TR EN

KVKK Aydınlatma Metni

Anasayfa / Kulübümüz / Kvkk Aydınlatma Metni
AYDINLATMA METNİ
 
Bu metin, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun ("KVKK") 10. maddesi ve ilgili yasal mevzuat gereği Moda Deniz Kulübü Derneği ("Dernek")'nin aydınlatma yükümlülüğünün yerine getirilmesi için yapılan bir bilgilendirmedir.

(1) Kişisel verileriniz, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 5223 sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve diğer sair mevzuat hükümleri gereği ve uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesini amacıyla,

(2) Kamera kayıtlarınız KVKK 5/2(f) hükmü gereği, Kulübümüze giriş çıkışların denetimini sağlamak, güvenlik gereği ve Derneğin meşru menfaatlerini korumak amacıyla,

(3) Fotoğraflarınız, Dernek içerisinde kullanacağınız Üye Kartında, Üyelik Başvuru Formunda ve Dernekler Kanunu gereği Dernek Kayıt Defterinde tanıtım amacıyla açık rızanıza dayanarak İşlenmektedir.


    

İşlenen Kişisel Veri
 

Veri İşleme Nedeni
 

Veriyi İşleyen Birim
 
1. Moda Deniz Kulübü Derneği
Üyelik Başvuru Formu
 
Üyelik ilişkisine dayalı Dernekler Kanunu ve Tüzük kapsamında Üyelik ilişkisine dayalı Dernekler Kanunu ve Tüzük kapsamında Üye İlişkileri
 
2. Kimlik Bilgileri:
Ad, Soyadı,
T.C. Kimlik
Numarası, Doğum Yeri ve Tarihi
 
Üyelik ilişkisine dayalı Dernekler Kanunu ve Tüzük kapsamında Üyelik ilişkisine dayalı Dernekler Kanunu ve Tüzük kapsamında Üye İlişkileri
 
3. İletişim Bilgileri: Mektup Adresi,
E-Posta Telefon Numarası
 
Üyelik ilişkisine dayalı Dernekler Kanunu ve Tüzük kapsamında Üyelik ilişkisine dayalı Dernekler Kanunu ve Tüzük kapsamında Üye İlişkileri
 
4. Aile Bilgileri:
Vukuatlı Nüfus Sureti
 
Üyelik ilişkisine dayalı Dernekler Kanunu ve Tüzük kapsamında Üyelik ilişkisine dayalı Dernekler Kanunu ve Tüzük kapsamında
 
Üye İlişkileri
 
5. İkametgâh
 
Üyelik ilişkisine dayalı Dernekler Kanunu ve Tüzük kapsamında Üyelik ilişkisine dayalı Dernekler Kanunu ve Tüzük kapsamında
 
Üye İlişkileri
 
6. Adli Sicil Kaydı
 
Üyelik ilişkisine dayalı Dernekler Kanunu ve Tüzük kapsamında Üyelik ilişkisine dayalı Dernekler Kanunu ve Tüzük kapsamında
 
Üye İlişkileri
 
7. Üye Kayıt Defteri
 
Üyelik ilişkisine dayalı Dernekler Kanunu ve Tüzük kapsamında Üyelik ilişkisine dayalı Dernekler Kanunu ve Tüzük kapsamında
 
Üye İlişkileri
 
8. Ödeme Bilgileri
 
Üyelik ilişkisine dayalı Dernekler Kanunu ve Tüzük kapsamında Üyelik ilişkisine dayalı Dernekler Kanunu ve Tüzük kapsamında
 
Muhasebe
 
9. Kamera kayıtları
 
KVKK 5/2(f) hükmü gereği ve Kurumun Bilgi İşlem meşru menfaatiyle sınırlı olarak Bina içinde ve dışında güvenlik gereği (Sadece görüntü kaydı alınmakta, kameraların olduğu yerlerde herkesin görebileceği şekilde kamera işaretleri bulunmaktadır)
 
Bilgi İşlem
10. Fotoğraflar
 
Üyelik Kartı, Üyelik Başvuru Formu ve Üye İlişkileri Dernek Kayıt Defterinde tanıtım
 
Üye İlişkileri
 

Kişisel Verileriniz aşağıda belirtilen amaçlar kapsamında işlenmektedir:

a) Dernek Tüzüğü'nde belirtilen amaçlar ve çalışma konuları doğrultusunda faaliyetlerin ve hizmetlerin belirlenmesi ve uygulanması,

b) Dernek'in Kalite ve Kurumsal Yönetim Politikalarının yürütülmesi,

c) Dernek'in Genel Kurul, Yüksek Divan Kurulu, çalışma grubu, komisyon, zirve ve diğer gündemli yönetilmesi ve yürütülmesi, üye toplantıları gibi Dernek'in üyelerine ve temsilcilerine yönelik etkinliklerin ve süreçlerin

d) Dernek ile üyeler arasında üyelik hakları ve yükümlülüklerine ilişkin konularda iletişim kurulması, ilgili hakların sağlanması ve yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

e) Dernek'in tanıtımı ve etkinlikleri hakkında bilgi verilmesi,

f) Dernek içi iletişimin ve işbirliğinin güçlendirilmesi,

g) Dernek içi raporlama,

h) Dernek'e ait tesislerin tüm güvenlik ve denetim işlerinin yürütülmesi,

kuruluşlara sunulabilmesi, i) Yerel ve merkezi yönetimin ve mahkemelerin talebi üzerine gerekli bilgi ve belgelerin bu kurum ve

j) Yasal mevzuat gereği Dernek tarafından tutulması zorunlu defter ve kayıtların tutulması

k) 5223 sayılı Dernekler Kanunu, Dernekler Yönetmeliği ve diğer sair mevzuat hükümleri uyarınca yükümlülüklerin yerine getirilmesi,

I) Üyeler ile ilgili her türlü hukuki süreçlerin yürütülmesi,
 
Veri işleme sırasında temel hak ve özgürlüklerinizin zarar görmesi söz konusu olmadığından belirtilen kişisel verilerinizin işlenmesi rızanıza tabi değildir. Yasal mevzuatın ve prosedürlerin gerektirdiği muhafaza süresi sonuna kadar kişisel verilerinizin silinmesini veya yok edilmesini talep etme hakkınız bulunmamaktadır.
 
Kamera kayıtları hariç kişisel verileriniz doğrudan siz veri sahibinden sözlü veya yazılı olarak toplanmakta ve doğrudan elektronik ortamda kaydedilmektedir.
Kamera kayıtları ise KVKK 5/2(f) hükmü gereği ve Kurumumuzun meşru menfaatleriyle sınırlı olarak;
 
(a) Giriş ve çıkışların denetimi,
(b) Güvenlik önceliği olan alanların gözetlenmesi,
(c) Suç sayılan veya suça yönelik davranışların önlenmesi, suçun tespit edilmesi, iş sağlığı ve güvenliği önlemlerine uyumunun denetlenmesi,
(d) İş akışının ve verimliliğin gözlemlenmesi
 
amaçlarıyla alınmaktadır.

Fotoğraflarınızın işlenmesine ilişkin kişisel verilerinizin işlenmesi hususundaki rızanızı KVKK'nın 7 maddesine göre her zaman geri çekme hakkına sahipsiniz.
 
Açık onayınıza tabi olarak işlenen fotoğrafınız açık onayınızı geri çekmediğiniz sürece üyelik süresi boyunca saklanacaktır.
 
Açık onayınıza dayanılarak işlenen kişisel verileriniz belirtilen süreleri takip eden ilk imha periyodunda imha edilecektir.
 
Kişisel Verilerin Toplanma Usulü
 
Kişisel verileriniz, Dernek'e üyelik başvurusu sırasında doldurulan başvuru formu ve Dernek Tüzüğü kapsamında Dernek'e üyelik ile ilgili fiziki olarak sunulan veya elektronik ortamda aktarılan belgeler vasıtasıyla, ayrıca Dernek ile yapılan çeşitli iletişim kapsamında (telefon veya elektronik posta) Dernek yetkililerine verilen bilgiler vasıtasıyla sözlü veya yazılı olarak veya elektronik ortamlarda toplanmakta ve işlenmektedir.
 
Otomatik karar verme sistemleri kullanılmamaktadır.
 
Saklama Süresi
 
Kamera kayıtları hariç yukarıda belirtilen kişisel verileriniz üyelik süresine ek olarak 10 (on) yıl boyunca saklanacaktır.
 
Belirtilen süreleri takip eden ilk imha periyodunda kişisel verileriniz silinecek, yok edilecek veya anonim hale getirilecektir.
 
Kamera kayıtları bir ay süre boyunca saklanacaktır. Kayıtlar bir aylık periyotlarda yok edilecektir.
 
Üçüncü Kişilere Aktarma veya Açıklama
 
Dernek, kişisel verilerinizi aşağıda belirtildiği şekil ve durumlarda, KVKK'nın temel ilkelerine ve KVKK 'nın 8. ve 9. maddelerinde belirtilen şartlara uygun olarak aşağıda belirtilen kişilere aktarabilecektir:
 
Dernek Üyeliği kapsamında kişisel verilerinizin işlendiği süre boyunca, 5223 sayılı Dernekler Kanunu ve Dernekler Yönetmeliği dâhil yürürlükte olan herhangi bir mevzuatta belirtilen bir yükümlülüğün yerine getirilebilmesi için kişisel verileriniz İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılacaktır.
 
Dernek organlarında görev almanız durumunda, kişisel verileriniz Dernekler Kanunu ve ikincil mevzuattaki çeşitli yükümlülüklerin yerine getirilebilmesi amacıyla İstanbul İl Sivil Toplumla İlişkiler Müdürlüğü ve ilgili diğer kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşılacaktır.
Dernek, toplu elektronik posta gönderimi için üçüncü kişi veya kuruluşlardan hizmet almakta olup, Dernek üyeliği kapsamında tarafınıza Derneğin faaliyetleri ve gerçekleştirilen etkinlikler hakkında bilgi verecek elektronik postaların gönderilebilmesi için, elektronik posta adresleriniz gönderimin yapılacağı dönemde hizmet alınan kuruluş ile temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla, Derneğin meşru menfaati kapsamında paylaşılacaktır.
 
Kişisel verileriniz, üyeliğinizin hak veya yükümlülükleriyle ilgili herhangi bir uyuşmazlık olması halinde, söz konusu uyuşmazlıkla ölçülü ve sınırlı olmak koşuluyla ve Derneğin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için Derneğin avukatları, danışmanları ve veri sorumlusu tarafından yargı makamları ve icra mercileri ile paylaşılacaktır.
 
Derneğin Tüzüğü kapsamındaki faaliyetleri ve yukarıda belirtilen veri işleme amaçlarıyla sınırlı olarak Derneğin hizmet aldığı danışman, mali müşavir, denetçi gibi yurtiçinde yerleşik üçüncü kişiler ve kuruluşlarla Derneğin haklarının tesisi, kullanılması veya korunması için zorunlu olması ve temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla Veri Sorumlusu olan Derneğin meşru menfaati kapsamında paylaşılabilecektir.
 
Dernek, yukarıda belirtilen kişisel verilerinizi bir olayın vukuu bulması halinde güvenlik prosedürleri gereği ve/veya kanundan doğan zorunlulukları yerine getirmek amacıyla rızanız alınmadan emniyet birimleri, kanunlarla yetkili kılınan kamu kurumları dahil üçüncü kişilere aktarabilir veya açıklayabilir. Türkiye'de verilerinizin açıklandığı üçüncü kişilere ve /veya üçüncü kişi kategorilerine ilişkin bilgi her zaman bilginize ve incelemenize açıktır.
 
Kişisel Verilerin Yurtdışına Aktarılması
 
Dernek, yukarıda dökümü yapılan kişisel verilerinizi yurt dışına aktarmamaktadır.
 
Dernek bu doğrultuda KVKK' nın 9. maddesinde öngörülen düzenlemelere uygun hareket etmektedir.

Veri Sahibi Olarak Yasal Haklarınız
 
a) Kişisel verilerinizin ne şekilde işlendiği hakkında bilgi edinme (KVKK madde 11/(a), (b))
b) Kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanıldığını öğrenme (KVKK madde 11/c) c) Kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme (KVKK madde 11/ç)
d) Kişisel verilerinizin düzeltilmesini isteme (KVKK madde 11/d)
e) İşlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde silinmesini isteme (KVKK madde 7, madde 11/e)
f) Kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi halinde bu işlemlerin kişisel verilerinizin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme (KVKK madde 11/f)
g) İşlenmiş verilerin analizi halinde elde edilen sonuçlara itiraz etme (KVKK madde 11/g)
h) İşlenmenin sınırlanmasını isteme (KVKK madde 7)
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebi ile zarara uğraması halinde zararın giderilmesini isteme (KVKK madde 11/ğ)
 
Yukarıda belirtilen yasal haklarınızı kullanmayı talep etmeniz halinde lütfen Veri Sorumlusu olan Moda Deniz Kulübü Derneği Kalite Sistemleri Yöneticisi ile iletişime geçiniz.
 
Veri Sorumlusu: Moda Deniz Kulübü Derneği İktisadi İşletmesi
Mersis No: 0622002123800017
Adres: Moda Caddesi Ferit Tek Sok No: 1 Moda-Kadıköy/İstanbul Telefon: +90 216 346 90 72
E-Posta: kisiselveri@modadenizkulubu.org.tr
 
VI. Kişisel Verilerin Korunması
 
Dernek kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak işlenmesini ve muhafazasını sağlamak, bu verilere hukuka aykırı bir şekilde erişilmesini önlemek için her türlü fiziki ve idari tedbiri almak ve uygulamakla yükümlüdür.
 
Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 13, 14 ve 15. Maddelerine istinaden Kişisel Verilerin Korunması Kurulu'na şikâyet başvurusu için iletişim:
 
Kişisel Verilerin Korunması Kurulu
 
Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sok. No: 4 06520 Balgat-Çankaya/ Ankara,
Telefon: +90 312 216 5000 Web sitesi: http://www.kvkk.gov.tr

 

Her hakkı Moda Deniz Kulübü’ne aittir. Copyright © 2017