TR EN

Tüzük

Anasayfa / Kulübümüz / Tüzük
MODA DENİZ KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ
 
BİRİNCİ BÖLÜM
 
              GENEL HÜKÜMLER
 
                Derneğin adı ve Merkezi, Amacı
 
                Faaliyet ve Kurucuları
 
 
 
DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ
 
 
 
Madde 1.
 
 
 
Derneğin adı “Moda Deniz Kulübü Derneği”dir. Merkezi “Ferit Tek Sokak. No.1 Moda 34710 Kadıköy – İSTANBUL” olup, bu Tüzükte “Dernek” olarak anılacaktır. Dernek; Yönetim Kurulu’nun yazılı ve gerekçeli teklifi üzerine Genel Kurul kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler ve temsilcilikler açabilir.
 
 
 
DERNEĞİN AMACI
 
 
 
Madde 2.
 
 
 
Kurucumuz Ulu Önder Atatürk’ün gösterdiği hedef ve ilkeler doğrultusunda, Cumhuriyet değerlerine ve çağdaş yaşama uygun olarak;
 
 
 
2.1. Atatürk ilke ve devrimlerinin korunmasına, geliştirilmesine ve uygulanmasına özen  göstermek,  
 
 
 
2.2. Deniz sporları ve özellikle yatçılığı özendirmek ve geliştirmek,
 
 
 
2.3. Üyeler arasında sevgi, saygı ve dostluğa dayalı ilişkileri geliştirmek, güçlendirmek ve yüceltmek,
 
 
 
2.4. Çevreye ve topluma hizmet bilincini yerleştirmek, uygulamak,
 
 
 
2.5. Sosyal ve kültürel yaşamın gelişmesine ve güçlenmesine katkıda bulunmaktır.
 
      
 
        Dernek bu amaçlarını gerçekleştirmek için:
 
      
 
        a. Derneğe ve çevreye değer katacak projeler üretir ve uygular,
 
      
 
        b. Deniz sporlarını özendirir,
 
      
 
c. Derneğin uygun göreceği tenis, golf v.b. spor dalları, satranç, briç v.b. oyun dalları ile ilgili faaliyetleri destekler,
 
      
 
d.Yatçılık sporunu ve yat turizmini teşvik eder ve bu maksatla gereken tesisleri    kurabilir,
 
e. Kültür ve sanat alanlarında faaliyetleri teşvik eder ve ödüllendirir,
 
      
 
f. Gençlerin kültürel, sosyal ve sportif gelişmelerini sağlayacak çalışmalar   yapar,
 
      
 
g.Amacı ile ilgili konularda ulusal ve uluslararası düzeyde faaliyet ve işbirliğinde bulunabilir.
 
      
 
h. Yüksek öğrenim öğrencilerine burs verebilir.
 
 
 
Dernek bu amaçlarını gerçekleştirmek ve sürdürmek için gerekirse, taşınır ve taşınmaz mal iktisap ve inşa edebilir, kiralayabilir, taşınmaz mallar üzerinde intifa, irtifak vb. ayni ve şahsi haklar tesis ve terkin edebilir. Dernek siyasetle uğraşmaz. Dernek tesislerinde siyasi parti toplantıları düzenlenemez ve siyasi propaganda yapılamaz. Tesisler toplantı amacıyla siyasi kuruluşlara kiralanamaz ve tahsis edilemez.
 
 
 
DERNEĞİN KURUCULARI
 
 
 
Madde 3.
 
 
 
Moda Deniz Kulübü Derneği 8 Nisan 1935 tarihinde Büyük Önderimiz Atatürk’ün ilham ve direktifleriyle İnönü’nün Onursal Başkanlığında, aşağıda isimleri yazılan kişiler tarafından kurulmuştur.
 
 
 
Celal BAYAR                    :İzmir Milletvekili, Kadıköy, Çiftehavuzlar, T.C
 
Muvaffak İŞMEN            : İş Bankası Genel Müdür Muavini Ankara T.C
 
Zeki Rıza SPOREL         : Yüniş Fabrikaları İstanbul Ajansı, Atıfet Sok. 5
 
                                            Moda/Kadıköy T.C
 
Fazıl ÖZİŞ                        : İş Bankası Genel Müdür Muavini, Ankara T.C.
 
Reginald WHITHALL      : Tüccar, Devriye Sok. Moda/Kadıköy, İNGİLİZ
 
Arthur WHITHALL           : İngiliz Sefarethanesi, Pasaport Dairesi Şefi Cumhuriyet    cad. 213 Pangaltı, İNGİLİZ
 
Arnold HAENDEL            : Deutsche Orient Bank, İstanbul Şb. Direktörü Mektep      sok.26   Moda/Kadıköy T.C.
 
 
 
                                       
 
                                                                                               İKİNCİ BÖLÜM
 
  ÜYELİK
 
Asıl Üye ve Üye Olabilme Şartları, Kazanılması, Sona Ermesi,
 
Onursal Üye , Geçici Yararlanma
 
 
 
ÜYE
 
 
 
Madde 4.
 
 
 
Tüzükte öngörülen asli ve şekli koşulları yerine getirmek suretiyle “Moda Deniz Kulübü Derneği Üyesi” sıfatını kazanmış olan gerçek kişidir. Derneğin Asıl Üye ve Onursal Üye olmak üzere iki tür üyesi vardır.
 
 
 
ASIL ÜYELİK VE ŞARTLARI
 
 
 
Madde 5.
 
 
 
On sekiz yaşını bitirmiş, fiil ehliyetine sahip olan ve Tüzükte öngörülen amaca katkıda bulunabilecek yetenek ve niteliklere sahip, sosyal durumu uygun olan gerçek kişiler Derneğe üye olabilir.
 
Ancak;
 
a)     Genel ahlaka aykırı veya yüz kızartıcı bir suçtan dolayı kesinleşmiş mahkeme kararı ile mahkum olanlar,
 
b)     Derneklere üye olmaları kanunla yasaklanmış olanlar,
 
c)      Dernekten ihraç edilen ve bu nedenle kaydı silinenler,
 
d)     Türkiye’de ikamet hakkına sahip olmayan yabancılar,
 
e)      Kanunların derneklere üye olamayacağını belirttiği kişiler,
 
Derneğe üye olamazlar,
 
 
 
ASIL ÜYE OLABİLME YÖNTEMİ
 
Madde 6.
 
Tüzüğün 5. maddesinde öngörülen üye olabilme şartlarını taşıyanlardan Derneğe asıl üye olmak isteyenler, Dernek tarafından hazırlanmış “Başvuru Formu”nu doldurup üç adet renkli vesikalık fotoğrafı ve istenen diğer bilgi ve belgelerle birlikte Yönetim Kuruluna başvururlar. Aynı başvuruya, Dernek giriş ücreti ile o yıla ait aidatın Dernek veznesine veya Derneğin göstereceği bankadaki hesabına yatırıldığına dair makbuz da eklenir. Bu başvuru formu, ilgililerce başvuru defterine veriliş sırasına göre kaydedilir. Başvuru formu on gün süreyle ilan tahtasında askıya çıkarılır. Bu sürenin sonunda, başvuru formuyla birlikte, varsa diğer belgeler Balotaj Kurulu’na teslim edilir. Balotaj Kurulu Tüzükte öngörülen çalışma esaslarına göre, asıl üyelik talebini on gün içinde inceleyerek , üyeliğin kabul ve reddine ilişkin önerisini Yönetim Kuruluna sunar. Asıl üyelik talepleri, Balotaj Kurulu’ndan geliş tarihi esas alınarak Yönetim Kurulu’nca on gün içinde karara bağlanır. Kabule veya redde ilişkin kararlar, başvuru sahiplerine yazı ile bildirilir. Üyeliğe kabul edilmeyenlerin ödedikleri giriş ücreti ve yıllık aidatları kendilerine iade edilir.
 
 
 
ASIL ÜYELİK SIFATININ KAZANILMASI
 
Madde 7.
 
Tüzükte öngörülen asli ve şekli koşulların oluşması halinde asıl üyeliğe Yönetim Kurulu tarafından karar verilir. Üyeliğe kabul edilen kişinin üyeliği Dernek Genel Sekreterliği’nce üye kayıt defterine işlenir. Üye kayıt defterine kaydedilen üye, kabul tarihinden itibaren Moda Deniz Kulübü Derneği’nin asıl üyesi olur ve üyelik haklarını kullanır, yükümlülüklerini yerine getirir. Vefat eden üyelerin dul eşleri,
 
diledikleri takdirde üyenin vefat tarihinden itibaren bir yıl içinde eşlerinin, varsa eğer, Derneğe olan borçlarını ödemek koşulu ile başka işleme gerek kalmaksızın eşlerinin statüsünde asıl üyeliğe kabul edilirler. Bu yolla Dernek üyeliğine kabul edilenler, sadece yıllık aidat öderler. Aynı zamanda vefat eden üyelerin eşleri, Derneğe giriş tarihi esas alınarak 13. maddenin ( d) bendi hükümlerinden de yaralanırlar. Bu yolla üyelik sıfatını kazanan üyenin vefatı halinde bu hak sağ kalan eş tarafından tekrar kullanılamaz. Asıl üyelerin eşleri diledikleri takdirde eşleri hayatta iken 1/3 girmelik ödeyerek asıl üye olabilirler. Bu iki şekilde üye olan eş de 13. maddenin ( d ) bendi hükümlerinden yararlanır.
 
 
 
ÜYENİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜĞÜ
 
Madde 8.
 
Dernek üyeleri eşit haklara sahiptir. Üye Tüzükte öngörülen şekil ve koşullar içinde seçme ve seçilme hakkına sahiptir. Genel Kurulda her üyenin bir oy hakkı vardır. Üye oyunu şahsen kullanmak zorundadır. Onursal üyelerin oy hakları yoktur.
 
Ayrıca her üye ;
 
a) Üyelik sıfatından doğan yükümlülüklerini Tüzük hükümleri çerçevesinde tam olarak yerine   getirmekle,
 
b)  Derneğin amacının gerçekleşmesine katkıda bulunmakla,
 
c)  Derneğe karşı hakların kullanılması ve borçların ifasında dürüstlük kuralına uygun    hareket etmekle,
 
d) Tüzük hükümlerine, Dernekler mevzuatına ve Dernek Organlarının aldığı tüm kararlara uymakla ,
 
e)  Dernek düzenine ve geleneklerine uymak, Derneğe sadakat göstermekle,
 
     yükümlüdür.
 
 
 
ÜYELİK SIFATININ SONA ERMESİ
 
Madde 9.
 
Üyelik; Dernekten, çıkma, çıkarılma, ihraç ve vefat hallerinde sona erer.
 
a) Dernekten Çıkma:
 
Her üye önceden Dernek Başkanlığı’na yazılı olarak bildirmek koşuluyla üyelikten istifa ederek ayrılabilir.
 
b) Üyelikten Çıkarılma
 
Tüzüğün 5. maddesi gereğince üye olabilme hakkını kaybedenler ile her ne suretle olursa olsun Derneğe borcu olup da , borcunu ödemeyenler hakkında Yönetim Kurulu, Tüzüğün 59. maddesi uyarınca gereğini yapar ve kaydını siler.
 
c) Üyelikten İhraç
 
Tüzüğün 42/c maddesi uyarınca haklarında kesin ihraç kararı verilenlerin üyelikleri sona erer. Dernekten çıkan, çıkarılan ve kaydı silinen üye, varsa, tüm borçlarını Derneğe ödemek zorundadır.
 
 
 
ONURSAL ÜYELİK
 
Madde 10.
 
Derneğin asıl üyesi dışında; Derneğe yararlı olabilecek veya toplumda tanınmış olan kişilere Yönetim Kurulu kararıyla “Onursal Üyelik” tevcih edilebilir. Onursal Üyeler, yasa ve Tüzük hükümlerine uymak kaydıyla Genel Kurul’a katılabilirler ve oy kullanma dışında, asıl üyelere tanınan tüm haklardan yararlanırlar. Onursal üyeler girmelik ve aidat ödemezler. Ancak diledikleri takdirde, Tüzüğe göre gereken yükümlülükleri yerine getirmek ve 1/2 oranında girmelik ödemek suretiyle asıl üye olabilirler. Bir takvim yılında Onursal Üyelik tevcih edilecek kişi sayısı 3’ü geçemez.
 
DERNEK TESİSLERİNDEN GEÇİCİ YARARLANMA
 
Madde 11.
 
Derneğin bazı tesislerinden geçici ve süreli olarak faydalanmalarında yarar görülen kimselere, Yönetim Kurulu tarafından İç Yönetmelik esaslarına uymak koşulu ile her takvim yılında azami 5 kişiye “Geçici Yararlanma” izni verilebilir.
 
GENÇ ÜYE ÇALIŞMA GRUBU
 
Madde 12.
 
Gençlerin sosyal, kültürel ve sportif gelişmelerini sağlamak ve onları gelecekte asıl üyeliğe hazırlamak amacıyla “genç üye adaylığı çalışma grubu” oluşturulabilir. On beş yaşını dolduran üye çocukları, velisinin onayı ile çalışma grubuna girebilir. Çalışma grubunun kuruluş ve çalışma koşulları Yönetim Kurulunca düzenlenecek bir Yönetmelikle belirlenir.
 
                                          
 
                                                                            ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
 
GİRMELİK VE AİDAT
 
Madde 13.
 
Genel Kurul gündeminde yer alması halinde; girmelik, günün ekonomik koşulları da dikkate alınarak ve tahmini bütçeye uygun olarak Genel Kurul’ca tespit edilecek sınırlar içinde Yönetim Kurulu tarafından, yıllık aidat ise, Genel Kurul tarafından belirlenir.
 
Ancak ;
 
a) Üçlü kararname ile atanmış olmak şartıyla yirmi yıllık hizmet süresini doldurmuş olan 1.derecenin 4.kademesindeki devlet memurları, girmeliğin 1/2’sini ödemek ve diğer üye olabilme şartlarını yerine getirmek koşuluyla asıl üyeliğe kabul edilebilirler.
 
b) Asıl üyelerin on sekiz yaşını doldurmuş yirmi beş yaşını bitirmemiş çocukları; Dernek içinde sevgi ve güven kazanmış olmaları ve Balotaj Kurulu’nun da olumlu görüşünün alınması halinde, girmeliğin 1/4‘ünü ödeyerek asıl üye olabilirler. Aynı şartlara haiz yirmi beş yaşını doldurmuş ve otuz yaşını bitirmemiş asıl üye çocukları girmeliğin 1/2’sini, otuz yaşını doldurmuş ve otuz beş yaşını bitirmemiş asıl üye çocukları girmeliğin 2/3 ünü; 35 yaşını doldurmuş ve üstü üye çocukları girmeliğin 3/4 ünü ödeyerek asıl üye olabilirler,              
 
c) Dernekte genç üyeliği teşvik etmek amacıyla; on sekiz yaşını doldurmuş yirmi beş yaşını bitirmemiş olan kişiler, üyelik başvurusunda bulunmaları ve üye olma şartlarını yerine getirmeleri halinde 1/2 girmelikle üye olabilirler. Yirmi beş yaşını doldurmuş ve otuz beş yaşını bitirmemiş kişiler, üyelik başvurusunda bulunmaları ve üye olma şartlarını yerine getirmeleri halinde girmeliğin 3/4’ünü ödeyerek asıl üye olabilirler,
 
d) Dernekte on beş yılı dolduran üyeler % 20, otuz yılı dolduran üyeler % 30 oranında indirilmiş aidat öderler. Kırk yılı dolduran üyeler aidat ödemeyebilirler. Bu muafiyetlerin uygulanmasında izleyen yıl esas alınır,
 
e) Yıllık aidat borçlarını ödemeyenler Genel Kurul toplantılarına katılamazlar,
 
f) Üye aidatları, aidat konusunda alınacak Genel Kurul kararlarına uygun olarak ödenir,
 
g) Niteliği ne olursa olsun borçlarını zamanında ödemeyenlere yasal faiz uygulanır.
 
 
 
                                                    
 
                                 
 
                                                                                       DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
 
DERNEĞİN ORGANLARI
 
Kuruluşları, Görev ve Yetkileri,
 
Çalışma Usul ve Esasları
 
 
 
DERNEĞİN ORGANLARI
 
Madde 14.
 
Derneğin Organları şunlardır ;
 
1. Genel Kurul
 
2. Yönetim Kurulu
 
3. Denetim Kurulu
 
4. Disiplin Kurulu
 
5. Balotaj Kurulu
 
6. Yüksek Divan Kurulu
 
                         
 
1- GENEL KURUL
 
 
 
KURULUŞU
 
 
 
Madde 15.
 
 
 
Derneğin en yetkili organı olan Genel Kurul, asıl üyelerden oluşur. Ancak ; niteliği ne olursa olsun Derneğe borcu olanlar, haklarında tedbir kararı verilmiş olanlar, geçici ihraç cezası alıp da bu ceza süresini henüz tamamlamamış olanlar ile hukuki
 
yollara başvurmuş olsalar dahi geçici ve kesin ihraç cezası alanlar, Genel Kurul toplantılarına katılamazlar.
 
GÖREV VE YETKİLERİ
 
Madde 16.
 
Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır.
 
a) Dernek Başkanı ile Derneğin diğer organlarını seçmek,
 
b) Değişikliği teklif edilen Dernek Tüzüğünü ve İç Yönetmeliği müzakere ve kabul etmek,
 
c) Yönetim ve Denetim Kurulu raporlarını görüşmek ve uygun görüldüğünde Yönetim Kurulu’nu ibra etmek,
 
d) Yönetim Kurulu’nca hazırlanan kesin hesap, bilanço ve tahmini bütçeyi görüşüp incelemek, uygun      görüldüğünde aynen veya değiştirerek kabul etmek,
 
e) Derneğin bir federasyona katılması veya federasyondan ayrılmasına karar vermek,
 
f) Gereği Yönetim Kurulu’nca yapılmak üzere, Tüzüğün 13. maddesinde yer alan girmelik ve aidatları tespit ve kabul etmek,
 
g) Yurt içinde veya yurt dışında şubeler ve temsilciliklerin açılması için Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
 
h) Derneğe lüzumlu taşınmaz malların satın alınması veya taşınmaz mallar üzerinde intifa, irtifak vb. ayni ve şahsi hakların tesis ve terkin edilmesi veya taşınmaz malların satılması veya gerektiğinde ipotek edilmesi hususlarında Yönetim Kurulu’na yetki vermek,
 
ı) Geçici ve kesin ihraç kararlarına karşı yapılacak itirazları karara bağlamak,
 
i) Derneğin feshine, tasfiyesine veya başka bir tüzel kişi ile birleşmesine karar vermek,
 
j) Mevzuatta ve Dernek Tüzüğünde, Genel Kurul’ca yapılması belirtilen diğer görevlerin yerine getirilmesi ve belirtilen yetkilerin kullanılmasına karar vermek.
 
 
 
GENEL KURUL TOPLANTILARI
 
Madde 17.
 
Genel Kurul; Dernek merkezinin bulunduğu yerde her yıl Mart ayı içerisinde önce mali işleri görüşmek üzere, üç yılda bir de Mart ayı içerisinde aynı anda süreleri dolan Başkan ve Organların seçimi için olağan, Yönetim veya Denetim Kurullarının gerekli gördüğü hallerde veya Yüksek Divan Kurulu’nun üye tam sayısının beşte birinin karar alması halinde veya Dernek üyelerinin onda birinin yazılı talebi ile Yönetim Kurulu’nun yapacağı çağrı üzerine olağanüstü toplanır. Olağanüstü Genel Kurul toplantılarında, sadece toplantıyı gerektiren konu veya konular görüşülür. Gündemine madde eklenemez. Yürürlükteki Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, Dernekler Tüzüğü ve Dernekler Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri saklıdır.
 
 
 
GENEL KURULA ÇAĞRI USULÜ
 
Madde 18.
 
Yönetim Kurulu, Tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı olan asıl üyeleri liste halinde belirler. Bu üyeler, en az on beş gün önceden toplantının gününü, saatini, yerini ve gündemini içeren bir davet mektubu ile davet edilirler. Çağrı bildirimlerinde, ilk toplantıda yeterli çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantının ne zaman ve nerede yapılacağı belirtilir. Yıllık Olağan Genel Kurul toplantılarına çağrılacak üyelere gönderilecek davet mektuplarına, Yönetim ve Denetim Kurullarının raporları ile bütçe kesin hesapları ve gelecek yılın bütçe projesi eklenir. Ayrıca bu belgeler, toplantıdan önce Dernek mahallinde uygun bir yere asılarak üyelerin bilgisine sunulur. Toplantının yapılacağı gün, saat ve yer ile gündemi toplantıdan en az on beş gün önce mahallin en büyük mülki idare amirliğine bir yazı ile bildirilir.
 
 
 
TOPLANTI YETER SAYISI
 
Madde 19.
 
Genel Kurul; Dernek Tüzüğü’ne göre Genel Kurul’a katılma hakkı bulunan asıl üyelerin yarısından bir fazlasının katılması ile toplanır. İlk toplantıda yeterli sayı sağlanamaz ise, durum bir tutanak ile tespit edilerek Genel Kurul en az bir hafta sonraya ertelenir. İkinci toplantı yeter sayısı, Yönetim ve Denetim Kurullarının üye tam sayısının iki katından aşağı olamaz. İlk toplantı çoğunluğun bulunamaması hali dışında başka bir nedenle ertelenir ise, durum erteleme nedenleri de belirtilmek suretiyle üyelere duyurulur. Erteleme nedeni ne olursa olsun, ikinci toplantının en geç iki ay içinde yapılması zorunludur. Genel Kurul toplantısı bir defadan fazla ertelenemez. Ertelenen toplantı bu madde hükümleri çerçevesinde mahallin en büyük mülki idare amirliğine bir yazı ile bildirilir.
 
 
 
KARAR YETER SAYISI
 
Madde 20.
 
Genel Kurul’da kararlar; Tüzükte ve yasal mevzuatta toplantı ve karar yeter sayısı ayrıca belirtilmemiş olan hallerde, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğu ile alınır. Ancak Tüzük değişikliği, Derneğin fesih ve tasfiyesine veya Derneğin başka bir tüzel kişi ile birleşmesine karar verileceği hallerde, Medeni Kanunun 81. maddesi hükümleri uygulanır.
 
GÜNDEM
 
Madde 21.
 
Genel Kurul yalnız gündemindeki konuları görüşür ve karara bağlar. Ancak toplantıda hazır bulunan asıl üyelerin en az onda birinin görüşülmesini istediği hususlar ile Tüzüğün 50. maddesi uyarınca Komodor’un teklif edeceği maddenin olağan Genel Kurul gündemine alınması zorunludur.
 
TOPLANTININ YAPILIŞ USULÜ
 
Madde 22.
 
Genel Kurul , üyelere ve mahallin en büyük mülki idare amirliğine bildirilen gün, saat ve yerde toplanır. Genel Kurul toplantısına katılacak üyeler kimlik göstererek Yönetim Kurulu tarafından düzenlenen listedeki isimlerinin karşısına imza atarak ve giriş kartlarını yakalarına iliştirerek toplantı yerine girerler. Bu listeye göre toplantı yeter sayısı sağlanmış ise durum bir tutanakla tespit edilerek toplantı Yönetim Kurulu Başkanı veya Başkanın görevlendireceği Yönetim Kurulu üyelerinden birisi tarafından açılır. Genel Kurul’un açılışını müteakip toplantıyı yönetecek bir başkan, bir başkan vekili, iki sekreter ve üç oy sayım memuru seçilir. Toplantının yönetimi Genel Kurul Başkanlık Divanına aittir. Oturumu Divan Başkanı veya vekili yönetir. Sekreterler toplantı tutanağını düzenlerler. Oy sayım memurları ise, oyların hatasız sayımını sağlarlar. Genel Kurul Başkanlık Divanı teşekkül ettikten sonra gündem oya sunulur. Genel Kurul’ca aksine karar verilmemiş ise önce Kurulların raporları okunur. Raporların okunmasından sonra bu raporlar hakkında müzakere açılır. Üyelere aldıkları sıraya göre söz verilir. Müzakeresi yapılan gündem maddesi üzerinde en az üç üye görüşünü belirtmeden yeterlilik hakkında takrir verilemez. Konuşmalar Yönetim ve Denetim Kurul sözcülerinin varsa cevaplarından sonra Yönetim Kurulu’nun ibra işlemine geçilir. Genel Kurul görüşmeleri imkanlar ölçüsünde banda alınır. Toplantı sonunda bütün tutanak ve belgeler, kaydedilmiş ise bantlar, Başkanlık Divanı tarafından imzalanarak Yönetim Kurulu’na teslim edilir.
 
 
 
ADAYLARIN BİLDİRİMİ
 
Madde 23.
 
Dernek Başkan adayları; Yüksek Divan Kurulu hariç olmak üzere, Yönetim Kurulu ile Derneğin diğer Organlarına aday göstereceği kişilerin isimlerini içeren listeyi, seçim Genel Kurulu’nun yapılacağı günden en az on beş gün önce Komodor’a tevdi ederler. Bu süre içinde Komodor’a verilmemiş olan aday listeleri seçime katılamaz. Komodor; kendisine tevdi edilen bu aday listelerini, tarih ve imza koyarak bir örneğini alındı belgesi karşılığında Yönetim Kurulu Başkanı’na verir. Başkan bu listeleri, üyelerin görebileceği yerlere en az yedi gün süre ile astırarak ve bir yazı ekinde üyelere ileterek ve/veya Derneğin web sitesinde yayınlatarak üyelerin bilgi almalarını sağlar. Başkan adayları, Komodor’a verdikleri onaylı listelerinde, üyelere gönderilen davet mektubunda belirtilen ilk Genel Kurul toplantısı tarihinden beş gün önceki çalışma saati bitimine kadar değişiklik yapabilirler. Yapılan bu değişikliği içeren listeler Komodor’a verilir ve yine alındı belgesi karşılığında Komodor tarafından asılmak üzere Yönetim Kurulu Başkanı’na tevdi edilir. Yenilenen liste Yönetim Kurulu Başkanı tarafından tekrar astırılır. Bu tarihten sonra aday listeleri kesin olup, artık herhangi bir değişiklik yapılamaz.
 
Ancak, listede yer alan adaylardan herhangi birisinin vefatı veya görevi kabul etmemesi halinde liste yedeklerle tamamlanır, yeni aday eklenemez. Onaylı listede yer alan Dernek organlarındaki yedekler, asıl üye sayısını tamamlayamadığı takdirde, o liste geçersiz sayılır ve seçime giremez. Aday listeleri Komodor’un gözetimi altında Dernek tarafından her liste için değişik renk kullanılmak suretiyle oy pusulası şeklinde bastırılır. Komodor, seçimin yapılacağı Genel Kurul günü, Dernek tarafından bastırılan bu oy pusulalarını Genel Kurul Başkanlık Divanı’na teslim eder.
 
OY VERME İŞLEMİ
 
Madde 24.
 
Oy verme yeri, oy kullanmanın, sayım ve döküm işleminin düzeni ve seçimle ilgili tüm işler, Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından sağlanır ve yürütülür. Üyelerin sağlıklı bir şekilde oylarını kullanabilmelerini sağlamak amacıyla Başkanlık Divanı, Genel Kurul mahalline gerektiği kadar sandık koydurabilir. Sandık mahallerinin düzeni ile oy verme işlemlerinin selameti için Divan Başkanı, sandıklarda yeteri kadar görevli bulundurarak gerekli tedbirleri alır. Oy kullanacak üye; kimliğini ve Genel Kurul’a ait giriş kartını sandık başındaki görevliye verir. Dernek mührü ile mühürlenen zarfı kapalı oy kabininde “Başkan” ve Organlar’a ait tercih ettiği matbu oy pusulasını bu zarfa koyarak sandık görevlileri önünde sandığa atar. Oyunu kullanan üye, listedeki isminin karşısına imzasını atarak kimliğini geri alır. Bir zarfın içinden, çizilmiş ve yerine isim yazılmamış veya başka işaretler konulmuş ve / veya birden fazla değişik oy pusulasının çıkması halinde, bu oy pusulalarının tümü geçersiz sayılır. Genel Kurul Başkanlık Divanı her sandık için yeteri kadar kapalı oy kabini bulundurur.
 
OYLARIN TASNİFİ, SAYIMI VE SONUÇLARIN İLANI
 
Madde 25.
 
Oy verme işlemi tamamlanınca; her sandık görevlisi öncelikle, sandıkta oy kullanan üye sayısını, oy kullanırken atılan imzalara göre tespit eder. Sonra sandıklar açılıp zarflar sayılır. Zarf adedi, oy kullanan üye adedinden fazla çıktığı takdirde, zarfların tümü yeniden sandığa konularak karıştırılır. İmzadan fazla zarf adedi kadar zarf, sandıktan çekilerek imha edilir. Seçimlerde eşit oy alanların ayırımı, Genel Kurul Divan Başkanı tarafından çekilecek kura ile tayin olunur. Oyların sayım ve döküm işlemleri tamamlandığında sayım sonuçları, sandık görevlisi tarafından bir tutanak ile tespit edilerek Divan Başkanlığına bildirilir. O sandığa ait oy pusulası zarfları bir torbaya konulur, mühürlenir ve Divan Başkanlığına teslim edilir. Seçim sonuçları Divan Başkanı tarafından Genel Kurul salonunda hemen ilan edilir.
 
 
 
SEÇİM SONUÇLARINA İTİRAZ
 
Madde 26.
 
Aday olan üye kendisiyle ilgili olarak sayım ve seçim sonucuna Genel Kurul toplantısı sona erinceye kadar Genel Kurul Divan Başkan’lığına yazılı olarak itirazda bulunabilir. İtiraz Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından değerlendirilir ve gereği yapılır.
 
İDAREYE BİLDİRME
 
Madde 27.
 
Genel Kurul toplantısında Yönetim ve Denetim Kurulu ile Derneğin diğer Organlarına seçilen asıl ve yedek üyeler, Genel Kurulu izleyen otuz gün içinde Dernekler Kanunu’nun ilgili maddesi uyarınca mülki idare amirliğine bildirilir.
 
 
 
 2- YÖNETİM KURULU
 
 
 
KURULUŞU
 
Madde 28.
 
Yönetim Kurulu, disiplin cezası almamış asıl üyeler arasından üç yıl için, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen Dernek üyeliğinde en az on beş yılını doldurmuş bir başkan ile yine Dernek üyeliğinde en az üç yılını doldurmuş sekiz asıl ve beş yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu üyeleri yapacakları ilk toplantıda; bir İkinci Başkan, bir Genel Sekreter ve bir Muhasip Üye seçerek görev bölümü yapar. Asıl üyeliklerde boşalma olduğu takdirde, sırası ile yedek üyeler göreve davet edilir.
 
Başkanlığın boşalması halinde ise yapılacak ilk Genel Kurul toplantısına kadar İkinci Başkan Başkanlık görevini yürütür. İstifa eden Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri görev süreleri içinde yapılan işlerden sorumlu olup, Genel Kurul’a hesap vermekle yükümlüdürler. İbra edilmeden tekrar herhangi bir göreve seçilemezler.
 
ÇALIŞMASI
 
Madde 29.
 
Yönetim Kurulu Dernek işlerinin gerektirdiği hallerde ve en az ayda bir kez toplanır. Gündem Genel Sekreter tarafından hazırlanır. Yönetim Kurulu salt çoğunlukla toplanır. Kararlar, hazır bulunanların salt çoğunluğu ile alınır. Yönetim Kurulu toplantılarına Kulüp Başkanı, bulunmadığı takdirde İkinci Başkan başkanlık eder. Kararlar Genel Sekreter tarafından zapta geçirilerek Karar Defterine yazılır ve bir sonraki toplantıda okunarak imzalanır. Uzmanlığı gerektiren konuların görüşülmesi sırasında Yönetim Kurulu gerek görürse uzman olan bir üyeyi davet ederek görüşünü alır. Yönetim Kurulu o görüşe uyup uymamakta serbesttir. Görüşe kısmen veya tamamen uyulmadığı takdirde sebebi, konu ile ilgili kararda gösterilir.
 
 
 
YÖNETİ KURULUNUN YEDEK ÜYELERL TAMAMLANAMAMASI
 
Madde 30.
 
Başkan dahil ,Yönetim Kurulu üye sayısı boşalmalar nedeniyle yedeklerin de getirilmesinden sonra üye tam sayısının salt çoğunluğu sağlanamadığı takdirde Genel Kurul; Türk Medeni Kanunu’nun 84 maddesi gereğince, kalan Yönetim Kurulu Üyeleri veya Denetim Kurulu tarafından bir ay içinde olağanüstü toplantıya çağrılır. Şayet boşalmalar, olağan Genel Kurul toplantısına en çok kırk beş gün kala vaki olursa, yeni Yönetim Kurulu bu olağan toplantıda seçilir. İstifa etmemiş olan Yönetim Kurulu üyeleri seçime kadar görevlerine devam ederler.
 
YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ
 
Madde 31.
 
Yönetim Kurulu, Derneğin karar ve yürütme organı olup, çalışma ve faaliyetlerini Tüzük hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına göre düzenler ve yürütür. Yönetim Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır;
 
a)  Derneğin amacını gerçekleştirmek için gerekli kararları almak ve uygulamak, mevzuatın kendisine verdiği diğer görevleri yapmak ve yetkileri kullanmak, Derneği ve Derneğin iktisadi işletmelerini temsil etmek, gerekli hallerde Genel Müdür ve Müdürleri görevlendirmek,
 
b)  Derneği idari, mali ve hukuki bakımdan yükümlülük altına sokacak feragat, sulh, ibra ve tahkim gibi konular dahil bilcümle anlaşma ve işlemleri yapmak,
 
c) Dernek adına taşınır mal edinmek, taşınır ve/veya taşınmaz mallarla ilgili kira sözleşmeleri yapmak, gelir-gider konularında karar vermek ve Genel Kurul tarafından verilecek yetki çerçevesinde, taşınmaz mallar üzerinde intifa, irtifak, v.b. ayni ve şahsi haklar tesis ve terkin etmek,
 
d)  Genel Kurulu toplantıya çağırmak, toplantı gündemini yapmak ve oy pusulalarını bastırmak,
 
e) Denetim Kurulunun veya Dernek üyelerinin onda birinin yazılı talebi ile veya Yüksek Divan Kurul’u kararına bağlı olarak, Genel Kurul’u olağanüstü toplantıya çağırmak ve gereklerini yerine getirmek,
 
f)  Genel Kurul kararlarını uygulamak,
 
g) Tüzükte öngörülen usul ve esaslara uygun olarak İç Yönetmelik ve/veya gerekli görülen hallerde Tüzükte yapılacak değişiklikleri hazırlayarak Genel Kurul’a sunmak,
 
h)  Derneğe Müdürler almak, ücretlerini tayin etmek ve gerektiğinde görevlerine son vermek,
 
i) Yasal defterler ile gelen ve giden kayıt defterini, bütçe ve kesin hesap defterlerini ve yardımcı defterlerin tutulmasını, yıllık bilançonun yapılmasını, çağdaş muhasebe sistemi uygulanmasını sağlamak,
 
j)  Yıllık bütçeyi ve çalışma raporunu düzenleyerek, Genel Kurulun onayına sunmak,
 
k) Bütçe kalemlerinde aktarmalar yapmak, veya gerektiğinde yeni kalemler ihdas ederek ilk Genel Kurul’un onayına sunmak,
 
l) Dernek hizmet birimlerini tüzel kişiliği adına işletmek,
 
m) Gerek gördüğü takdirde, işe yaramayan amortismandan düşmüş olan Dernek taşınırlarını ve araçlarını satmak veya kamu yararına hibe etmek,
 
n) Bu Tüzüğün 40. maddesinde yazılı olayların vukuunda herhangi bir başvuruya gerek kalmaksızın ilgilileri en geç otuz gün içinde Disiplin Kuruluna sevk etmek, üye hakkında tedbir kararı vermek; soruşturma neticesinde Disiplin Kurulunca üye hakkında önerilen cezayı değerlendirmek ve gerektiğinde bu konuda disiplin kararı vermek, bu disiplin kararlarının tebliğini ve ilanını Tüzüğün 43. maddesine uygun olarak yapmak,
 
o) Disiplin Kurulu kararları ve Derneğe üye olabilme ile ilgili Tüzüğün 5. maddesindeki şartları sonradan kaybeden üyeler ile Tüzüğün 59. maddesi kapsamına giren üyeler hakkında gereğini yerine getirmek,
 
p)  Tüzüğün 2.5-c maddesinde değinilen oyun dalları ile ilgili hakemler tayin etmek,
 
r)  Gerekli çalışma gruplarını kurmak,
 
s) Dernek düzenine, kurallarına ve geleneklerine uygun olmayan tutum ve davranış gösterenler ile giyim konusunda Dernek geleneklerine ve İç Yönetmelik hükümlerine aykırı davranan üyeleri uyarmak ve İç Yönetmeliğin uygulanmasını temin etmek,
 
ş)  Genel Kurul kararı ile yurt içinde ve yurt dışında şubeler, temsilcilikler, yazlık ve kışlık hizmet birimleri açmak,
 
t)  Tüzüğün 13. maddesine uygun olarak tespit ve kabul edilen girmelik ve yıllık aidatları tahsil etmek,
 
u) Bir “Bağımsız Denetim Şirketi” ve bir “Yeminli Mali Müşavirlik Şirketi” görevlendirerek Dernek ve İktisadi İşletmelerinin mali denetimlerini Tüzüğün 52. maddesi uyarınca yaptırmak ve her iki görevli kuruluşun denetim raporlarının imzalı örneklerini Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na intikalini sağlamak, ayrıca üçer aylık dönemler halinde mali tabloları Derneğin web sitesinde yayınlatarak Dernek üyelerini bilgilendirmek,
 
v) Derneğin yıl sonu itibariyle faaliyetlerini, gelir ve gider işlemlerinin sonuçlarını, düzenlenecek beyanname ile her yıl Nisan ayı sonuna kadar mülki idare amirliğine vermek,
 
y)  Sağlıklı bir arşiv düzeni oluşturmak, üyelerin sicil kayıtlarını tutmak ve güncelleştirmek,
 
z) Yüksek Divan Kurulu’nun görüş taleplerinin cevabını Yüksek Divan Kurulu Başkanlık Divanı’na sunmak.
 
 
 
PARA VE MALLARIN YÖNETİMİ VE DERNEĞİN BORÇLANMA USULLERİ
 
Madde 32.
 
Derneği idari ve mali yükümlülük altına sokacak her türlü tasarrufların, Yönetim Kurulu kararı ile yapılması zorunludur. Yönetim Kurulu bu yetkilerinden gerekli gördüklerinin kullanılması için Başkan veya İkinci Başkanla birlikte hareket etmek üzere Yönetim Kurulu üyelerinden birine yetki verebilir. Derneğin parası Yönetim Kurulunun uygun bulacağı bankalarda açılacak hesaplara yatırılır ve Yönetim Kurulu’nca alınacak karar ve verilen yetki çerçevesinde iki imza ile gerekli işlemler yapılır. Yönetim Kurulu Dernek kasasında günlük işlerinin yürütülmesi için yeterli miktarda para bulundurabilir. Dernekler Kanunu’nun ilgili hükümleri saklı kalmak üzere, Yönetim Kurulu Dernek mallarının en iyi şekilde muhafazası için gerekli tedbirleri alır. Yönetim Kurulu Derneğin hiçbir gelirini başkasına temlik edemez. Aksi halde Yönetim Kurulu Başkan ve üyeleri temlik edilen miktardan şahsen ve müteselsilen sorumlu olurlar. Dernek eşyaları Dernek dışına çıkarılamaz.
 
Ancak yıpranan amortisman bedelleri sıfıra düşen demirbaşlar, Yönetim Kurulu kararı ile defterden düşürülüp rayiç bedelle satılabilir, veya kamu yararına hibe edilir. Rayiç bedelle satılan veya hibe edilen demirbaşlar listesi bir sonraki olağan Genel Kurul’da üyelerin bilgisine sunulur.
 
Dernek amacını gerçekleştirmek ve faaliyetlerini yürütebilmek için ihtiyaç duyulması halinde Yönetim Kurulu kararı ile borçlanma yapabilir. Bu borçlanma kredili mal ve hizmet alımı konularında olabileceği gibi nakit olarak da yapılabilir.
 
Yönetim Kurulu kararı ile yapılacak nakit borçlanma Derneğin bir önceki yıla ait konsolide (Dernek + İktisadi İşletme) gelirlerinin yüzde 25’ini aşamaz. Ayrıca bu borçlanma, Derneğin gelir kaynakları ile karşılanamayacak miktarlarda ve Derneği ödeme güçlüğüne düşürecek nitelikte yapılamaz.
 
YÖNETİM KURULU BAŞKANI; GÖREV VE YETKİLERİ
 
Madde 33.
 
Yönetim Kurulu Başkanı; bu sıfatla, Moda Deniz Kulübü Derneğini temsil eder. Başkan, Dernek üyeliğinde on beş yılını tamamlamış üyeler arasından Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilir.
 
Yönetim Kurulu Başkanı’nın görev süresi üç yıldır. Her ne sebeple olursa olsun, Yönetim Kurulu Başkanlığı’nın boşalması halinde, Derneği ilk Genel Kurula kadar İkinci Başkan temsil eder. Başkan; Dernek Başkanı sıfatıyla aşağıdaki görevleri yerine getirir;
 
a)  Dernek tüzel kişiliğini temsil eder, Yönetim Kurulu’na başkanlık yapar,
 
b)  Devlet teşkilatı, kurul, kurum ve kuruluşlarla ve basınla ilişkileri sağlar ve düzenler,
 
c) Derneğin organları, birimleri, kurulları, şubeleri ve temsilcilikleriyle üyeler arasındaki ilişkileri düzenler, anlaşmazlıkları çözümler, birlik ve dayanışmanın güçlenmesini sağlar,
 
d)  Derneğin her türlü faaliyet, hizmet ve çalışmalarını denetler, düzenler ve yönlendirir,
 
e)  Yönetim Kurulu kararlarının uygulanması ile ilgili yazışmaları, Dernek Genel Sekreteri veya diğer görevlilerle birlikte imzalar ve bu kararlar doğrultusunda Derneği temsil ve ilzam eder,
 
f)   Seçim aday listelerini astırarak ve bir yazı ekinde ileterek ve/veya Derneğin web sitesinde yayınlatarak üyelerin bilgi almasını sağlar,
 
g)  Mevzuatın gerektirdiği işleri yapar ve yetkilerini kullanır. Dernek Başkanının bulunmadığı hallerde bu temsil görevi ve yetkileri İkinci Başkan tarafından kullanılır.
 
GENEL SEKRETER; GÖREV VE YETKİLERİ
 
Madde 34.
 
Genel Sekreter’in görev ve yetkileri şunlardır;
 
Genel Sekreter;
 
a) Yönetim Kurulu kararlarını ve her türlü yazışmaları yürütür, üyelik başvurularını kabul eder, üye kayıt defterini tutar.
 
b)  Başkan ve İkinci Başkan’ın olmadığı hallerde
 
b.1) Resmi ve özel kurum, kuruluş ve basınla ilişkileri sağlar,
 
b.2) Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda idari işlerde münferiden, mali işlerde muhasip üye ile birlikte müştereken Derneği temsil eder.
 
 
 
MUHASİP ÜYE; GÖREV VE YETKİLERİ
 
Madde 35.
 
Muhasip Üye; Derneğin mali işlerinin yürütülmesinden, muhasebe kayıtlarının yasal esas usullere göre tutulmasından ve bütçenin uygulanmasından sorumlu olup, Derneğin ve işletmelerinin mali işlerini yürütür. Yönetim Kurulu’nun Tüzüğün 52. maddesi uyarınca düzenlediği ek bütçe dışında kalan bütçe dışı sarf kararlarını uygulamaz.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                        3 - DENETİM KURULU
 
 
 
KURULUŞU
 
Madde 36.
 
Denetim Kurulu; disiplin cezası almamış, Dernek üyeliğinde en az beş yılını doldurmuş ve iki üyesi hukuk, iktisat, maliye ve işletme dallarından herhangi birisinde yüksek öğrenim yapmış asıl üyeler arasından Genel Kurul’ca seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden oluşur. Denetim Kurulu üye adayları , Yönetim Kurulu Başkan adaylarının listelerinde yer alırlar.
 
 
 
GÖREV VE YETKİLERİ
 
Madde 37.
 
Denetim Kurulu, Derneğin iç denetim organı olup, bu sıfatla; Derneğin gelir ve giderleri ile ilgili olarak hesaplarını ve bu hesapların dayandığı belge ve kayıtlar ile muhasebeye ait defterleri her zaman denetler. Bu denetim kapsamında, Denetim Kurulu üyelerinin talebi halinde, her türlü bilgi, belge ve kayıtların, Dernek yetkilileri tarafından gösterilmesi veya verilmesi zorunludur.
 
Buna göre;
 
a) Kasayı sayar, harcamaların Tüzük hükümlerine göre yapılıp yapılmadığını inceler, gerekli gördüğü hallerde harcama belge ve kayıtlarla ilgili olarak Yönetim Kurulu’nu uyarır. Denetim görevini Tüzükte tespit edilen esas ve usullere göre üç ayı geçmeyen aralıklarla yapar ve sonuçlarını bir rapor halinde Yönetim Kurulu, Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı ve ayrıca toplandığında da Genel Kurul’a sunar. Yüksek Divan Kurulu Başkanlığı’na sunulacak rapora, kümülatif konsolide bilanço, gelir – gider tablosu ve nakit akış tablosu da eklenir.
 
b) Yönetim Kurulu’nun ibra edilip edilmemesi hususundaki teklifini, bir rapor halinde Genel Kurula sunulmak üzere Yönetim Kurulu’na verir.
 
c) Yürürlükteki Dernekler Kanunu hükümleri uyarınca tutulması gerekli defterlerle muhasebe kayıtlarının işlendiği defterleri ve belgeleri kontrol eder, içeriğinin yasalara, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu kararlarına uygunluğunu denetler. Bu denetleme sonunda, usulsüz veya Derneğin mali bünyesini etkileyecek gereksiz harcamaların veya Tüzük hükümlerine aykırı borçlanmanın tespit edilmesi halinde, Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağrılmasını isteyebilir.
 
d) Varsa; hataları, noksanları ve usulsüzlükleri Yönetim Kurulu’na yazı ile bildirerek, bunların giderilip giderilmediğini takip ve kontrol eder.
 
e) Bu Tüzükle verilen diğer görevleri yerine getirir ve yetkilerini kullanır.
 
                                                            
 
                                                            
 
                                                                4- DİSİPLİN KURULU
 
KURULUŞU
 
Madde 38.
 
Disiplin Kurulu, Dernek üyeliğinde on yılını doldurmuş ve disiplin cezası almamış, bilgi ve tecrübe sahibi, çevresinde saygı ve güven duyulan asıl üyeler arasından en az iki üyesi hukukçu olmak koşulu ile Genel Kurul tarafından üç yıl için seçilen beş asıl, üç yedek üyeden oluşur.
 
Disiplin Kurulu ilk toplantısında, bir başkan, bir başkan yardımcısı ve bir sekreter seçer. Başkanın toplantıya katılamaması halinde yardımcısının başkanlığında en az beş üye ile toplanır; salt çoğunlukla karar verir. Toplantı nisabı asıl üyelerle sağlanamadığı takdirde yedek üyelerle tamamlanır. Yedek üyeler de toplantılara katılabilirler.
 
ÇALIŞMASI
 
Madde 39.
 
Disiplin soruşturması Yönetim Kurulunun yazılı talebi üzerine başlar. Disiplin Kurulu, ilgilileri ve varsa tanıkları davet ederek dinler. Gerek gördüğü belgeleri taraflardan veya Derneğin yetkili organlarından talep ederek inceler. Savunmasını yapmak için çağrıldığı halde gelmeyen veya yazılı savunma da göndermeyen hakkında başkaca bir işleme gerek görülmeden mevcut delillere göre değerlendirme yapılır. Disiplin Kurulu soruşturmayı sonuçlandırdıktan sonra en geç on beş gün içinde yorum ve önerilerini gerekçeleri ile Yönetim Kuruluna bildirir.
 
GÖREVLERİ
 
Madde 40.
 
Disiplin Kurulu;
 
a) Üyeler arasında onur kırıcı ve incitici tutum ve davranışlarda,
 
b) Üyelerin ve Dernek çevresinin huzurunu bozacak saygısızlık ve taşkınlıklarda,
 
c) Genel terbiye, görgü ve ahlak kurallarına aykırı tutum ve davranışlarda,
 
d) Derneğin Tüzük ve İç Yönetmelik kurallarına, geleneklerine, onuruna ve Yönetim Kurulu kararlarına karşı davranışlarda,
 
e) Üyeliğe başvuru sırasında ve/veya üyeliği süresince yalan beyanda bulunduğunun tespiti halinde,
 
f) Üyelik onuruna ve gereklerine aykırı davranışlarda bulunulması halinde, durumun niteliğine ve ağırlığına göre üye hakkında Tüzük madde 41’de belirtilen cezaları Yönetim Kurulu’na önermekle görevlidir.
 
Disiplin Kurulu; soruşturmanın her safhasında Yönetim Kurulu’na tedbir kararı alması hakkında öneride bulunabilir.
 
Haklarında Yönetim Kurulu tarafından tedbir kararı verilmiş olanlar, savunma hakları hariç, tedbirleri devam ettiği sürece, üyelik haklarını kullanamaz ve Derneğin hiçbir birimine giremezler. Görevde iseler , tahkikatın selameti bakımından, bir karar verilinceye kadar görevlerinden izinli sayılırlar. Tedbir kararının verilmesi halinde, hüküm olunacak cezanın başlangıç tarihi tedbir kararının verildiği tarihtir.
 
DİSİPLİN CEZALARI
 
Madde 41.
 
Disiplin cezaları şunlardır.
 
a) Kınama; üyenin davranışlarında kusurlu hareket ettiğinin yazılı olarak kendisine bildirilmesidir,
 
b) Geçici İhraç; üyenin Dernek lokal ve tesislerine girme hakkından bir yıldan fazla olmamak üzere   mahrum edilmesidir.
 
c) Kesin İhraç; üyelik kaydının silinmesidir.
 
 
 
FİİLLER – CEZALAR
 
Madde 42.
 
Disiplin cezalarını gerektirecek fiiller ile bu fiillere uygulanacak cezalar aşağıda gösterilmiştir.
 
a) Kınama Cezası Gerektirecek Fiiller Geçici ihraç cezasını gerektirmeyen eylem ve davranışlardır.  Tekerrür halinde geçici ihraç cezası verilir.
 
b) Geçici İhraç Cezası Gerektirecek Fiiller
 
b.1) Tüzük, İç Yönetmelik veya Dernek Organlarınca yazılı olarak tespit edilen usul ve esaslara kasten uymamak,
 
b.2) Üyeler arasındaki birliği, dayanışmayı veya ortak huzuru bozucu hareketlerde bulunmak,
 
b.3) Dernek düzenine uymamak veya Derneğe sadakat göstermemek veya Dernek adabına geleneklerine veya görgü kurallarına aykırı hareketlerde bulunmak,
 
b.4) Bir müessir fiil esnasında veya her ne suretle olursa olsun üyeler veya görevlilerin namus, haysiyet, şöhret, vakar v.b. kişilik haklarına tecavüzde bulunmak,
 
b.5) Derneğin amacına aykırı veya amacın gerçekleşmesini güçleştirecek yada engelleyici davranışlarda bulunmak.
 
Yukarıdaki fiillerin tekerrürü halinde Disiplin Kurulu takdiren kesin ihraç cezası verilmesini Yönetim Kurulu’na önerebilir.
 
c) Kesin İhraç Cezası Gerektirecek Fiiller
 
c.1) Her ne suretle olursa olsun, Derneğin kendisine tevdi ettiği para veya belgeleri veya hukuki değeri olan kıymetli evrakı veya sair malları kendisinin veya başkasının menfaatine olarak sarf etmek veya tüketmek veya satmak veya saklamak veya su istimal etmek,
 
c.2) Derneğe ait evrak, defter veya kayıtları tahrif veya yok etmek veya saklamak veya sahte evrak düzenlemek,
 
c.3) Genel Kurul veya diğer organlar için yapılan seçimlere veya oylamalara hile karıştırmak,
 
c.4) Her ne suretle olursa olsun, Derneğin ortak huzurunu ağır surette ihlal edecek fiil ve davranışlarda bulunmak,
 
c.5) Derneğin onuruna ve seçilmiş Organlarına sözlü, yazılı veya eylemli saldırıda bulunmak,
 
c.6) Üyeliğe başvuru sırasında ve/veya üyeliği süresince, yalan beyanda bulunmak.
 
ŞİKAYET HAKKININ DÜŞMESİ - CEZALARIN SONUÇLARI
 
Madde 43.
 
Yönetim Kurulu’na yapılacak şikâyetler, şikâyetçinin, şikâyet konusu fiil ile faili öğrendiği tarihten itibaren otuz gün içinde yapılır. Bu süreden sonra yapılacak şikâyetler incelenmeye alınmaz.
 
Yönetim Kurulu’nun üye ile ilgili disiplin kararları, geçici ve kesin ihraç cezası hariç kesindir.
 
Kararın bir nüshası Yönetim Kurulu tarafından ilgiliye yedi gün içinde tebliğ edilir, bir nüshası da Derneğin ilan tahtasında yedi gün süre ile ilan edilir. Kınama cezası alanların itiraz hakları yoktur.
 
Ancak geçici veya kesin ihraç cezası alanlar, kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde, yazılı olarak Yönetim Kurulu’na başvuruda bulunmak sureti ile bu kararın bir kez de ilk Genel Kurul’da görüşülmesini isteyebilirler. İtiraz, verilen cezanın infazını durdurmaz. Genel Kurul Divan Başkanı sadece itiraz dilekçesini ve Yönetim Kurulu disiplin kararını okuyarak üyelerin bilgisine sunar. Genel Kurul’un, Yönetim Kurulu tarafından verilen ihraç kararını uygun bulması halinde ilgilinin başvurusu reddedilmiş sayılır.
 
Kesin ihraç kararına karşı yapılan itirazın reddedilmesi, ya da itiraz edilmemiş olması halinde, kesin olarak üyelikten ihraç edilen kişi bir daha Derneğe üye olamaz, misafir olarak dahi Dernek mahalline giremez; daha önce hakkında tedbir kararı verilmemiş ise, Dernekle her türlü ilişkileri derhal kesilir. Görevli iseler görevlerinden istifa etmiş sayılırlar.
 
Geçici ihraç cezası alanlar Derneğin lokal ve tesislerinden yararlanamazlar; genel kurullara katılamazlar. Görevli iseler görevlerinden istifa etmiş sayılırlar.
 
 
 
5- BALOTAJ KURULU
 
KURULUŞU
 
Madde 44.
 
Balotaj Kurulu Dernek Üyeliğinde on yılını doldurmuş, disiplin cezası almamış asıl üyeler arasından Genel Kurul tarafından üç yıl için seçilen yedi üyeden oluşur. Kurul ilk toplantısında aralarından bir başkan ile bir araştırmacı seçerek görev bölümü yaparlar.
 
GÖREV VE YETKİLERİ
 
Madde 45.
 
Balotaj Kurulu, Derneğe asıl üye olmak isteyenler hakkında yapacağı inceleme, araştırma ve mülakatlar sonunda, taleplerin kabulüne veya reddine ilişkin görüşünü Yönetim Kurulu’na yazı ile bildirir.
 
ÇALIŞMASI
 
Madde 46.
 
Balotaj Kurulu, her ay bir kez toplanır. Toplantıya en az beş üyenin katılması şarttır. Bu toplantılar bir tutanakla Yönetim Kurulu Başkanlığına iletilir.
 
a) Bir üye bir yıl içinde dört kişiden fazlasını asıl üyeliğe teklif edemez. Teklif ettiği üye adayını en az iki yıldan beri tanıyor olması şarttır.
 
b) Her üye adayı için bir oy kutusu bulundurulur. Bu kutunun emniyetli, kilitli ve Yönetim Kurulu tarafından mühürlenmiş olması gerekir.
 
c) Ayrıca her üye için Balotaj Kurulu üyelerinin isimlerini taşıyan bir liste, aday üyenin talep yazısı ile birlikte, ait olduğu oy kutusu yanına konur. Kurul üyeleri bu listeyi imzaladıktan sonra oylarını kullanırlar. Kurul üyeleri oylarını gizli olarak, olumlu oy için beyaz, olumsuz oy için siyah jeton atmak suretiyle kullanırlar. Kutular, Yönetim Kurulu tarafından, Balotaj Kurulunu temsilen hazır bulunan iki kişi huzurunda açılır ve çıkan oyların rengi ve sayısı, o kutuya bağlı imza listesindeki belli yerine yazılarak, altı Balotaj Kurulu temsilcileri tarafından imzalanır. Her kutudan çıkan oy adedi ile o kutuya bağlı listede imza adedinin birbirini tutması şarttır. Aksi halde oylama yenilenir. Adayın asıl üyeliğe önerilebilmesi için en az beş oyun olumlu olması gerekir. Aksi halde adayın bir defaya mahsus olmak üzere ertesi yıl tekrar teklif edilmesi caizdir.
 
6- YÜKSEK DİVAN KURULU
 
KURULUŞU
 
Madde 47.
 
Yüksek Divan Kurulu; Derneğin danışma organı olup Dernekte yirmi beş yılını tamamlamış (kazanılmış haklar mahfuzdur) asıl üyelerle, Dernek Başkanlığı ve asgari 3 dönem Yönetim Kurulu üyeliği yapmış üyelerden teşekkül eder. Komodor Yüksek Divan Kurulunun başkanıdır. Komodorun olmadığı hallerde Başkan Yardımcısı Yüksek Divan Kurulu Başkanlık görevini ifa eder.
 
TOPLANTILARI
 
Madde 48.
 
Yüksek Divan Kurulu , Derneğin danışma organı sıfatıyla her yıl Mayıs ve Ekim aylarında olağan, kendi üyelerinin 1/10’nun veya Yönetim Kurulu’nun isteği veya Yüksek Divan Kurulu Başkanlık Divanı’nın gerek görmesi halinde olağanüstü toplanır. Toplantılarda çoğunluk aranmaz. Yüksek Divan Kurulu toplantılarına Yönetim ve Denetim Kurulları da katılabilirler. Yüksek Divan Kurulu yapacağı ilk toplantısında üç yıl için bir başkan yardımcısı ve iki sekreter üyeyi seçer. Sekreter üyeler aynı zamanda raportörlük yaparlar. Komodor, başkan yardımcısı ve iki sekreter üye Yüksek Divan Kurulu’nun Başkanlık Divanını oluşturur.
 
GÖREV VE YETKİLERİ
 
Madde 49.
 
Yüksek Divan Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır.
 
Yüksek Divan Kurulu;
 
a) Derneğin geleneksel değerlerinin korunmasına ve güçlenmesine özen gösterir,
 
b) Yönetim Kurulu tarafından talep edilen konularda veya gerekli görülen hallerde teklif ve tavsiyelerde bulunur,
 
c) Yönetim Kurulu’nun intikal ettirdiği Bağımsız Denetim Şirketi ve Yeminli Mali Müşavirlik Şirketi mali raporları ile Denetim Kurulu’nun sunduğu mali raporları görüşür ve gereğini yapar,
 
d) Derneğin idari, hukuki, sosyal ve sportif faaliyetleri hakkında Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunabilir,
 
 
 
Yukarıda belirtilen görevlerin ifasında gerekli gördüğü konular hakkında Yönetim Kurulu’ndan yazılı bilgi isteyebilir. Yönetim Kurulu konu hakkındaki görüşlerini , Yüksek Divan Kurulu Başkanlık Divanı’na yazılı olarak sunar,
 
e) Kendi üye tam sayısının beşte biri ile karar verilmesi halinde; Yönetim Kurulu’na, Genel Kurul’un olağanüstü toplantıya çağrılması gerektiği hususunu yazılı olarak bildirir.
 
KOMODOR
 
Madde 50.
 
Yüksek Divan Kurulu; Dernekte ve çevresinde saygı, güven, itibar kazanmış bilgi ve birikim sahibi olan üyeleri arasından, üç yıl için, en az on Yüksek Divan Kurulu üyesinin yazılı ve imzalı önerisi ile teklif edilen adaylar arasından gizli oylama ile bir Komodor seçer. Seçim tarihinden en az on beş gün önce adaylara ait imzalı öneriler, asılmak üzere, Yönetim Kurulu Başkanı’na imza karşılığı tevdi edilir. Komodor Derneğin ONUR temsilcisidir. Yönetim Kurulu’nun daveti üzerine Yönetim Kurulu toplantısına katılarak istişari görüşleri ile Yönetim Kurulu’nu bilgilendirir.
 
Komodor, seçim işleri ile ilgili görevlerini Tüzüğün 23. maddesi uyarınca ifa eder. Ayrıca Yüksek Divan Kurulu’nun kararı doğrultusunda, olağan Genel Kurul gündemine, gündem oya sunulmadan önce madde ilave edebilir.
 
 
 
SİCİL VE ARŞİV İŞLERİ
 
Madde 51.
 
Derneğin sicil ve arşiv işlerinden Yönetim Kurulu’nun sorumluluğunda Genel Sekreter yetkili olup, bu işlerin düzenli yürütülmesini teminen, gerektiğinde Yönetim Kurulu tarafından çalışma grubu oluşturulabilir.
 
                                                                
 
                                                                                                      BEŞİNCİ BÖLÜM
 
MALİ HÜKÜMLER
 
Bütçe, Gelirler, Muhasebe, Defterler
 
 
 
BÜTÇE
 
 
 
Madde 52.
 
Yönetim Kurulu’nca hazırlanıp, Genel Kurul tarafından aynen veya tadilen kabul edilen bütçe 1 Ocak – 31 Aralık tarihleri arasında geçerli olmak üzere bir yıllıktır. Bütçenin fasıl ve maddeleri arasında aktarma mümkündür, gerekli hallerde Yönetim Kurulu yatırım harcamalarında fasıl değişikliği yapabilir. Yönetim Kurulu bütçe dışı harcama yapamaz. Zorunlu sebeplerden doğan yıllık bütçe dışı yatırım harcaması “ Ek Bütçe” ile yapılabilir. “Ek bütçe” harcamaları açıklamalarıyla birlikte bir sonraki olağan Genel Kurulun onayına sunulur. “Ek Bütçe” ile yapılan zorunlu yatırımlar ve harcamalar Genel Kurul tarafından onaylanmış olan yatırım bütçesinin %25 ini geçemez. Yönetim Kurulu Derneğin mali durumunun ve hesaplarının incelenmesi amacı ile bir “Yeminli Mali Müşavirlik Şirketine “dönemsel vergi denetimleri” ile birlikte yılda en az 4 defa “uygunluk denetimleri” yaptırır.
 
Ayrıca bir “Bağımsız Denetim Şirketi’ne” yılda iki kez “bağımsız denetim” yaptırır. Bağımsız denetimler “Uluslararası Muhasebe Standartları” esasına göre, ilk altı ayı kapsamak üzere ara denetim ve yıl sonunda da nihai denetim yapılmak suretiyle gerçekleştirilir. “Bağımsız Denetim Şirketi” yaptığı denetim sonucunda Dernek ve sahip olduğu İktisadi İşletmelerin ayrı ayrı ve konsolide raporlarını hazırlar ve Yönetim Kurulu’na sunar.
 
 
 
GELİRLER
 
 
 
Madde 53.
 
Derneğin gelir kaynakları şunlardır:
 
a) Asıl üyelerden alınacak girmelik ve aidatlar,
 
b) Yiyecek - İçecek gelirleri,
 
c) Dernek mekanlarında düzenlenecek toplantı ve etkinliklerden sağlanacak gelirler,
 
d) Bağışlar,
 
e) Derneğin mal varlığından elde edilecek gelirler,
 
f) Sportif faaliyetlerden edinilecek gelirler,
 
g) Kiralardan, irtifak ve intifa haklarından, işletmelerden sağlanacak gelirler,
 
h) Reklam ve sponsorluk gelirleri.
 
 
 
MUHASEBE – DEFTERLER
 
Madde 54.
 
Dernek muvazzaf usulde yevmiye, defteri kebir, kasa ve bilanço defteri tutmak ve bütün kayıtlarını, kasa ve mahsup fişleri ile belgelere istinat ettirmek sureti ile açık, düzenli ve çağdaş bir muhasebe usulü tesis etmek zorundadır. Bu maksatla yürürlükteki Dernekler Yasasının ilgili hükümleri uyarınca,
 
a) Yevmiye Defteri,
 
b) Defteri Kebir,
 
c) Kasa Defteri
 
d) Karar Defteri,
 
e) Gelen ve Giden Evrak Defteri,
 
f) Üye Kayıt Defteri,
 
g) Envanter Defteri, tutar.
 
Ayrıca üye aidatı tahakkuk ve tahsilini takip etmek üzere, yardımcı defter ile yeteri kadar muhasebe yardımcı defteri gibi işlemleri kolaylaştırıcı defterler de tutar. Bu yardımcı defterlerin noter tasdikine gerek yoktur.
 
 
 
                                                                                                      ALTINCI BÖLÜM
 
ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
 
 
 
ANLAŞMALAR
 
Madde 55.
 
Tüzükten kaynaklanan veya Genel Kurulun verdiği yetkiye dayanarak yapılacak tüm anlaşma ve sözleşmeler Yönetim Kurulu kararı ile yapılır. Yönetim Kurulu kararına dayanmayan veya yetki alınmadan yapılan anlaşma ve sözleşmeler Dernek tüzel kişiliğini bağlamaz.
 
 
 
TÜZÜK DEĞİŞİKLİĞİ
 
Madde 56.
 
Tüzük değişiklik teklifleri; Yönetim Kurulu veya Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin onda biri tarafından yapılabilir. Değişiklik teklifi, üyelere yapılacak çağrıda açıkça belirtilir. Tüzük değişikliğinin yapılacağı ilk toplantıya, Genel Kurula katılma hakkı olanların 2/3 sinin katılması şarttır. İkinci toplantıda ise, Genel Kurula katılma hakkı olanların en az %4’nün katılması şarttır. Değişiklikler Genel Kurula katılmış olan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile kabul edilir. Genel Kurulda üyeler tarafından yapılacak değişiklik teklifleri de, aynı oy oranı ile kabul edilir. Tüzük değişikliği mahallin en büyük mülki idare amirine bildirilir.
 
 
 
DERNEK İMKANLARINDAN YARARLANMA
 
Madde 57.
 
Dernekten üye kartı almak şartı ile, üye, üye eşi ve on beş yaşını dolduran, evlenmemiş ve otuz yaşını bitirmemiş çocukları, Derneğin sosyal veya sportif imkan ve tesislerinden İç Yönetmelik kuralları içinde faydalanırlar.
 
MİSAFİR
 
Madde 58.
 
Asıl üye olabilme niteliğindeki kişiler; bir asıl üyenin beraberinde Müdüriyete bilgi vermek kaydı ile misafir sıfatı ile gelebilirler. Misafir ismi Derneğin özel defterine üye tarafından kaydedilir ve imzalanır. Misafirler, Tüzük ve İç Yönetmelik hükümlerine ve Yönetim Kurulu kararlarına uymak zorundadırlar. Üyelik başvurusu reddedilmiş veya üyelikten ihraç edilen kişiler misafir olarak getirilemez. Misafirlerin tutum ve davranışlarından davet eden üye o fiili şahsen işlemiş gibi sorumludur. Misafirlerin tabi tutulacağı giriş ve Dernekten faydalanma şartları Yönetim Kurulunca düzenlenir.
 
 
 
ÜYE BORÇLARI
 
 
 
Madde 59.
 
Üye, borcunu Dernek Genel Müdürlüğü tarafından kendisine iadeli taahhütlü mektupla bildiriminden itibaren en geç otuz gün içinde Dernek veznesine veya Yönetim Kurulu’nca gösterilecek banka hesabına ödemeye mecburdur. Borçlu üyelere karşı, Yönetim Kurulu İç Yönetmelikte belirtilen tedbirleri alır. Üyenin Dernek’çe bilinen son adresine yapılan bu tebligat, kendisine yapılmış addolunur. Tebliğe rağmen süresi içinde borçlarını ödemeyenler Dernek’ten çıkmış sayılır ve Yönetim Kurulu kararı ile kayıtları silinir. Borçlu Üyeye bir yıl içinde iki defadan fazla Genel Müdürlük tarafından yazılı bildirim yapılması durumunda, Yönetim Kurulu bu borçlu üyenin üyelik kaydını hiçbir yazılı uyarıya ve ihtara gerek kalmadan siler. Aidat borcu nedeniyle kaydı silinen üye bir yıl içinde Yönetim Kurulu’na başvurması ve edimini yerine getirmemesinin makul sebebe dayanması kaydıyla Yönetim Kurulu kendisini üyeliğe tekrar kabul edebilir. Bu durumda üye, aidat borcunu yürürlükteki T.C. Merkez Bankası Avans İşlemlerinde Uygulanan Faiz Oranı ile birlikte öder. Üye bu istisnadan ancak bir kez yararlanabilir.
 
 
 
TÜZÜK VE İÇ YÖNETMELİK
 
Madde 60.
 
Tüzükte öngörülen esas ve usuller çerçevesinde; Derneğin işleyişi, yönetimi ve denetiminin şekil ve şartları “İç Yönetmelik” ile belirlenir. İç Yönetmelik ve / veya gerekli görülen hallerde bu Tüzükte yapılacak değişiklikler, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanıp, Genel Kurul’ca görüşülerek kabul edildikten sonra yürürlüğe girer.
 
ŞUBELER – TEMSİLCİLİKLER
 
Madde 61.
 
Tüzüğün 1. maddesi ile 31. maddesinin (ş) fıkrası uyarınca; şube ve temsilcilik açılması uygun görüldüğü takdirde, bunlara ilişkin Tüzük, yönetmelik ve benzeri düzenlemeler Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak hazırlanır ve Genel Kurul’un onayına sunulur.
 
FESİH VE TASFİYE
 
Madde 62.
 
Dernek Genel Kurul’u her zaman Derneğin feshine karar verebilir. Genel Kurul’un Derneğin feshine karar verebilmesi için, tüzüğe göre Genel Kurul’a katılma hakkına sahip olan Dernek asıl üyelerinin en az 2/3’nün toplantıda hazır bulunması şarttır. İlk toplantıda bu çoğunluğun sağlanamaması halinde, ikinci toplantıda Genel Kurul’a katılma hakkı olan üyelerden 1/4’nün katılması durumunda fesih konusu görüşülebilir. Feshe ilişkin kararın, toplantıda hazır bulunan üyelerin 2/3 çoğunluğu ile verilmesi zorunludur. Derneğin feshi Yönetim Kurulu tarafından beş gün içinde mahallin en büyük mülki amirliğine bildirilir. Feshedilen Derneğin mal, para ve hakları Türk Kızılayı’na devredilir.
 
ATIF
 
Madde 63.
 
Bu Tüzükte hüküm ve açıklık bulunmayan hallerde Türk Medeni Kanunu, Dernekler Kanunu, Dernekler Tüzüğü ve Dernekler Yönetmeliği hükümleri uygulanır.
 
GEÇİCİ MADDE
 
Organların ve Yönetim Kurulu Başkanının seçimini üç yıla çıkaran Tüzüğün 17, 28, 33, 38 ve 44 ncü maddeleri Mart 2014’de yapılacak olağan Genel Kurul tarihinde yürürlüğe girecektir.
 
YÜRÜRLÜK
 
Madde 64.
 
Bu Tüzük ve değişiklikleri, Genel Kurul’un kabulü tarihinden itibaren yürürlüğe girer.
 
Her hakkı Moda Deniz Kulübü’ne aittir. Copyright © 2017