TR EN

İç Yönetmelik

Anasayfa / Kulübümüz / İç Yönetmelik
 MODA DENİZ KULÜBÜ DERNEĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ
 
 
  1. AMAÇ
 
Moda Deniz Kulübünün ana hedefi, kurucusu Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda ve kuruluş amaçlarına yönelik, kültürel, sosyal ve sportif faaliyetlerde bulunarak, bu alanlardaki ulusal gelişime örnek olmak ve seçkin üyelerine kaliteli, güvenli, huzurlu ve sıcak bir ortam sağlamaktır.
 
Bu doğrultuda ve Moda Deniz Kulübü Derneği Tüzüğünün 60. Maddesi uyarınca düzenlenmiş olan bu İç Yönetmelik, Dernek tesislerindeki tüm hizmet birimlerinin yönetimi işleyişi, denetiminin şekil ve şartları ile üyelerin bu hizmetlerden eşit olarak faydalanma esaslarını kapsar.
 
 
 
2. TANIMLAMALAR VE AÇIKLAMALAR
2.1) Üye:
Tüzük’te öngörülen şartları yerine getirmek suretiyle Moda Deniz Kulübü Derneği üyeliği sıfatını kazanmış olan kişidir.  Derneğin asıl üye ve onursal üye olmak üzere iki tür üyesi vardır. Derneğin bazı tesislerinden geçici ve süreli olarak faydalanmalarında yarar görülen kimselere Yönetim Kurulu tarafından Tüzüğün 11.maddesi kapsamında “Geçici Yararlanma” izni verilebilir.
 
2.2) Üye Eşi:
Türk Medeni Kanununa göre eş sıfatını kazanmış ve bu sıfatı hukuken devam etmekte olan kişidir. Üye eşi Dernek ve tesislerinde, Tüzük ve İç Yönetmelik kurallarına ve Yönetim Kurulu kararlarına kesinlikle uymak, geleneklere aykırı ve huzur bozucu davranışlardan sakınmak zorundadır.
 
2.3) Üye Çocuğu:
Asıl üyenin vukuatlı nüfus kaydında yer alan 30 yaşını bitirmemiş çocuklarını ifade eder. Üye çocukları Dernek ve tesislerinde, Tüzük ve İç Yönetmelik kurallarına ve Yönetim Kurulu kararlarına kesinlikle uymak, geleneklere aykırı ve huzur bozucu davranışlardan sakınmak zorundadırlar.
 
2.4) Misafir:
Derneğe ancak bir üye ile birlikte girebilen ve Dernek birimlerini sadece o üye eşliğinde kullanabilen kişidir. Genel Müdür, gerekli gördüğü kişileri Derneğe misafir olarak davet edebilir.
Düğün, nişan, iş toplantısı vb. bir toplu davet nedeniyle isimleri önceden yazılı olarak bildirilmek suretiyle Derneğe gelenler dâhil tüm üye misafirleri Dernek ve tesislerinde, Tüzük ve İç Yönetmelik kurallarına ve Yönetim Kurulu kararlarına kesinlikle uymak, geleneklere aykırı ve huzur bozucu davranışlardan sakınmak zorundadırlar.
 
 
2.5) Yönetim Kurulu:
 
2.5.1) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri Tüzüğün 31. Maddesinde belirtilmiştir.
 
Yönetim Kurulu Başkanı ve her ne sebeple Yönetim Kurulu Başkanlığının boşalması halinde İkinci Başkan, Tüzüğün 33. Maddesindeki görevlerini ifa ederler.
 
Genel Sekreter ve Muhasip Üye sadece Tüzük Madde 34 ve 35 te belirtilen görevlerini ifa ederler
 
 
 
2.5.2) Yönetim Kurulu üyeleri Dernek görevlilerine asli görevlerini ifa ederken doğrudan müdahale etmezler. Yönetim Kurulu üyeleri İç Yönetmeliğin uygulanmasını izlerler. Kural dışı davranışlara rastladıklarında Genel Müdür’e bildirerek Tüzük ve İç Yönetmelik kurallarının uygulanmasını temin ederler.
 
 
2.6) Dernek Genel Müdürü:
 
Dernek Tüzüğünün 31. Maddesi uyarınca karar ve yürütme organı olan Yönetim Kurulu, Dernek hizmetlerinin Tüzük ve İç Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülmesini ve hizmet birimlerinin yönetimini sağlamakla görevli bir Genel Müdür tayin eder. Genel Müdür, Dernek ilkeleri ve kuralları, Yönetim Kurulu kararları ve bütçe doğrultusunda icraat yapar. Genel Müdür, tesiste bulunmadığı zamanlarda yetkililerinin bir bölümünü tayin edeceği Nöbetçi Yöneticiye devredebilir.
 
 
2.7) Çalışma Grupları:
 
Yönetim Kurulu gerekli gördüğü takdirde yardımcı çalışma grupları kurar. Yürütme organı olmayan bu gruplar, sosyal, kültürel, sportif ve benzeri konularda çalışmalar yapar ve Yönetim Kurulu’na tavsiyelerde bulunurlar. Çalışma Gruplarına Genel Müdür başkanlık eder ve çalışmalar hakkında Yönetim Kurulu’na rapor verir.
 
 
2.8) Hizmet Birimleri:
 
Dernek tesislerinde ürün ve hizmet sunan birimlerdir. Yönetim Kurulu kararı ile bu birimlere Derneğin amaç ve görevlerine uygun yeni birimler ilave edilebilir. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde Derneğin herhangi bir bölümünü veya hizmet birimini kullanıma kapatabilir veya hizmet türünü veya ismini değiştirebilir
 
 
 
3. GENEL HÜKÜMLER
 
3.1) Üye ve Ailesi:
 
3.1.1) Üyelere, eşlerine ve 15 yaş üstü ve 30 yaşını bitirmemiş çocuklarına, mülkiyeti Moda Deniz Kulübü Derneğine ait üye kartı verilir. Kart sahipleri, kartlarını yanlarında bulundurmak ve sorulduğunda görevlilere göstermek zorundadırlar.
 
Kartını yanında bulundurmayanların, Dernek kayıtları ve yasal kimlikleri karşılaştırılmak suretiyle üyelikleri tespit edilerek Derneğe girmelerine izin verilir.
 
3.1.2) Üyenin medeni halindeki değişikliklerde, değişiklik üye tarafından en geç on beş gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirilir ve ilgili kart Derneğe iade edilir. Üye, aynı şekilde adres ve telefon değişikliklerini de en geç on beş gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirir. Bildirmediği takdirde, bilinen son adresine yapılan tebligat tebellüğ edilmiş sayılır.
 
3.1.3) Üyeler ile ilgili bilgiler gizlidir ve Kişisel Verilerin Korunması Kanununa ve Derneğin Kişisel Verilerin İşlenmesi, Korunması ve İmha Politikasına tabidir. Üyelere ilişkin kişisel veriler, mevzuata aykırı olarak veya yargı kararı olmaksızın üçüncü şahıs ve kuruluşlarla paylaşılmaz.
 
 
3.1.4) Üyeler, eşleri ve çocukları, Dernek personelini, Dernek Yönetiminin bilgisi ve onayı dışında veya bu konudaki yazılı prosedüre veya talimata aykırı bir şekilde, özel işleri için Dernek dâhilinde veya haricinde kullanamazlar.
 
3.1.5) Üyeler Derneğe önceden bildirmek ve rezervasyon prosedürünü kullanmak koşuluyla Dernek olanakları doğrultusunda diledikleri sayıda misafir getirebilirler. Yönetim Kurulu bazı birimlerde ve özel etkinliklerde gerekli gördüğünde, üyenin Derneğe getireceği misafir sayısına sınırlama koyabilir.
 
3.1.6) Üyeler, kendilerinin, eşlerinin, çocuklarının ve misafirlerinin Dernek tesis ve varlıklarına vereceği maddi zararı karşılamak zorunda oldukları gibi, Tüzük uyarınca da sorumludurlar.
 
3.1.7) Yetkililerden özel izin alınmadan Derneğin arka planda kalan destek ünitelerine ve ofislerine girilemez.
 
3.1.8) Yetkililerin önceden bilgisi ve onayı olmaksızın herhangi bir salonda iş toplantıları tertiplenemez. İkili iş görüşmeleri ise herhangi bir izne tabi olmaksızın sadece lounge ve lobilerde yapılabilir.
 
3.1.9) Sıfır ve onaltı yaş arası çocukların ebeveynleriyle birlikte veya yalnız olarak yararlanabilecekleri etkinlikler ve hizmet birimleri ile saatleri Yönetim Kurulu tarafından tespit ve ilan edilir.
 
3.1.10) On sekiz yaşından küçüklere hiçbir hizmet biriminde alkollü içki verilmez. On altı yaşından küçük çocukların, içki içmeseler dahi bar açılış saatinden itibaren barlara girmelerine izin verilmez.
 
3.1.11 ) Ebeveynler, çocuklarının sükûneti bozucu ve çevreyi rahatsız edici davranışlarda bulunmalarına engel olurlar. Uyarılmalarına rağmen aksine davranıldığı takdirde Genel Müdür veya Nöbetçi Yönetici, ailelerinden bu çocukları Kulüpten çıkarmalarını isteyebilir.
 
3.1.12 ) Üye eşi ile 15 yaş üstü ve 30 yaşını bitirmemiş üye çocukları Dernek tesislerinden aynen üye gibi faydalanırlar. Ancak, yönetimsel ve hukuksal faaliyetlerde bulunamazlar.
 
 
3.2) Misafirler:
 
3.2.1 ) Üyeler, Tüzük ve İç Yönetmelik kurallarına uygun olarak Derneğe misafir getirebilirler. Misafirin kimliği, isim ve soyadı belirtilmek suretiyle resepsiyondaki misafir defterine okunaklı bir şekilde bizzat üye tarafından kaydedilir ve imzalanır. Bu andan itibaren üye, misafirleriyle birlikte olmak zorundadır. Misafirlerin tutum, davranış, harcama ve fiillerinden davet eden asıl üye şahsen sorumludur. Misafirlerin tabi tutulacağı giriş ve Dernek’ten faydalanma şartları Yönetim Kurulu’nca düzenlenir.
 
3.2.2) Misafirler Dernek ve tesislerinde, Tüzük ve İç Yönetmelik kurallarına ve Yönetim Kurulu kararlarına kesinlikle uymak, geleneklere aykırı ve huzur bozucu davranışlardan sakınmak zorundadırlar.
 
3.2.3) Misafirin Dernek içindeki harcamalarından, kendisini Derneğe davet eden üye sorumludur. Misafir adına adisyon açılmaz.
 
3.2.4 ) Misafirler üye eşliğinde olsalar dahi Derneğin bazı bölümlerine ilan edilmiş misafir günleri dışında giremezler. Bu mahaller sadece üye, üye eşi, üye çocukları ve Dernek çalışanlarının kullanımına mahsustur.
 
3.2.5) Misafirler Derneğin kıyafet kurallarına uymaya mecburdurlar. Aksi takdirde Derneğe girişleri görevliler tarafından engellenir.
 
3.2.6 ) Hal, tavır ve davranışlarıyla Dernek geleneklerine ve toplumsal kurallara ters düşen misafirin bir daha Derneğe davet edilmemesi hususunda ilgili üyeye bildirimde bulunulabilir.
 
Bu konudaki değerlendirme Genel Müdür tarafından yapılır.
 
3.2.7 ) Disiplin kararı nedeniyle Dernekle ilişkisi geçici veya kesin olarak kesilmiş olan üyeler ile eşleri ve çocukları ve üyelik başvurusu reddedilmiş olanlar misafir olarak dahi Derneğe giremezler.
 
3.2.8 ) Dernek ve tesislerine hayvan sokmak ve bu tesislere giren sokak hayvanlarını dışarıdan mama getirerek beslemek yasaktır.  
 
3.3 ) Kıyafet Tanımlamaları:
 
3.3.1 ) Serbest Kıyafet:
Spor Kulübü ve siyasi parti taraftar giysileri, atlet, mayo, çıplak ayak haricinde serbest kıyafetlerdir.
 
3.3.2 ) Rahat Fakat Şık Kıyafet:
Her türlü eşofman, kapri, bermuda, şort, spor kulübü ve siyasi parti taraftar giysileri, atlet, mayo, sandalet, parmak arası, çıplak ayak vb terlik ile diğer spor ve plaj kıyafetleri haricinde Dernek geleneksel şıklık anlayışıyla uyumlu serbest kıyafetlerdir. Erkekler, tişört veya gömlek ile kumaş veya denim pantolon giyerler. Kadınlar tişört veya gömlek vb triko ile pantolon, etek veya elbise giyerler.
 
3.3.3 ) Yarı Resmi Kıyafet:
Erkekler tek ceket içine uygun bir içlik veya gömlek ile kumaş veya denim pantolon ve uygun bir bağcıklı veya makosen veya şık bir spor ayakkabı giyerler. Kadınlar döpiyes veya tayyör veya elbise ile topuklu veya düz ayakkabı veya şık bir spor ayakkabı giyerler.
 
3.3.4 ) Resmi Kıyafet:
Erkekler, içine gömlek giymek ve kravat ya da papyon takmak şartıyla mevsimine göre açık veya koyu renk bir takım elbise veya smokin giyerler.  Bazı etkinliklerde kravat veya papyon mecburiyeti kaldırılabilir. Kadınlar, tuvalet veya abiye kıyafet giyerler.
 
3.3.5 ) Spor Birimlerinde Kıyafet:
Spor birimlerinde günlük kıyafet haricinde yapılan spora uygun kıyafet ve ayakkabı giyilir.
 
3.4) Kapı Girişi Genel Kuralları:
Üyeler, Yönetim Kurulunca tespit ve ilan edilmiş olanlar haricindeki hizmet birimlerine şemsiye, palto, kürk manto, pardösü, yağmurluk, kaban ve aksesuar harici şapka, kep, bere ile giremezler. Ücretsiz vestiyer hizmetinden faydalanırlar. Evrak çantası ile sadece toplantı salonlarına, spor çantası ile sadece spor salonuna girişe izin verilir. Toplantı veya spor öncesi farklı bir hizmet birimini kullanmak isteyen kişiler çantalarını vestiyere bırakırlar. Özel doğum günü vb kutlama partilerinde hediye paketleri ile giriş kabul edilebilir. Özel durumlarda Genel Müdürlükten onay alınır.
 
3.4.1) Üyeler, Hizmet birimleri bölümünde belirtilen kıyafet kurallarına uymak zorundadırlar. Uyarıya rağmen kurallara uymaktan imtina eden üye, üye eşi, üye çocuğu veya üye misafirinin görevliler tarafından hizmet birimlerinden faydalanmaları engellenebilir. Israrcı davranışlarda bulunanlar Dernek dışına çıkarılır ve haklarında disiplin hükümleri uygulanır.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
 
4.1 ) Yardım ve teberru:
İdari makamların izni ve Yönetim Kurulu kararı olmadan her ne suretle ve nam altında olursa olsun yardım ve teberru toplanamaz.
 
4.2 ) Poster ve ilanlar:
Dernek dâhilinde her türlü poster, afiş asılması vb. tanıtım ve reklam amaçlı duyurular yapılması Genel Müdürlük iznine tabidir.
 
4.3 ) Dernek eşyaları:
 
4.3.1 ) Dernek eşyaları Genel Müdürlük izni olmaksızın Dernek dışına çıkartılamaz.
 
4.3.2 ) Sadece okunmak amacıyla yazılı prosedüre uygun bir şekilde alınan kitap ve dergiler, belirlenen süre içinde hasarsız olarak iade edilir.
4.4 ) Dışarıdan yiyecek ve içecek getirilmesi:
 
4.4.1) Derneğe dışarıdan alınmış yiyecek ve içeceklerle girilemez
 
4.4.2) Davetlerde ikram edilecek kutlama pastaları önceden Genel Müdürlük onayına tabidir.
 
 
 
5. HİZMET BİRİMLERİ
 
5.1 ) Plaj, Yüzme Havuzları ve Raft :
 
5.1.1 )
Plaj, Yüzme Havuzu ve Raftın sezon açılış ve kapanış tarihleri ve hizmet saatleri Genel Müdürlükçe tespit ve ilan edilir. Üyeler ve misafirleri bu saatlere uymak zorundadırlar. Görevlileri bu konuda değişiklik yapmaya zorlayamazlar.
 
5.1.2)
Genel Müdürlük, Plaj, Yüzme Havuzu ve Raft’ın giriş çıkış prosedürlerini ve sağlıklı kullanımı için gerekli kuralları tespit ve ilan eder.
5.1.3) Üyeler, Yönetim Kurulunca belirlenmiş günlerde giriş bedelini ödemek şartı ile Plaj, Yüzme Havuzuna ve Raft’a sınırlı sayıda misafir getirebilirler. Sınırlama Yönetim Kurulunca tespit ve ilan edilir.
 
5.1.4) Plaj, Yüzme Havuzunda ve Raft ’ta Genel Müdürlükçe belirlenen yerler ve mönü dışında yiyecek ve içecek hizmeti verilmez.  Dışarıdan yiyecek ve içecek getirilemez.
 
5.1.5) Plaj, Yüzme Havuzu ve Raft kullanım bedelleri, mevsimlik abonelik ve günlük giriş olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 
5.1.6) Plaj, Yüzme Havuzu Tesisinde ve Raft’ta güneşlenme yatağı veya masa rezervasyonu yapılamaz. Her ne sebep ve suretle olursa olsun çevreyi rahatsız edecek davranışlarda bulunulamaz.
 
5.1.7 ) Üyeler, eşleri ve misafirleri, bu esaslar doğrultusunda çocuklarına gereken özeni göstermek zorundadırlar.
 
5.1.8 ) Aksi duyurulmadıkça plaj ve havuz kıyafetleriyle diğer hizmet birimlerine girilemez.
 
5.1.9 ) Plaj ve Yüzme Havuzunun belirli bölgelerinde Yönetim Kurulu izniyle ve önceden ilan edilerek, davet verilebilir, etkinlik düzenlenebilir. Böyle günlerde Genel Müdürlük üyelerden ve misafirlerden normal kapanış saatinden önce ayrılmalarını isteyebilir.
 
 
 
 
5.2 ) Tenis Kortu:
 
5.2.1 ) Tenis Kortundan faydalanma bedelleri, abonelik ve günlük kullanım olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 
5.2.2 ) Yönetim Kurulunca belirlenmiş esaslar çerçevesinde Dernek üyesi olmayan kişiler kullanım ücretini ödemek şartı ile Tenis Kortundan faydalanabilirler.
 
5.2.3 ) Genel Müdürlük, Tenis Kortu giriş, çıkış prosedürlerini ve sağlıklı kullanımı için gerekli Tenis Kortu Kurallarını tespit ve ilan eder. Bu prosedürlere ve kurallara uymayanların Tenis Kortuna girmelerine müsaade edilmez.
 
5.2.4 ) Enerji içecekleri ve vitaminler dışında dışarıdan yiyecek ve içecek getirilmesi yasaktır.
 
5.2.5 ) Kortta ancak tenis kıyafeti ve ayakkabısı ile tenis oynanabilir.
 
5.3 ) Aletli Spor Salonu “Fitness Center”:
 
5.3.1) Aletli Spor Salonu faydalanma bedelleri, mevsimlik abonelik ve günlük kullanım olarak Yönetim Kurulu tarafından tespit ve ilan edilir.
 
5.3.2 ) Dernek üyesi olmayan kişiler bir Dernek üyesinin referansı ve kullanım ücretini ödemek şartı ile tek başlarına Aletli Spor Salonundan faydalanabilirler.
 
5.3.3 ) Genel Müdürlük, Aletli Spor Salonuna giriş, çıkış prosedürlerini ve sağlıklı kullanımı için gerekli kuralları tespit ve ilan eder.
 
5.3.4 ) Enerji içecekleri ve vitaminler dışında dışarıdan yiyecek ve içecek getirilmesi yasaktır.
 
5.3.5 ) Aletli Spor Salonunda sadece spor kıyafeti ve ayakkabısı ile çalışılır.
 
5.4) Çocuk Oyun Odası
 
5.4.1) 4-12 Yaş arası çocukların kullanımına açıktır. 0-4 yaş grubu çocuklar kendi bakıcılarıyla yararlanabilirler
 
5.4.2 ) Genel Müdürlük, Çocuk Oyun Odasına giriş, çıkış prosedürlerini ve sağlıklı kullanımı için gerekli kuralları tespit ve ilan eder.
 
5.4.3 ) Bebek maması haricinde dışarıdan yiyecek ve içecek getirilmesi yasaktır.
 
5.5) Restoranlar ve Barlar:
 
5.5.1 ) Restoran ve barların açılış ve kapanış saatleri Yönetim Kurulunca tespit ve ilan edilir. Bu saatler dışında yiyecek ve içecek servisi yapılmaz. Dışarıdan yiyecek ve içecek getirilmesi yasaktır.
 
5.5.2 ) Gerekli görülen durumlarda Genel Müdür veya Nöbetçi Yönetici onayı ile üyeler ve üye misafirlerine içki servisi durdurulabilir.
 
5.5.3 ) Restoran ve barlara Yönetim Kurulunca tespit ve ilan edilen ve bu İç Yönetmelikte belirtilen kurallara uygun kıyafetlerle girilebilir.
 
Yönetim Kurulu koşullara göre bu kurallarda değişiklik yapabilir.
 
5.5.4) Bütçe doğrultusunda Genel Müdürlükçe tespit edilen yiyecek ve içecek bedelleri, düzenlenen fiş veya fatura karşılığında anında, nakit veya kredi kartıyla ödenir.
 
5.5.5) Dernek tesislerinde, ziyafet sözleşmelerinde yazılı esaslar kapsamında toplu davet verilebilir. Toplu davet görüşmeleri Ziyafet Ofis görevlileri tarafından yürütülür. Ancak ziyafet sözleşmeleri Genel Müdür ile karşılıklı imzalanır.
 
 
5.5.6 ) Üyeler diledikleri takdirde kafe, restoran ve barlar ile diğer etkinliklerden rezervasyon yaptırarak yararlanabilirler. Rezervasyon, sadece ilan edilen saatlerde Rezervasyon Bölümünden yaptırılır. Bazı etkinliklere katılım için rezervasyon zorunluluğu, misafir ve/veya katılımcı sayısı sınırlandırması getirilebilir. Rezervasyon kuralları Genel Müdürlükçe tespit ve ilan edilir.
 
 
5.6 ) Briç ve Oyun Salonu
 
5.6.1 ) Briç ve Oyun Salonuna, üyeler ve eşlerinden başkası giremez.
 
5.6.2 ) Mevzuatın izin verdiği hallerde Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen özel günlerde üyeler Briç ve Oyun Salonuna misafir davet edebilirler. Üyeler, Misafirlerinin davranışlarından doğrudan sorumludur.
Aykırı davranışları tespit edilen misafirler bir daha salona alınmazlar.
 
5.6.3 ) Yönetim Kurulunca belirlenmiş oyunlar dışında oyun oynanamaz.
 
5.6.4 ) Ceket ve kravat mecburiyeti yoktur. Ancak geleneklere uygun rahat ve şık kıyafetlerle gelinmelidir.
 
5.6.5 ) Genel Müdürlükçe belirlenmiş menü dışında yiyecek ve içecek hizmeti verilmez. Dışarıdan yiyecek ve içecek getirilemez.
 
5.6.6 ) Etrafın huzurunu bozacak, Dernek geleneklerine ve üyelik onuruna uymayan davranışlarda ve taşkınlıklarda bulunulamaz.
 
5.6.7 ) Oyunlar ancak oyuncuların izniyle seyredilebilir. Seyredenler oyuna herhangi bir müdahalede bulunamazlar.
 
5.6.8 ) Yararlanma zamanları ve esasları Yönetim Kurulu tarafından tespit ve ilan edilir.
 
5.6.9 ) Briç ve Oyun Salonunda ivazlı oyun oynamak yasaktır.
 
 
5.7 ) Vestiyer:
 
5.7.1 ) Vestiyer hizmeti herhangi bir ücrete tabi değildir.
 
5.7.2 ) Üyeler ve Misafirleri, kıymetli kâğıt, mücevher ve nakit paraları ihtiva eden paket veya çantalarını ve özel eşyalarını vestiyere bırakamazlar. Aksi takdirde bunların hasarından ve kaybından dolayı Derneğin herhangi bir hukuki sorumluluğu yoktur. Prosedüre uygun olarak Emanet Dolabı hizmetinden faydalanırlar.
 
5.8 ) Vale Hizmeti:
Abonelik ve günlük kullanım bedelleri ile işleyiş kuralları Yönetim Kurulu tarafından tespit ve ilan edilir. Derneğin hizmet saatleri dışında kullanıma kapalıdır.
 
 
 
6.  DİSİPLİN HÜKÜMLERİ
 
6.1 ) Disiplin Uygulamaları:
 
Tüzük ve İç Yönetmelik hükümlerine, ilan edilen Yönetim Kurulu kararlarına ve hizmet birimlerinin işleyiş kurallarına karşı davranışlarda bulunan üyeler, herhangi bir yazılı şikâyete gerek olmaksızın Disiplin Kuruluna sevk edilirler.
 
Tavır hareket ve ses tonu ile Dernek geleneklerine uymayan ve çevresine rahatsızlık veren üye veya misafir, önce yetkililer tarafından ikaz edilir, tasvip edilmeyen hareketlerinin devamı halinde Dernek tesislerinden çıkartılır ve Disiplin Kuruluna sevk edilirler.
 
6.2 ) Üye Borçları:
 
6.2.1) Üyeler, tüm hizmet birimlerinde yaptıkları harcamaları ile ilgili fiş veya faturalarını anında nakit veya kredi kartıyla öderler.
 
6.2.2 ) Genel Müdürlüğün yazılı uyarısına ve Yönetim Kurulundan alacağı yetki ile servis durdurma uygulamasına veya Yönetim Kurulunun Dernek tesislerinden faydalanmalarının geçici olarak yasaklanması kararına rağmen borçlarını ödemeyen üyelere, Yönetim Kurulu Tüzüğün 9. ve 59. Maddelerini uygular.
 
 
6.3 ) Üye Dilek ve Şikâyetleri:
 
6.3.1 ) Üyeler; Dernek ürün ve hizmetleri ile ilgili şikâyet veya önerilerini anket doldurarak veya Hizmet Birimi Şefine ve/veya Nöbetçi Yöneticiye sözlü olarak bildirirler. Alınan önlem ile mutabık olmayan Üye, şikâyet veya önerisini Genel Müdür’e yazılı olarak bildirebilir. Genel Müdür, yazılı şikâyet veya önerilere on gün içinde yazılı olarak cevap verir. Süresinde cevaplanmayan şikâyetler veya öneriler, Üye tarafından Yönetim Kurulu’na bildirilebilir.  
 
6.3.2 ) Üyeler; diğer Üyelere, Üye eşleri ve Çocuklarına, Misafirlerine veya görevlilere ortak huzuru bozacak şekilde doğrudan müdahale edemezler.
 
Üyeler; diğer Üyeler, Üye Eşleri, Üye Çocukları, Misafirler veya görevliler ile ilgili sorunlar veya şikâyetlerini, olayın vuku anında Hizmet Birimi Şefine bildirirler. Beklentileri karşılanmadığı takdirde Genel Müdür’e veya Nöbetçi Yöneticiye sözlü ve/veya konunun önemine binaen Tüzük Madde 43’de belirtilen süre içinde Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirirler.
 
7 ) Yürürlük
Bu iç Yönetmelik, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak, Tüzüğün 60. Maddesi uyarınca 10 Aralık 2022 Tarihinde Genel Kurulun onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir.
 
Bu İç Yönetmelik hükümlerinin tam ve doğru olarak uygulanması konusunda Genel Müdür, Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
 
 
 
 
 
 
 10.12.2022 Tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir.
 
 
 
 
Her hakkı Moda Deniz Kulübü’ne aittir. Copyright © 2017