21. Madde doğrultusunda uygulanır. Müzakerelerde asıl üyelere aldıkları sıraya göre söz verilir. Müzakeresi yapılan gündem maddesi üzerinde en az üç asıl üye Başkanlık Divanının verdiği süre içinde görüşünü belirtmeden yeterlilik hakkında takrir verilemez.
Genel Kurul Toplantılarının başından sonuna kadar görüntülü ses kaydı alınır. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler, görüntülü ses kaydı, Başkanlık Divanı tarafından imzalanarak Yönetim Kurulu Başkanına teslim edilir. Yönetim Kurulu Başkanı, bu belgelerin korunmasından ve yeni seçilen Yönetim Kuruluna 7 gün içinde teslim etmekten sorumludur. Yönetim Kurulu, Genel Kurul sonuçlarını ve alınan kararları özet halinde Genel Kurulu takip eden 15 gün içinde; Genel Kurul Toplantı Tutanağını ise toplantı tarihini müteakip en geç 2 ay içinde Derneğin internet sayfasında asıl üyelerin bilgisine sunar.
 
 
ADAYLARIN BİLDİRİMİ
 
Madde 23.
 
Dernek Başkan adayları, Yönetim Kurulu ile Derneğin Yüksek Divan Kurulu dışındaki diğer Organlarına aday göstereceği kişilerin isimlerini, imzaları ile güncel ve ekinde ayrıntılı adli sicil belgelerini içeren listeyi, seçimli Genel Kurulun yapılacağı günden en az on gün önce Komodor’a tevdi edilmek üzere kapalı zarf içinde Dernek Genel Müdürüne teslim ederler. Bu süre içinde Komodor’a verilmemiş olan aday listeleri seçime katılamaz. Komodor, kendisine tevdi edilen bu aday listelerini, aynı gün, tarih ve imza koyarak bir örneğini, alındı belgesi karşılığında Yönetim Kurulu Başkanı’na verir. Yönetim Kurulu Başkanı, bu listeleri, Derneğin mahalinde en az beş gün süre ile astırarak, Derneğin internet sayfasında yayınlatarak ve asıl üyelerin Dernek Başvuru Formunda veya sonradan bildirdiği elektronik posta adreslerine göndererek, asıl üyelerin bilgi almalarını sağlar. Ayrıca; her Başkan adayının seçimli Genel Kurul tarihinden önce Dernek Genel Müdürü’ne vereceği seçim bildirgesini, Derneğin internet sayfasında yayınlatır. Başkan adayları, Komodor’a verdikleri onaylı listelerinde, asıl üyelere bildirilen ilk Genel Kurul toplantısı tarihinden beş gün önceki çalışma saati bitimine kadar değişiklik yapabilirler. Yapılan bu değişikliği içeren listeler Komodor’a verilir ve yine alındı belgesi karşılığında Komodor tarafından aynı gün Yönetim Kurulu Başkanı’na tevdi edilir. Yenilenen liste, Yönetim Kurulu Başkanı tarafından asıl üyelere aynı yöntemle tekrar duyurulur. Bu tarihten sonra aday listeleri kesin olup, artık herhangi bir değişiklik yapılamaz.
 
Aday listeleri, Komodor’un gözetimi altında, Dernek tarafından her liste için değişik renk kullanılmak suretiyle oy pusulası şeklinde bastırılır. Komodor, seçimin yapılacağı Genel Kurul günü, Dernek tarafından bastırılan bu oy pusulalarını Genel Kurul Başkanlık Divanına teslim eder.
 
 
OY VERME İŞLEMİ
 
Madde 24.
 
Oy verme yeri, oy kullanmanın, sayım ve döküm işleminin düzeni ve seçimle ilgili tüm işler, Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından sağlanır ve yürütülür. Asıl üyelerin sağlıklı bir şekilde oylarını kullanabilmelerini sağlamak amacıyla Başkanlık Divanı, Genel Kurul mahalline gerektiği kadar sandık koydurabilir ve oy verme süresini, başlama ve bitiş saatlerini değiştirebilir. Sandık mahallerinin düzeni ile oy verme işlemlerinin selameti için
 
 
Divan Başkanı, sandıklarda yeteri kadar görevli bulundurarak gerekli tedbirleri alır. Oy kullanacak asıl üye, kimliğini ve Genel Kurula ait giriş kartını sandık başındaki görevliye verir. Dernek mührü ile mühürlenen zarfı, kapalı oy kabininde, “Başkan” ve Dernek Organlarına ait tercih ettiği matbu oy pusulasını, bu zarfa koyarak sandık görevlileri önünde sandığa atar. Oyunu kullanan asıl üye, listedeki isminin karşısına imzasını atarak kimliğini geri alır. Bir zarfın içinden, çizilmiş ve/veya yerine isim yazılmış veya başka işaretler konulmuş ve / veya birden fazla değişik oy pusulasının çıkması halinde, bu oy pusulalarının tümü geçersiz sayılır. Genel Kurul Başkanlık Divanı her sandık için yeteri kadar kapalı oy kabini bulundurur.
 
Dernek asıl üyeleri, Dernek ile kendisi, eşi, üst soyu ve alt soyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamazlar. 
 
 
OYLARIN TASNİFİ, SAYIMI VE SONUÇLARIN İLANI
 
Madde 25.
 
Oy verme işlemi tamamlanınca; her sandık görevlisi, öncelikle sandıkta oy kullanan asıl üye sayısını, oy kullanırken atılan imzalara göre tespit eder. Sonra sandıklar açılıp zarflar sayılır. Zarf adedi, oy kullanan asıl üye adedinden fazla çıktığı takdirde, zarfların tümü yeniden sandığa konularak karıştırılır. İmzadan fazla zarf adedi kadar zarf, sandıktan çekilerek imha edilir. Seçimlerde eşit oy alanların ayırımı, Genel Kurul Divan Başkanı tarafından çekilecek kura ile tayin olunur. Oyların sayım ve döküm işlemleri tamamlandığında,
sayım sonuçları, sandık görevlisi tarafından bir tutanak ile tespit edilerek Divan Başkanlığına bildirilir. O sandığa ait oy pusulası zarfları bir torbaya konulur, mühürlenir ve Divan Başkanlığına teslim edilir. Seçim sonuçları Divan Başkanı tarafından Genel Kurul salonunda hemen ilan edilir.
 
 
SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ
 
Madde 26.
 
Aday olan Dernek asıl üyesi kendisiyle ilgili olarak sayım ve seçim sonucuna Genel Kurul Toplantısı sona erinceye kadar Genel Kurul Divan Başkanlığına yazılı olarak itirazda bulunabilir. İtiraz Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından değerlendirilir ve gereği yapılır.
 
 
İDAREYE BİLDİRME
 
Madde 27.
 
Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu ile Derneğin Yüksek Divan Kurulu dışındaki Diğer Organlarına seçilen asıl ve yedek asıl üyeler, yürürlükteki mevzuata uygun olarak mülki idare amirliğine bildirilir.
 

 
2- YÖNETİM KURULU KURULUŞU
 
Madde 28.
 
Yönetim Kurulu, disiplin cezası almamış asıl üyeler arasından üç yıl için, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen, Dernek asıl üyeliğinde en az on beş yılını doldurmuş bir başkan ile yine Dernek asıl üyeliğinde en az üç yılını doldurmuş sekiz asıl ve beş yedek üyeden oluşur. 14. Madde hükmünde belirtilen adaylığı engelleyici hususlar saklıdır. Yönetim Kurulu asıl üyeleri, yapacakları ilk toplantıda, bir Başkan Yardımcısı, bir Genel Sekreter ve bir Muhasip üye seçerek görev bölümü yapar. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, sırası ile yedek üyeler göreve davet edilir.
 
Başkanlığın boşalması halinde ise yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar Başkan Yardımcısı Başkanlık görevini yürütür. İstifa eden Başkan ve Yönetim Kurulu asıl üyeleri, görev süreleri içinde yapılan işlerden sorumlu olup, Genel Kurula hesap vermekle yükümlüdürler. İbra edilmeden tekrar herhangi bir göreve seçilemezler.
 
 
ÇALIŞMASI
 
Madde 29.
 
Yönetim Kurulu, Dernek işlerinin gerektirdiği hallerde ve en az ayda bir kez toplanır. Yönetim Kurulu toplantıları elektronik ortamda yapılabilir. Gündem Genel Sekreter tarafından hazırlanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır. Yönetim Kurulu yalnızca toplantı yeter sayısının sağlandığı toplantılarda karar alır. Kararlar, hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu toplantılarına Yönetim Kurulu Başkanının bulunmadığı hallerde Başkan Yardımcısı başkanlık eder. Kararlar, Genel Sekreter tarafından zapta geçirilerek Karar Defterine yazılır ve toplantı sonunda okunarak imzalanır.
Yönetim Kurulu üyeleri, Dernek ile kendisi, eşi, üst soyu ve alt soyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamazlar.
 
 
YÖNETİM KURULUNUN YEDEK ÜYELERLE TAMAMLANAMAMASI
 
 Madde 30.
 
Yönetim Kurulu asıl üye sayısı, boşalmalar sebebiyle, yedeklerin de getirilmesinden sonra asıl üye tam sayısının yarısının altına düşerse, Genel Kurul; kalan Yönetim Kurulu asıl üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağrılır. Çağrı yapılmazsa Dernek asıl üyelerinden birinin istemi üzerine sulh hâkimi, 3 Dernek asıl üyesini Genel Kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. Yeni Yönetim Kurulu bu olağan toplantıda seçilir. İstifa etmemiş olan Yönetim Kurulu asıl üyeleri seçime kadar görevlerine devam ederler.
 
 
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
 
Madde 31.
 
Yönetim Kurulu, Derneğin yürütme ve temsil organı olup, çalışma ve faaliyetlerini Tüzük hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına göre düzenler ve yürütür. Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri şunlardır:
 a) Derneğin amacını gerçekleştirmek için gerekli kararları almak ve uygulamak, Derneğe üye alınması veya çıkarılması konularında karar vermek, mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, Derneği ve Derneğin iktisadi işletmelerini temsil etmek, gerekli hallerde Genel Müdür ve Müdürleri görevlendirmek,

b)Derneği idari, mali ve hukuki bakımdan yükümlülük altına sokacak feragat, sulh, ibra ve tahkim gibi konular dâhil bilcümle anlaşma ve işlemleri yapmak,
 
c) Dernek adına taşınır mal edinmek, gelir-gider konularında karar vermek ve Dernek için gerekli olduğunda; söz konusu gereksinim ile sınırlı kalmak koşuluyla, Genel Kurul tarafından verilecek yetki çerçevesinde, Dernek için gerekli taşınmaz mallar satın almak, satmak, ipotek almak veya ipotek vermek, taşınmaz kira sözleşmesi yapmak, üst hakkı tesis, lehe ve aleyhe irtifak veya intifa hakkı tesis ve terkin etmek,
 
d) Genel Kurulu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini yapmak ve oy pusulalarını bastırmak,
 
e) Denetim Kurulunun veya Dernek asıl üyelerinin onda birinin yazılı talebi ile Genel Kurulu olağanüstü toplantıya çağırmak ve gereklerini yerine getirmek,
 
 
f) Genel Kurul kararlarını uygulamak,
 
g) Tüzük’te öngörülen usul ve esaslara uygun olarak ve/veya gerekli görülen hallerde İç Yönetmelik ve/veya Tüzük’te yapılacak değişiklikleri hazırlayarak Genel Kurulun onayına sunmak,
 
h) Derneğe Genel Müdür ve Müdürler almak, ücretlerini tayin etmek ve gerektiğinde görevlerine son vermek,
 
ı) Dernekler mevzuatı doğrultusunda tutulması gereken defterlerin tutulmasını ve genel kabul görmüş muhasebe ilkelerini uygulanmasını sağlamak,
 
i) Çalışma Raporunu ve Bütçeyi düzenleyerek, Genel Kurulun onayına sunmak,
 
j) Bütçe kalemlerinde aktarmalar yapmak veya gerektiğinde yeni kalemler ihdas ederek ilk Genel Kurulun onayına sunmak,
 
k) Dernek hizmet birimlerini tüzel kişiliği adına işletmek,
 
l) Gerek gördüğü takdirde, işe yaramayan, amortismandan düşmüş olan Dernek taşınırlarını ve araçlarını satmak veya kamu yararına hibe etmek,
 
m) Bu Tüzük’ün 40. maddesinde yazılı olayların vukuunda, herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın, ilgilileri en geç otuz gün içinde Disiplin Kuruluna sevk etmek, asıl üye hakkında tedbir kararı vermek; soruşturma neticesinde Disiplin Kurulunca üye hakkında önerilen cezayı değerlendirmek ve bu konuda disiplin kararı vermek, bu disiplin kararlarının tebliğini ve ilanını Tüzük’ün 43. maddesine uygun olarak yapmak,
 
n) Disiplin kararları ve Derneğe üye olabilme ile ilgili Tüzüğün 5. maddesindeki şartları sonradan kaybeden üyeler ile Tüzüğün 59. maddesi kapsamına giren üyeler hakkında gereğini yerine getirmek,
 
o) Dernek alındı belgelerinin bastırılmasına karar vermek, gelir toplamaya yetkili olan kişileri ve yetki sürelerini belirlemek,
 
ö) Gerekli çalışma gruplarını kurmak,
 
p) Dernek düzenine, kurallarına ve geleneklerine uygun olmayan tutum ve davranış gösterenler ile giyim konusunda Dernek geleneklerine ve İç Yönetmelik hükümlerine aykırı davranan üyeleri uyarmak ve İç Yönetmelik’in uygulanmasını temin etmek,
 
r) Genel Kurul kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, yazlık ve kışlık hizmet birimleri açmak,
 
s) Tüzük’ün 13. maddesine uygun olarak tespit ve kabul edilen Dernek giriş ödentisi ve yıllık aidatların ödeme koşullarını belirlemek ve tahsil etmek,
 
t) Bir “Bağımsız Denetim Şirketi” ve bir “Yeminli Mali Müşavirlik Şirketi” görevlendirerek,  Dernek ve İktisadi İşletmelerinin mali denetimlerini, Tüzük’ün 52. maddesi uyarınca yaptırmak ve her iki görevli kuruluşun denetim raporlarının, imzalı örneklerinin Yüksek Divan Kurulu Başkanlığına intikalini sağlamak; ayrıca üçer aylık dönemler halinde, mali ve mali olmayan tablolar ile yıllık olarak Kurumsal Entegre Raporunu ve Kurumsal Yönetim İlkelerine Uyum Derecelendirme Raporunu, Dernek mahalinde astırmak ve/veya Derneğin resmi internet sitesinde yayınlatarak, Dernek üyelerini bilgilendirmek,
 
u) Derneğin yılsonu itibariyle faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını, yürürlükteki mevzuata uygun olarak düzenlenecek bir beyanname ile mülki idare amirliğine bildirmek,
 
ü) Sağlıklı bir arşiv düzeni oluşturmak, üyelerin sicil kayıtlarını tutmak ve güncelleştirmek,
 
v) Komodor tarafından iletilen Yüksek Divan Kurulunun görüş taleplerinin cevabını Yüksek Divan Kurulu Başkanlık Divanına sunmak.

 
PARA VE MALLARIN YÖNETİMİ VE DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
 
Madde 32.
 
Derneği idari ve mali yükümlülük altına sokacak her türlü tasarrufların, Yönetim Kurulu kararı ile yapılması zorunludur. Yönetim Kurulu bu yetkilerinden gerekli gördüklerinin kullanılması için Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkan Yardımcısı ile birlikte hareket etmek üzere Yönetim Kurulu asıl üyelerinden birine yetki verebilir. Derneğin parası sermaye piyasası araçlarına yönlendirilemez. Derneğin parası sadece Türkiye’deki bankalarda açılacak Türk Lirası ve yabancı para mevduat hesaplarına yatırılabilir ve gerekli işlemler Yönetim Kurulu’nca alınacak karar ve verilen yetki çerçevesinde iki imza ile yapılır. Yönetim Kurulu, Dernek kasasında günlük işlerinin yürütülmesi için yeterli miktarda para bulundurabilir. Dernekler Kanunu’nun ilgili hükümleri saklı kalmak üzere Yönetim Kurulu, Dernek mallarının en iyi şekilde muhafazası için gerekli tedbirleri alır. Yönetim Kurulu, Derneğin hiçbir gelirini başkasına temlik edemez. Aksi halde Yönetim Kurulu Başkanı ve Yönetim Kurulu asıl üyeleri temlik edilen miktardan şahsen ve müteselsilen sorumlu olurlar. Dernek eşyaları Dernek dışına çıkarılamaz.
 
Ancak yıpranan amortisman bedelleri sıfıra düşen demirbaşlar, Yönetim Kurulu kararı ile defterden düşürülüp rayiç bedelle satılabilir, veya kamu yararına hibe edilir. Rayiç bedelle satılan veya hibe edilen demirbaşlar listesi bir sonraki olağan Genel Kurulda asıl üyelerin bilgisine sunulur.
 
Genel Kurul onayına sunulacak bütçelenmiş yenileme ve iyileştirme harcamaları bir önceki yıl sonu itibariyle bilançoda görülen hazır değerlerin %50’sini aşamaz.
 
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı için olabileceği gibi banka kanalıyla nakit olarak da yapılabilir.
 
Yönetim Kurulu kararı ile yapılacak nakit borçlanma Derneğin bir önceki yıl sonu konsolide bilançosundaki hazır değerleri aşamaz. Ayrıca bu borçlanma Derneğin bir önceki yılsonu konsolide bilançosundaki hazır değerleri aşmasa dahi Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz. Hazır değerleri aşacak borçlanmalar için Genel Kuruldan yetki alınması şarttır.
 
 
 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI; GÖREV VE YETKİLERİ
 
Madde 33.
 
Yönetim Kurulu Başkanı; bu sıfatla, Moda Deniz Kulübü Derneği’ni temsil eder. Başkan, Dernek asıl üyeliğinde on beş yılını tamamlamış asıl üyeler arasından Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir.
 

Yönetim Kurulu Başkanı’nın görev süresi üç yıldır. Her ne sebeple olursa olsun, Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın boşalması halinde, Derneği ilk Genel Kurula kadar Başkan Yardımcısı temsil eder.
Başkan; Dernek Başkanı sıfatıyla aşağıdaki görevleri yerine getirir:
 
a) Dernek tüzel kişiliğini temsil eder, Yönetim Kuruluna başkanlık yapar,
 
b) Devlet teşkilatı, kurul, kurum ve kuruluşlarla ve basınla ilişkileri sağlar ve denetler,
 
c) Derneğin organları, birimleri, kurulları, şubeleri ve temsilcilikleriyle asıl üyeler arasındaki ilişkileri düzenler, anlaşmazlıkları çözümler, birlik ve dayanışmanın güçlenmesini sağlar,
 
d) Derneğin her türlü faaliyet, hizmet ve çalışmalarını yönlendirir ve denetler,
 
e) Yönetim Kurulu kararlarının uygulanması ile ilgili yazışmaları, Dernek Genel Sekreteri veya diğer görevlilerle birlikte imzalar ve bu kararlar doğrultusunda Derneği temsil eder,
 
f) Seçim aday listelerini Dernek mahallinde astırarak ve Derneğin internet sitesinde yayınlatarak üyelerin bilgi almasını sağlar, Ayrıca her Başkan adayının seçimli Genel Kurul tarihinden önce Dernek Genel Müdürü’ne vereceği seçim bildirgesini Derneğin internet sayfasında yayınlatır.
 
g) Mevzuatın ve bu Tüzük’ün gerektirdiği işleri yapar ve yetkilerini kullanır. Dernek Yönetim Kurulu Başkanı’nın bulunmadığı hallerde, bu temsil görevi ve yetkileri Başkan Yardımcısı tarafından kullanılır.
 
 
GENEL SEKRETER; GÖREV VE YETKİLERİ
 
Madde 34.
 
Genel Sekreter’in görev ve yetkileri şunlardır:
 
Genel Sekreter;
 
a) Yönetim Kurulu Karar Defterini, tüm resmi yazışmaları, sözleşmeleri ve Üye Kayıt Defterini denetler,
 
b) Başkan ve Başkan Yardımcısının olmadığı hallerde
 
b.1) Resmi ve özel kurum, kuruluş ve basınla ilişkileri sağlar,
 
b.2) Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda idari işlerde münferiden, mali işlerde Muhasip Üye ile birlikte müştereken Derneği temsil eder.
 
c) Bu Tüzük’ün gerektirdiği işleri yapar ve yetkilerini kullanır.
 
 

MUHASİP ÜYE; GÖREV VE YETKİLERİ
 
Madde 35.
 
Yönetim Kurulunun işletme, iktisat, maliye ve siyasal bilgiler alanında yükseköğrenim yapmış üyeleri arasından seçilen Muhasip Üye, Derneğin iştiraklerinin ve işletmelerinin, tüm parasal işlemleriyle ilgili muhasebe kayıtlarının, yasal mevzuata uygun olarak tutulmasından ve bütçenin uygulanmasından sorumlu olup, Derneğin ve işletmelerinin tüm mali işlerini denetler. Yönetim Kurulunun, Tüzük’ün 52. maddesi uyarınca düzenlediği Ek Bütçe dışında kalan Bütçe dışı sarf kararlarını uygulatmaz.
 
 
3 - DENETİM KURULU KURULUŞU
 
Madde 36.
 
Denetim Kurulu, disiplin cezası almamış, Dernek asıl üyeliğinde en az beş yılını doldurmuş ve iki asıl üyesi hukuk, işletme, iktisat, maliye ve siyasal bilgiler alanında yükseköğrenim yapmış asıl üyeler arasından; Genel Kurulca seçilen üç asıl ve üç yedek asıl üyeden oluşur. Denetim Kurulu asıl üye adayları, Yönetim Kurulu Başkan adaylarının listelerinde yer alırlar.
 
GÖREV VE YETKİLERİ
 
Madde 37.
 
Denetim Kurulu, Derneğin iç denetim organı olup, bu sıfatla: Derneğin gelir ve giderleri ile ilgili olarak hesaplarını ve bu hesapların dayandığı belge ve kayıtlar ile muhasebeye ait defterleri her zaman denetler. Bu denetim kapsamında, Denetim Kurulu asıl üyelerinin talebi halinde, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi zorunludur.
 
Buna göre:
 
a) Tüzük’ün 32. Maddesinde belirtilen para ve malların yönetimi ile Derneğin borçlanma işlemlerinin Tüzük hükümlerine göre yapılıp yapılmadığını inceler. Depo sayımlarını denetler ve kasayı sayar ve gerekli gördüğü hallerde harcama belge ve kayıtlarla ilgili olarak Yönetim Kurulunu uyarır. Denetim görevini Tüzük’te tespit edilen esas ve usullere göre üç ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı ve ayrıca toplandığında da Genel Kurula sunar.
 
b) Tüzük’te belirtilen bağımsız denetim raporlarını da değerlendirerek, denetleme sonuçlarını ve Yönetim Kurulunun ibra edilip edilmemesi hususundaki teklifini, bir rapor halinde Genel Kurula sunulmak üzere Yönetim Kuruluna verir.
 
c) Dernekler mevzuatı uyarınca tutulması gerekli defterleri, muhasebe kayıtlarını ve belgeleri kontrol eder; içeriğinin yasalara, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğunu denetler. Bu denetleme sonunda, usulsüz veya Derneğin mali bünyesini etkileyecek gereksiz harcamaların veya Tüzük hükümlerine aykırı borçlanmanın ve/veya para yönetiminin tespit edilmesi halinde, Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını isteyebilir.

d) Varsa; hataları, noksanları ve usulsüzlükleri Yönetim Kuruluna yazı ile bildirerek, bunların giderilip giderilmediğini takip ve kontrol eder.
 
e) Bu Tüzük’te verilen diğer görevleri yerine getirir ve yetkilerini kullanır.
 
 
B)  DERNEĞİN DİĞER ORGANLARI
 
1- DİSİPLİN KURULU KURULUŞU
 
Madde 38.
Disiplin Kurulu, Dernek asıl üyeliğinde on yılını doldurmuş ve disiplin cezası almamış, bilgi ve tecrübe sahibi, çevresinde saygı ve güven duyulan asıl üyeler arasından; en az iki asıl üyesi hukuk dalında yükseköğrenim yapmış olması koşulu ile Genel Kurul tarafından üç yıl için seçilen, beş asıl ve en az biri hukuk dalında yükseköğrenim yapmış olması koşulu ile üç yedek asıl üyeden oluşur.
 
Disiplin Kurulu ilk toplantısında, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir yazman seçer. Başkan’ın toplantıya katılamaması halinde yardımcısının başkanlığında en az beş asıl üye ile toplanır; salt çoğunlukla karar verir. Toplantı nisabı asıl üyelerle sağlanamadığı takdirde yedek üyelerle tamamlanır. Yedek üyeler de toplantılara katılabilirler.
 
 
ÇALIŞMASI
 
Madde 39.
 
Disiplin soruşturması Yönetim Kurulunun yazılı talebi üzerine başlar. Disiplin Kurulu, ilgilileri ve varsa tanıkları davet ederek dinler. Gerek gördüğü belgeleri taraflardan veya Derneğin yetkili organlarından talep ederek inceler. Savunmasını yapmak için çağrıldığı halde gelmeyen veya yazılı savunma da göndermeyen hakkında, başkaca bir işleme gerek görülmeden, mevcut bilgi, belge ve delillere göre değerlendirme yapılır. Disiplin Kurulu, soruşturmayı sonuçlandırdıktan sonra en geç on beş gün içinde yorum ve önerilerini gerekçeleri ile Yönetim Kuruluna bildirir.
Disiplin Kurulu üyeleri, Dernek ile kendisi, eşi, üst soyu ve alt soyu arasındaki disiplin soruşturmasına katılamazlar.
 
GÖREVLERİ
 
Madde 40.
 
Disiplin Kurulu:
 
a) Asıl üyeler arasında onur kırıcı ve incitici tutum ve davranışlarda,
 
b) Asıl üyelerin ve Dernek çevresinin huzurunu bozacak saygısızlık ve taşkınlıklarda

c)Genel terbiye, görgü ve ahlak kurallarına aykırı tutum ve davranışlarda,

d) Derneğin Tüzük ve İç Yönetmelik kurallarına, geleneklerine, onuruna ve Yönetim Kurulu kararlarına karşı davranışlarda,
 
e) Asıl üyeliğe başvuru sırasında ve/veya asıl üyeliği süresince yalan beyanda bulunduğunun tespiti halinde,
 
f) Üyelik onuruna ve gereklerine aykırı davranışlarda bulunulması halinde,
 
g) Derneğin faaliyetlerini engellemeye yönelik, Derneğin mülkiyetindeki fikri hakların ihlali dâhil Derneği zor durumda bırakacak ve maddi, manevi zarar verebilecek her türlü girişimler halinde,
 
h) Sosyal medya, sms, mektup ve benzeri iletişim araçları vasıtasıyla Derneğin manevi şahsiyeti aleyhine gerçek dışı paylaşımlarda bulunulması halinde, durumun niteliğine ve ağırlığına göre asıl üye hakkında Tüzük madde 41’de belirtilen cezaları Yönetim Kuruluna önermekle görevlidir.
 
Disiplin Kurulu, soruşturmanın her safhasında, Yönetim Kuruluna tedbir kararı alması hakkında öneride bulunabilir.
 
Haklarında Yönetim Kurulu tarafından tedbir kararı verilmiş olanlar, savunma hakları hariç; tedbirleri devam ettiği sürece asıl üyelik haklarını kullanamaz ve Derneğin hiçbir birimine giremezler. Görevde iseler, tahkikatın selameti bakımından, bir karar verilinceye kadar görevlerinden izinli sayılırlar. Tedbir kararının verilmesi halinde, hüküm olunacak cezanın başlangıç tarihi tedbir kararının verildiği tarihtir.
 
 
DİSİPLİN CEZALARI
 
Madde 41.
 
Disiplin cezaları şunlardır:
 
a) Kınama: Üyenin Dernek içinde, üyelere ve çalışanlara karşı davranışlarında kusurlu hareket ettiğinin kendisine yazılı olarak bildirilmesidir,
 
b) Geçici İhraç: Üyenin asıl üyelik haklarından ve Dernek lokal ve tesislerine girme hakkından bir yıldan fazla olmamak üzere   mahrum edilmesidir.
 
c) Kesin İhraç: Üyelik kaydının silinmesidir.
 
 
 
 
 
 
FİİLLER – CEZALAR
Madde 42.
 
Disiplin cezalarını gerektirecek fiiller ile bu fiillere uygulanacak cezalar aşağıda gösterilmiştir.
 
a) Kınama Cezası Gerektirecek Fiiller, üyenin Dernek içinde, çalışanlara ve üyelere karşı, geçici ihraç cezasını gerektirmeyecek düzeydeki kusurlu davranışlarıdır. Beş yıl içinde tekerrürü halinde geçici ihraç cezası verilir.
 
b) Geçici İhraç Cezası Gerektirecek Fiiller:
 
b.1) Tüzük, İç Yönetmelik veya Dernek Organlarınca yazılı olarak tespit edilen usul ve esaslara kasten uymamak,
 
b.2) Üyeler arasındaki birliği, dayanışmayı veya ortak huzuru bozucu hareketlerde bulunmak,
 
b.3) Dernek düzenine uymamak veya Derneğe sadakat göstermemek veya Dernek adabına geleneklerine veya görgü kurallarına aykırı hareketlerde bulunmak,
 
b.4) Bir müessir fiil esnasında veya her ne suretle olursa olsun üyeler veya çalışanların namus, haysiyet, şöhret, vakar v.b. kişilik haklarına tecavüzde bulunmak,
 
b.5) Derneğin amacına aykırı veya amacın gerçekleşmesini güçleştirecek ya da engelleyici davranışlarda bulunmak.
 
Yukarıdaki fiillerin tekerrürü halinde Disiplin Kurulu takdiren kesin ihraç cezası verilmesini Yönetim Kuruluna önerebilir.
Kınama cezası veya 3 aya kadar geçici ihraç cezası alanların cezaları, 5 yıl içinde disiplin cezası almadıkları takdirde sicillerinden silinir. 
 
c) Kesin İhraç Cezası Gerektirecek Fiiller:
 
c.1) Her ne suretle olursa olsun, Derneğin kendisine tevdi ettiği para veya belgeleri veya hukuki değeri olan kıymetli evrakı veya sair malları, kendisinin veya başkasının menfaatine olarak sarf etmek veya tüketmek veya satmak veya saklamak veya suistimal etmek,
 
c.2) Derneğe ait evrak, defter veya kayıtları tahrif veya yok etmek veya saklamak veya sahte evrak düzenlemek,
 
c.3) Genel Kurul veya diğer organlar için yapılan seçimlere veya oylamalara hile karıştırmak,
 
c.4) Her ne suretle olursa olsun, Derneğin ortak huzurunu ağır surette ihlal edecek fiil ve davranışlarda bulunmak,
 
c.5) Derneğin onuruna ve seçilmiş Organlarına veya çalışanlarına sözlü, yazılı veya eylemli saldırıda bulunmak,
 
c.6) Asıl üyeliğe başvuru sırasında ve/veya üyeliği süresince, yalan beyanda bulunmak.

 
ŞİKÂYET HAKKININ DÜŞMESİ - CEZALARIN SONUÇLARI
 
Madde 43.
 
Yönetim Kuruluna yapılacak şikâyetler, şikâyetçinin, şikâyet konusu fiil ile faili öğrendiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılır. Bu süreden sonra yapılacak şikâyetler incelenmeye alınmaz.
 
Disiplin kararının bir nüshası Yönetim Kurulu tarafından ilgiliye yedi gün içinde tebliğ edilir.
 
Kınama, geçici veya kesin ihraç cezası alanlar, kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde, yazılı olarak Yönetim Kuruluna başvuruda bulunmak sureti ile bu kararın bir kez de ilk Genel Kurulda görüşülmesini isteyebilirler. İtiraz, verilen cezanın uygulanmasını durdurmaz. Genel Kurul Divan Başkanı, müzakere açmaksızın, sadece Yönetim Kurulu disiplin kararını, itiraz dilekçesini ve Yönetim Kurulunun itiraz dilekçesine cevabi yazısını okuyarak asıl üyelerin bilgisine ve oylarına sunar. Genel Kurulun, Yönetim Kurulu tarafından verilen disiplin cezasını uygun bulması halinde ilgilinin başvurusu reddedilmiş sayılır.
 
Kesin ihraç kararına karşı yapılan itirazın reddedilmesi ya da itiraz edilmemiş olması halinde, kesin olarak asıl üyelikten çıkarılan kişi bir daha Derneğe asıl üye olamaz, misafir olarak dahi Dernek mahalline giremez; daha önce hakkında tedbir kararı verilmemiş ise Dernekle her türlü ilişkileri derhal kesilir. Görevli iseler görevlerinden istifa etmiş sayılırlar.
 
Geçici ihraç cezası alanlar asıl üyelik haklarından ve Derneğin lokal ve tesislerinden yararlanamazlar; ceza süresince Genel Kurullara katılamazlar. Görevli iseler görevlerinden istifa etmiş sayılırlar.
 
2-BALOTAJ KURULU KURULUŞU
 
Madde 44.
 
Balotaj Kurulu, Dernek asıl üyeliğinde on yılını doldurmuş, disiplin cezası almamış asıl üyeler arasından Genel Kurul tarafından üç yıl için seçilen yedi asıl üyeden oluşur. Kurul, ilk toplantısında, aralarından bir başkan ile bir araştırmacı seçerek görev bölümü yapar. 
 
 
GÖREVLERİ
 
Madde 45.
 
Balotaj Kurulu, Derneğe asıl üye olmak isteyenler hakkında yapacağı inceleme, araştırma ve mülakatlar sonunda, taleplerin kabulüne veya reddine ilişkin görüşünü Yönetim Kuruluna yazı ile bildirir.
 
 
 
ÇALIŞMASI
 
Madde 46.
 
Balotaj Kurulu, her ay en az bir kez toplanır. Toplantıya en az beş asıl üyenin katılması şarttır. Bu toplantılar bir tutanakla Yönetim Kurulu Başkanlığına iletilir. Balotaj Kurulu asıl üyeleri bu toplantıda adayın başvuru formunu, ekleriyle birlikte değerlendirirler.
İnceleme ve araştırmasını tamamladıktan sonra adayla mülakat yapan Balotaj Kurulu, asıl üyelik talebinin kabulüne veya reddine ilişkin görüşünü Yönetim Kuruluna yazılı olarak bildirir.
Bir asıl üye, çocukları hariç olmak üzere, üyeliğe kabul tarihinden en az üç yıl sonra asıl üye teklifi yapabilir. Bir yıl içinde dört kişiden fazlasını asıl üyeliğe teklif edemez. Teklif ettiği asıl üye adayını tanıyor olması şarttır.
 
Adayın üyeliğe kabulünün Yönetim Kuruluna önerilebilmesi için en az beş oyun olumlu olması gerekir. Aksi halde aday, bir defaya mahsus olmak üzere ve en erken üç yıl sonra tekrar teklif edilebilir.
 
Balotaj Kurulu üyeleri, eşi, üst soyu ve alt soyu ile ilgili oylama dâhil balotaj sürecine katılamazlar.
 
 
3-YÜKSEK DİVAN KURULU OLUŞUMU
 
Madde 47.
 
Yüksek Divan Kurulu; Derneğin danışma organı olup Dernekte yirmi beş yılını tamamlamış (izleyen yıl esas alınır) asıl üyelerle, Dernek Başkanlığı ve asgari 3 dönem Yönetim Kurulu asıl üyeliği yapmış asıl üyelerden teşekkül eder.
 
 
YÖNETİMİ VE TOPLANTILARI
 
Madde 48.
 
Yüksek Divan Kurulu, yapacağı ilk toplantısında üç yıl için bir Komodor seçer. Komodor Yüksek Divan Kurulunun başkanıdır. Komodor ve Komodor’un Yüksek Divan Kurulu üyeleri arasından seçeceği bir başkan yardımcısı ile iki yazman üye Yüksek Divan Kurulunun Başkanlık Divanını oluşturur. Yazman üyeler aynı zamanda raportörlük yaparlar. Komodor’un olmadığı hallerde Başkan Yardımcısı Yüksek Divan Kurulu Başkanlık görevini ifa eder.
Her ne sebeple olursa olsun Komodorluğun boşalması halinde Yüksek Divan Kurulu ilk toplantısında yeni Komodoru ve Başkanlık Divanını seçer.
Yüksek Divan Kurulu, Derneğin danışma organı sıfatıyla her yıl Mayıs ve Ekim aylarında olağan, kendi üyelerinin 1/10’nun veya Yönetim Kurulunun isteği veya Yüksek Divan Kurulu Başkanlık Divanının gerek görmesi halinde olağanüstü toplanır. Toplantılarda çoğunluk aranmaz. Yüksek Divan Kurulu toplantılarına Yönetim ve Denetim Kurulları da katılabilirler.

 
GÖREVLERİ
 
Madde 49.
 
Yüksek Divan Kurulunun görevleri şunlardır:
 
Yüksek Divan Kurulu;
 
a) Derneğin geleneksel değerlerinin korunmasına ve güçlenmesine özen gösterir,
 
b) Yönetim Kurulu tarafından talep edilen konularda veya gerekli görülen hallerde teklif ve tavsiyelerde bulunur,
 
c) Yönetim Kurulunun intikal ettirdiği Denetim Kurulu, Bağımsız Denetim Şirketi ve Yeminli Mali Müşavirlik Şirketi mali raporlarını görüşür ve tavsiyelerde bulunabilir,
 
d) Derneğin idari, hukuki, sosyal ve sportif faaliyetleri hakkında Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunabilir,
 
Yukarıda belirtilen görevlerin ifasında gerekli gördüğü konular hakkında Yönetim Kuruludan yazılı bilgi isteyebilir. Yönetim Kurulu konu hakkındaki görüşlerini, Yüksek Divan Kurulu Başkanlık Divanına yazılı olarak sunar,
 
e) Kendi asıl üye tam sayısının beşte biri ile karar verilmesi halinde Yönetim Kuruluna, Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılması gerektiği hususunu yazılı olarak tavsiye eder.
 
 
KOMODOR
 
Madde 50.
 
Yüksek Divan Kurulu, Dernekte ve çevresinde saygı, güven, itibar kazanmış, bilgi ve birikim sahibi olan üyeleri arasından, üç yıl için, en az elli Yüksek Divan Kurulu üyesinin yazılı ve imzalı önerisi ile teklif edilen adaylar arasından, gizli oylama ile bir Komodor seçer. Seçim tarihinden en az on beş gün önce adaylara ait imzalı öneriler, asılmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı’na imza karşılığı tevdi edilir. Komodor Derneğin Onur temsilcisi ve Yüksek Divan Kurulu Başkanıdır. Yönetim Kurulunun daveti üzerine Yönetim Kurulu toplantısına katılarak istişari görüşleri ile Yönetim Kurulunu bilgilendirebilir.
 
Komodor, seçim işleri ile ilgili görevlerini Tüzük’ün 23. maddesi uyarınca ifa eder. Ayrıca Yüksek Divan Kurulunun kararı doğrultusunda olağan Genel Kurul gündemine, gündem oya sunulmadan önce madde ilave edebilir.
 
 

 
 
 
 
SİCİL VE ARŞİV İŞLERİ
 
Madde 51.
 
Derneğin sicil ve arşiv işlerinden Yönetim Kurulunun sorumluluğunda Genel Sekreter yetkili olup, bu işlerin düzenli yürütülmesini teminen gerektiğinde Yönetim Kurulu tarafından çalışma grubu oluşturulabilir.
 
 
 
BEŞİNCİ BÖLÜM
 
MALİ HÜKÜMLER
 
Bütçe, Gelirler, Muhasebe, Defterler
 
 
 
BÜTÇE
 
Madde 52.
 
Yönetim Kurulunca makroekonomik öngörüler ve Dernek koşulları doğrultusunda hazırlanıp, Genel Kurul tarafından aynen veya tadilen kabul edilen bütçe, 1 Ocak–31 Aralık tarihleri arasında geçerli olmak üzere bir yıllıktır. Bütçenin fasıl ve maddeleri arasında aktarma mümkündür. Gerekli hallerde Yönetim Kurulu, bütçe harcamalarında fasıl değişikliği yapabilir. Yönetim Kurulu bütçe dışı harcama yapamaz. Zorunlu sebeplerden doğan yıllık bütçe dışı iyileştirme ve yenileme harcaması “Ek Bütçe” ile yapılabilir. “Ek Bütçe” harcamaları, açıklamalarıyla birlikte bir sonraki olağan Genel Kurulun onayına sunulur. “Ek Bütçe” ile yapılan iyileştirme ve yenileme harcamaları, Genel Kurul tarafından onaylanmış olan iyileştirme ve yenileme bütçesinin %25’ ini geçemez. Yönetim Kurulu, Derneğin mali durumunun ve hesaplarının incelenmesi amacı ile bir “Yeminli Mali Müşavirlik Şirketine “dönemsel vergi denetimleri” ile birlikte yılda en az 4 defa “uygunluk denetimleri” yaptırır.
 
Ayrıca bir “Bağımsız Denetim Şirketi’ne” yılda iki kez “bağımsız denetim” yaptırır. Bağımsız denetimler, “Uluslararası Muhasebe Standartları” esasına göre, ilk altı ayı kapsamak üzere ara denetim ve yıl sonunda da nihai denetim yapılmak suretiyle gerçekleştirilir. “Bağımsız Denetim Şirketi”, yaptığı denetim sonucunda Dernek ve sahip olduğu İktisadi İşletmelerin ayrı ayrı ve konsolide raporlarını hazırlar ve Yönetim Kuruluna sunar.
 

 
 
 
 
GELİRLER
 
Madde 53.
 
Derneğin gelir kaynakları şunlardır:
 
a) Asıl üyelerden alınacak Dernek giriş ödentisi ve aidatlar,
 
b) Yiyecek - İçecek gelirleri,
 
c) Dernek mekânlarında düzenlenecek toplantı ve etkinliklerden sağlanacak gelirler,
 
d) Bağışlar,
 
e) Derneğin mal varlığından elde edilecek gelirler,
 
f) Sportif faaliyetlerden edinilecek gelirler,
 
g) Kiralardan, irtifak ve intifa haklarından, işletmelerden ve sadece Türkiye’deki bankalardaki Türk Lirası ve yabancı para mevduatlarından sağlanacak gelirler,
 
h) Reklam ve sponsorluk gelirleri.
 
ı) Genel Kurul kararıyla asıl üyelerden alınacak diğer ödentiler.
 
 
MUHASEBE – DEFTERLER
 
Madde 54.
 
Dernek, yürürlükteki Dernekler mevzuatının ilgili hükümleri uyarınca:
 
a) Karar Defteri,
 
b) Üye Kayıt Defteri,
 
c) Evrak Kayıt Defteri,
 
d) Yevmiye Defteri,
 
e) Büyük Defter,
 
f) Envanter Defteri tutar.
 
Ayrıca asıl üye aidatı tahakkuk ve tahsilini takip etmek üzere, yardımcı defter ile yeteri kadar muhasebe yardımcı defteri gibi işlemleri kolaylaştırıcı defterler de tutar. Bu yardımcı defterlerin ve Büyük Defterin noter tasdikine gerek yoktur.
 

ALTINCI BÖLÜM
 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
 
SÖZLEŞMELER
 
Madde 55.
 
Tüzük’ten kaynaklanan veya Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak yapılacak tüm anlaşmalar ve sözleşmeler Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Yönetim Kurulu kararına dayanmayan veya yetki alınmadan yapılan sözleşmeler Dernek tüzel kişiliğini bağlamaz.
 
 
 
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
 
Madde 56.
 
Tüzük değişiklik teklifleri; Yönetim Kurulu veya Genel Kurula katılma hakkı olan asıl üyelerin onda biri tarafından yapılabilir. Değişiklik yapılacağına dair bildirim, asıl üyelere yapılacak çağrıda açıkça belirtilir. Değişiklik önerileri en az on beş gün önceden Derneğin resmi internet sitesinde duyurulmak ve Üye Başvuru Formunda veya sonradan yazılı olarak bildirdiği elektronik posta adresine ya da iletişim numarasına mesaj gönderilmek suretiyle asıl üyelerin bilgilerine sunulur.
Tüzük değişikliğinin yapılacağı ilk toplantıya, Genel Kurula katılma hakkı olanların 2/3 sinin katılması şarttır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamaz ise, durum bir tutanak ile tespit edilir. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantı yeter sayısı, Yönetim ve Denetim Kurullarının asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Değişiklikler Genel Kurula katılmış olan asıl üyelerin 2/3 çoğunluğu ile kabul edilir. Genel Kurulda asıl üyeler tarafından yapılacak değişiklik teklifleri de, aynı oy oranı ile kabul edilir. Tüzük değişikliği mahallin en büyük mülki idare amirine bildirilir.
 
 
 
DERNEK İMKÂNLARINDAN YARARLANMA      
ASIL ÜYE, EŞİ VE ÇOCUKLARININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE DERNEK İMKÂNLARINDAN YARARLANMA

Madde 57.
 
Asıl üye ile eş ve çocukları Dernek ve tesislerinde, Tüzük ve İç Yönetmelik kurallarına ve Yönetim Kurulu kararlarına kesinlikle uymak, geleneklere aykırı ve huzur bozucu davranışlardan sakınmak zorundadırlar.
Dernekten üye kartı almak şartı ile asıl üye, eşi ve on beş yaşını dolduran ve otuz yaşını bitirmemiş çocukları, Derneğin sosyal veya sportif imkân ve tesislerinden İç Yönetmelik kuralları içinde faydalanırlar.
Üye eşi ve çocuklarının tutum, davranış, harcama ve fiillerinden asıl üye şahsen sorumludur.
 

 
 
MİSAFİR
 
Madde 58.
 
Asıl üye olabilme niteliğindeki kişiler, bir asıl üyenin beraberinde olmak koşuluyla misafir sıfatı ile gelebilirler. Misafir ismi Derneğin özel defterine asıl üye tarafından kaydedilir ve imzalanır. Misafirler, Tüzük ve İç Yönetmelik hükümlerine ve Yönetim Kurulu kararlarına uymak zorundadırlar. Asıl üyelik başvurusu reddedilmiş veya Tüzük’ün 42/c maddesi uyarınca asıl üyelikten çıkarılmış ve Yönetim Kurulu kararıyla Derneğe girişi yasaklanmış kişiler misafir olarak getirilemez. Misafirlerin tutum, davranış, harcama ve fiillerinden davet eden asıl üye şahsen sorumludur. Misafirlerin tabi tutulacağı giriş ve Dernekten faydalanma şartları Yönetim Kurulunca düzenlenir.
 
 
ÜYE BORÇLARI
 
Madde 59.
 
Niteliği ne olursa olsun Derneğe borçlu asıl üyelere karşı Yönetim Kurulu, yasal gecikme faizi, servis durdurma dâhil Tüzük ve İç Yönetmelikte belirtilen her türlü tedbiri alabilir.
Üye, borcunu, Dernek Genel Müdürlüğü tarafından kendisine iadeli taahhütlü mektupla veya Dernek Giriş Formunda veya sonradan yazılı olarak bildirdiği elektronik posta adresine veya iletişim numarasına bildiriminden itibaren en geç on beş gün içinde Dernek veznesine veya Yönetim Kurulunca gösterilecek banka hesabına ödemeye mecburdur.
Üyenin Dernek’te kayıtlı mektup veya elektronik posta adresine veya iletişim numarasına yapılan bu tebligat, kendisine yapılmış addolunur. Tebliğe rağmen süresi içinde borçlarını ödemeyenler Dernek’ten çıkmış sayılır ve Yönetim Kurulu kararı ile kayıtları silinir. Borçlu Asıl üyeye bir yıl içinde iki defadan fazla Genel Müdürlük tarafından iadeli taahhütlü mektup veya elektronik posta adresine veya iletişim numarasına bildirim yapılması durumunda, Yönetim Kurulu, bu borçlu asıl üyenin asıl üyelik kaydını, hiçbir yazılı uyarıya ve ihtara gerek kalmadan silebilir. Niteliği ne olursa olsun, borcu nedeniyle kaydı silinen asıl üye, bir yıl içinde Yönetim Kuruluna başvurması ve edimini yerine getirmemesinin makul sebebe dayanması kaydıyla Yönetim Kurulu, kendisini asıl üyeliğe tekrar kabul edebilir. Bu durumda asıl üye, borcunu, yürürlükteki T.C. Merkez Bankası Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı ile birlikte öder. Asıl üye bu istisnadan ancak bir kez yararlanabilir.
 
 
TÜZÜK VE İÇ YÖNETMELİK
 
Madde 60.
 
Tüzük’te öngörülen esas ve usuller çerçevesinde; Derneğin işleyişi, yönetimi ve denetiminin şekil ve şartları “İç Yönetmelik” ile belirlenir. Tüzük ve/veya İç Yönetmelik’te yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp, Genel Kurulca görüşülerek kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.
 
 

ŞUBELER – TEMSİLCİLİKLER
 
Madde 61.
 
Tüzük’ün 1. maddesi ile 31. maddesinin (ş) fıkrası uyarınca; şube ve temsilcilik açılması uygun görüldüğü takdirde, bunlara ilişkin tüzük, yönetmelik ve benzeri düzenlemeler Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak hazırlanır ve Genel Kurulun onayına sunulur.
 
 
 
FESİH VE TASFİYE
 
Madde 62.
 
Dernek Genel Kurulu, her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurulun Derneğin feshine karar verebilmesi için, Tüzük’e göre Genel Kurula katılma hakkına sahip olan Dernek asıl üyelerinin en az 2/3’nün toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamaz ise, durum bir tutanak ile tespit edilir. Çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantı yeter sayısı, Yönetim ve Denetim Kurullarının asıl üye tam sayısının iki katından az olamaz.
Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan asıl üyelerin 2/3 çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin tasfiyesine karar verilmesi halinde Dernekler Yönetmelik’inin 89. maddesine uygun şekilde tasfiye işlemi yapılır. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir. Feshedilen Derneğin mal, para ve hakları Darüşşafaka Cemiyetine devredilir.
 
 
 
ATIF
 
Madde 63.
 
Bu Tüzük’te hüküm ve açıklık bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
 
 
 
YÜRÜRLÜK
 
Madde 64.
 
Bu Tüzük ve değişiklikleri, Genel Kurulun kabulünden sonra TC. İstanbul Valiliği İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğünün onay tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
 


10.12.2022 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiş, T.C. İstanbul Valiliği İl Dernekler Müdürlüğü’nün 17.01.2023 tarihli onay yazısıyla yürürlüğe girmiştir.

 
 

Her hakkı Moda Deniz Kulübü’ne aittir. Copyright © 2017