TR EN

İç Yönetmelik

Anasayfa / Kulübümüz / İç Yönetmelik

MODA DENİZ KULÜBÜ DERNEĞİ İÇ YÖNETMELİĞİ
 

 1. AMAÇ 


Moda Deniz Kulübünün ana hedefi, kurucusu Atatürk’ün ilkeleri doğrultusunda ve kuruluş amaçlarına yönelik, kültürel, sosyal  ve sportif faaliyetlerde bulunarak, bu alanlardaki ulusal gelişime örnek olmak ve seçkin üyelerine kaliteli, güvenli ve sıcak bir ortam sağlamaktır.
 
Derneğin köklü geçmişini, kültürünü ve geleneklerini yaşatabilmek, üyelerimiz arasındaki dayanışmayı güçlendirmek, onlara huzurlu ve sıcak bir yaşam sunabilmek amacıyla ve Moda Deniz Kulübü Derneği Tüzüğünün 58. Maddesi uyarınca düzenlenmiş olan bu yeni İç Yönetmelik, Dernek tesislerindeki bütün hizmet birimlerinin yönetimi ve işleyişi ile üyelerin bu hizmetlerden eşit olarak faydalanma esaslarını kapsar.

2. TANIMLAMALAR VE AÇIKLAMALAR

 
2.1) Üye :
Tüzükte öngörülen şartları yerine getirmek suretiyle Moda Deniz Kulübü Derneği üyeliği sıfatını kazanmış olan kişidir.  Derneğin asıl üye, onursal üye ve geçici üye olmak üzere üç tür üyesi vardır.
 
2.2) Üye Eşi:
Türk Medeni Kanununa göre eş sıfatını kazanmış ve bu sıfatı hukuken devam etmekte olan kişidir.
 
2.3) Üye Çocuğu:
Asıl üyenin evlenmemiş  ve 35 yaşını bitirmemiş çocuklarını ifade eder.
 
2.4) Misafir:
Derneğe ancak bir üye ile birlikte girebilen ve Dernek birimlerine o üye eşliğinde kullanabilen kişidir. Genel Müdür, gerekli gördüğü kişileri Derneğe misafir olarak davet edebilir. Düğün, nişan, iş toplantısı vb. davet ve ziyafet nedeniyle Derneğe gelen diğer şahıslarda Tüzük ve İç Yönetmelik kurallarına tabidirler.
 
2.5) Yönetim Kurulu:
 
2.5.1) Yönetim Kurulunun görev ve yetkileri Tüzüğün 30. Maddesinde belirtilmiştir.
 
Yönetim Kurulu Başkanı ve Dernekte bulunmadığı hallerde ikinci Başkan( Tüzük Madde 27) hariç olmak üzere, Yönetim Kurulu üyeleri Dernek görevlilerine asli görevlerini ifa ederken doğrudan müdahale etmezler. Yönetim Kurulu Genel Sekreteri ve Muhasip Üyesi ise görevleri ile ilgili icraatlarına ifa ederler. ( Tüzük Madde 33 ve 34)
 
2.5.2) Yönetim Kurulu üyeleri İç Yönetmeliğin uygulanmasını izlerler. Kural dışı davranışlara rastladıklarında Genel Müdür  ve /veya Nöbetçi Yöneticiye bildirerek Tüzük ve iç Yönetmelik kurallarının uygulanmasını temin ederler.
 

2.6) Dernek Genel Müdürü:
 
Dernek Tüzüğünün 30. Maddesi uyarınca karar ve yürütme organı olan Yönetim Kurulu, Dernek hizmetlerinin Tüzük ve İç Yönetmelik hükümlerine uygun olarak yürütülmesini ve hizmet birimlerinin yönetimini sağlamakla görevli bir Genel Müdür tayin eder. Genel Müdür, Dernek ilkeleri ve kuralları, Yönetim Kurulu kararları ve bütçe doğrultusunda icraat yapar. Genel Müdür, tesiste bulunmadığı zamanlarda yetkililerinin bir bölümünü tayin edeceği Nöbetçi Yöneticiye devredebilir.
 
2.7) Çalışma Grupları :
 
Yönetim Kurulu gerekli gördüğü taktirde yardımcı çalışma grupları kurar. Her çalışma grubunun Yönetim Kurulu üyesi olan bir başkanı ve yeteri kadar üyesi bulunur. Çalışma gruplarının Yönetim Kurulu ile ilişkilerini Çalışma Grubu Başkanı sağlar. Yürütme organı olmayan bu gruplar, sosyal ve sportif konularda çalışmalar yapar ve Yönetim Kuruluna tavsiyelerde bulunurlar.
 
2.8) Hizmet Birimleri :
 
Dernek tesislerinde ürün ve hizmet üreten birimlerdir. Yönetim Kurulu kararı ile bu birimlere Derneğin amaç ve görevlerine uygun yeni birimler ilave edilebilir. Yönetim Kurulu, gerekli gördüğü hallerde Derneğin herhangi bir bölümünü veya hizmet birimini kullanıma kapatabilir veya ismini değiştirebilir.

3. GENEL HÜKÜMLER

 
3.1) Üye ve Ailesi :
 
3.1.1) Üyelere, eşlerine ve 15 yaş üstü evlenmemiş ve 35 yaşını bitirmemiş çocuklarına, mülkiyeti, Moda Deniz Kulübü Derneğine ait üye kartı verilir. Kart sahipleri, kartlarını yanlarında bulundurmak ve sorulduğunda görevlilere göstermek zorundadırlar. Kartını yanında bulundurmayanların, Dernek kayıtları ve yasal kimlikleri karşılaştırmak suretiyle üyelikleri tespit edilerek Derneğe girmelerine izin verilir.

3.1.2) Üyenin medeni halindeki değişikliklerde veya üye çocuğunun evlenmesi halinde, durum üye tarafından en geç on beş gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirir ve ilgili kart Derneğe iade edilir. Üye, aynı şekilde adres ve telefon değişikliklerini de en geç on beş gün içinde Genel Müdürlüğe yazılı olarak bildirir. Bildirmediği taktirde, bilinen son adresine yapılan tebligat tebellüğ edilmiş sayılır.
 
3.1.3) Üyeler ile ilgili bilgiler gizlidir. Üyelere ilişkin özel bilgiler, yargı kararı veya Yönetim Kurulu kararı olmaksızın üçüncü şahıslara verilemez.
 
3.1.4 ) Üyeler, eşleri ve çocukları, Dernek personelini Dernek dışında yazılı prosedürler haricinde kullanamazlar.
 
3.1.5 ) Üyeler Derneğe, önceden bildirmek suretiyle ve Dernek olanakları dahilinde diledikleri sayıda misafir getirebilirler. Ancak, Yönetim Kurulu bazı birimlerde ve özel organizasyonlarda, gerekli gördüğünde, üyenin Derneğe getireceği misafir sayısına sınırlama koyabilir.
 
3.1.6 ) Üyeler, kendilerinin, eşlerinin, çocuklarının ve misafirlerinin Dernek tesis ve varlıklarına vereceği maddi zararı karşılamak zorunda oldukları gibi, Tüzük uyarınca da sorumludurlar.
 
3.1.7 ) Üyeler, yetkililerden özel izin almadan Derneğin arka planda kalan destek ünitelerine giremezler. Yetkililerin bilgisi dışında, hizmet birimlerinde iş toplantıları ve görüşmeleri tertipleyemezler. İkili iş görüşmeleri ise herhangi bir izne tabi olmaksızın sadece lobilerde yapılabilir.
 
3.1.8 ) Beş yaşından küçük üye veya misafir çocukları saat 18.00’den sonra Dernekte kalamazlar. Çocuklara yönelik bazı özel organizasyonlarda ve birimlerde, bu süre Yönetim Kurulu tarafından değiştirilebilir.
 
3.1.9 )Beş ve onaltı yaş arası çocukların ebeveynleriyle birlikte veya yalnız olarak yararlanabilecekleri hizmet birimleri Yönetim Kurulu tarafından tespit ve ilan edilir.


3.1.10 ) On sekiz yaşından küçüklere hiçbir hizmet biriminde alkollü içki verilmez. On altı yaşından küçük çocukların, içki içmeseler dahi bar açılış saatinden itibaren barlara girmelerine izin verilmez.
 
3.1.11 ) Ebeveynler, çocuklarının sükuneti bozucu ve çevreyi rahatsız edici davranışlarda bulunmalarına engel olurlar. Aksi halde Genel Müdür veya Nöbetçi Yönetici, ailelerinden bu çocukları Kulüpten çıkarmalarını isteyebilir.
 
3.1.12 ) Üye eşi ve çocukları Dernek Olanaklarından aynen üye gibi faydalanırlar. Ancak, yönetimsel ve hukuksal faaliyetlerde bulunamazlar.
 
3.2) Misafirler :
 
3.2.1 ) Üyeler tüzük ve İç Yönetmelik kurallarına uygun olarak Derneğe misafir getirebilirler. Misafirin kimliği, isim ve  soyadı belirtilmek suretiyle resepsiyondaki misafir defterine okunaklı bir şekilde üye tarafından kaydedilir ve imzalanır. Bu andan itibaren üye, misafirleriyle birlikte olmak zorundadır. Misafirin tutum ve davranışlarından davet eden üye, o fiili şahsen işlemiş gibi sorumludur.
 
3.2.2 ) Misafirler Dernek ve tesislerinde, Tüzük ve İç Yönetmelik kurallarına ve Yönetim Kurulu kararlarına kesinlikle uymak, geleneklere aykırı ve huzur bozucu davranışlardan sakınmak zorundadırlar.
 
 
3.2.3 ) Misafirin Dernek içindeki harcamalarından, kendisini Derneğe davet eden üye sorumludur. Misafir adına adisyon açılmaz.
 
3.2.4 ) Misafirler üye eşliğinde olsalar dahi Derneğin bazı bölümlerine giremezler. Bu mahaller sadece üye, üye eşi, üye çocukları ve Dernek çalışanlarının kullanımına mahsustur.
 
3.2.5) Misafirler Derneğin kıyafet kurallarına uymaya mecburdurlar. Aksi taktirde Derneğe girişleri görevliler tarafından engellenir.
 
 

3.2.6 ) Hal, tavır ve davranışlarıyla Dernek geleneklerine ve toplumsal kurallara ters düşen misafirin bir daha Derneğe davet edilmemesi hususunda ilgili üyeye bildirimde bulunulabilir. Bu konudaki değerlendirme Genel Müdür tarafından yapılır.
 
3.2.7 ) Disiplin suçu nedeniyle Dernekle ilişkisi kesilmiş olanlar, misafir olarak dahi Derneğe giremezler.
 
3.2.8 ) Dernek ve yan tesislerine hayvan sokmak yasaktır.
 
3.3 ) Kıyafet Tanımlamaları :
 
3.3.1 ) Serbest kıyafet:
Eşofman, bermuda, şort vb. spor kıyafetler haricinde Dernek geleneklerine uygun rahat kıyafetlerdir.
 
3.3.2 ) Kurallara tabı kıyafet:
Takım elbise veya Smokin:
Balolar ve özel gecelerde erkekler, içine gömlek giymek ve papyon veya kravat takmak şartıyla, mevsime göre koyu ve açık renk takım elbise veya smokin giyerler. Bayanlar, erkeklerin görünümlerine uygun giyinirler.
 
Tek ceket ve pantolon :
Erkekler, kumaş veya deri ceket giyerler. Mont, Kanadiyen ve kısa kabanlar ceket olarak kabul edilmezler. Kravat mecburiyeti olan birimler, hizmet birimleri bölümünde açıklanmıştır. Bayanlar, erkeklerin görünümlerine uyumlu kıyafet giyerler.
 
3.3.3 ) Spor birimlerinde kıyafet:
Yapılan spora uygun kıyafetler giyilir.
 
3.3.4) Kapı girişi:
Üyeler, Dernek hizmet birimlerine palto, kürk manto, pardösü, yağmurluk, kaban, şapka, şemsiye, evrak veya spor çantası ve paketlerle giremezler ve beraberlerinde bulunduramazlar. Ücretsiz vestiyer hizmetinden faydalanırlar. Özel durumlar Genel Müdür veya Nöbetçi Yönetici iznine tabidir.
 
3.3.5) Üyeler, Hizmet birimleri bölümünde belirtilen kıyafet kurallarına uymak zorundadırlar. Kurallara uymaktan imtina eden üye, üye eşi, üye çocuğu veya misafiri görevliler tarafından uyarılır ve hizmet birimlerinden faydalanmaları engellenebilir. Israrcı davranışlarda bulunanlar hakkında disiplin hükümleri uygulanır.

4. ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
 
4.1 ) Yardım ve teberru :
İdari makamlar ve Yönetim Kurulu izni olmadan her ne suretle ve nam altında olursa olsun yardım ve teberru toplanamaz.
 
4.2 ) Poster ve ilanlar :
Dernek dâhilinde her türlü poster, afiş asılması vb. duyurular yapılması Genel Müdürlük iznine tabidir.
 
4.3 ) Dernek eşyaları :
4.3.1 ) Dernek eşyaları Genel Müdürlük izni olmaksızın Dernek dışına çıkartılamaz.
4.3.2 ) Sadece okunmak amacıyla yazılı prosedüre uygun bir şekilde alınan kitap ve dergiler, belirlenen süre içinde hasarsız olarak iade edilir.
 
5. HİZMET BİRİMLERİ
 
5.1 ) Yüzme Havuzları ve Raft :
 
5.1.1 ) Yüzme Havuzu ve Raftın sezon açılış ve kapanış tarihleri ve hizmet saatleri Genel Müdürlükçe tespit ve ilan edilir. Üyeler ve misafirleri bu saatlere uymak zorundadırlar. Görevlileri bu konuda değişiklik yapmaya zorlayamazlar.
 
5.1.2) Genel Müdürlük, Yüzme Havuzu ve Raft’ın giriş çıkış prosedürlerini ve sağlıklı kullanımı için gerekli havuz kurallarını tespit ve ilan eder. Bu prosedürlere ve kurallara uymayanların havuza girmelerine müsaade edilmez.
 
5.1.3) Üyeler, Yönetim Kurulunca belirlenmiş günlerde, giriş bedelini ödemek şartı ile Yüzme Havuzuna ve Raft’a misafir getirebilirler.
 
5.1.4) Yüzme Havuzunda ve Raft’ta Genel Müdürlükçe belirlenen yerler ve mönü dışında yiyecek ve içecek hizmeti verilmez. Havuz tesislerine dışarıdan yiyecek ve içecek getirilemez.
 
5.1.5) Yüzme Havuzu ve Raft kullanım bedelleri, mevsimlik abonelik ve günlük giriş olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

5.1.6 ) Yüzme Havuzu Tesisinde ve Raft’ta güneşlenme yatağı veya masa rezervasyonu yapılamaz. Yüzme Havuzu ve Raft sahasında, her ne sebep ve suretle olursa olsun çevreyi rahatsız edecek davranışlarda bulunulamaz.
 
5.1.7 ) Üyeler, eşleri ve misafirleri, bu esaslar doğrultusunda çocuklarına gereken özeni göstermek zorundadırlar.
 
5.1.8 ) Havuz kıyafetleriyle diğer hizmet birimlerine girilemez.
 
5.1.9 ) Yüzme Havuzu ve Raft’da, Yönetim Kurulu izniyle ve önceden ilan edilerek, davet verilebilir. Böyle günlerde Genel Müdürlük üyelerden ve misafirlerden Yüzme Havuzu ve Raft’ı normal kapanış saatinden önce terk etmelerini isteyebilir.
 
5.2 ) Tenis Kortu :
 
5.2.1 ) Teniz Kortundan faydalanma bedelleri, mevsimlik abonelik ve günlük kullanım olarak Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.
 
5.2.2 ) Yönetim Kurulunca belirlenmiş esaslar çerçevesinde Dernek üyesi olmayan kişiler de kullanım ücretini ödemek şartı ile Tenis Kortundan faydalanabilirler.
 
5.2.3 ) Genel Müdürlük, Tenis Kortu giriş, çıkış prosedürlerini ve sağlıklı kullanımı için gerekli Tenis Kortu Kurallarını tespit ve ilan eder. Bu prosedürlere ve kurallara uymayanların Tenis Kortuna girmelerine müsaade edilmez.
 
5.2.4 ) Enerji içecekleri ve vitaminler dışında dışarıdan yiyecek ve içecek getirilmesi yasaktır.
 
5.2.5 ) Kortta ancak tenis kıyafeti ve ayakkabısı ile tenis oynanabilir.
 
5.3 ) TV ve Hobi Odası :
 
Üyeler, TV ve Hobi Odasından, tespit ve ilan edilmiş esaslar çerçevesinde yararlanırlar.
 
5.4 ) Restoranlar ve Barlar :
 
5.4.1 ) Restoran ve barların açılış ve kapanış saatleri Genel Müdürlükçe tespit ve ilan edilir. Bu saatler dışında yiyecek ve içecek servisi yapılmaz. Yazılı prosedürler haricinde dışarıdan yiyecek ve içecek getirilmesi yasaktır.
 

5.4.2 ) Gerekli görülen durumlarda Genel Müdür veya Nöbetçi Yönetici talimatı ile üyeler ve üye misafirlerine içki servisi durdurulur.
 
5.4.3 ) Restoran ve barlara Yönetim Kurulunca tespit edilen, aşağıda belirtilen kurallara uygun kıyafetlerle girilebilir. Yönetim Kurulu koşullara göre bu kurallarda değişiklik yapabilir.
 
 
Balo Salonu :
 
Özel gecelerde, erkekler için mevsime göre koyu ve açık renk takım elbise veya smokin mecburidir. Diğer gecelerde tek ceket ve pantolon giyilebilir. Bayanlar genel hükümlerde belirtilen ilgili kıyafet tanımlamasına uyarlar.
 
Kış Restoranı ve Barı :
 
Kış aylarında hizmet verilen bu birimde, erkekler tek ceket, pantolon giyerler. Takım elbise veya smokin üyenin tercihine bırakılmıştır. Bayanlar genel hükümlerde belirtilen ilgili kıyafet tanımlamasına uyarlar.
 
Havuz Restoranı ve Barı :
 
Yaz aylarında havuz başında hizmet veren bu birimden, erkekler ve bayanlar serbest kıyafetlerle faydalanabilirler. Bu birime, günün koşullarına göre ilan edilen saatten itibaren havuz ve plaj kıyafetleriyle girilemez.
 
Teras Restoran:
 
Erkekler ve bayanlar serbest kıyafetlerle bu birimimizden faydalanabilirler.
 
Deniz Restoran :
 
Yaz aylarında hizmet veren bu birimde, hafta içinde serbest kıyafetler giyilebilir. Aksi belirtilmediği taktirde, özel gecelerde ve Cumartesi gecelerinde erkekler kravatsız tek ceket, pantolon, bayanlar ilgili tanıma uygun kıyafetler giyerler. Balolarda ise erkekler kurala tabi kıyafet giyerler. Bayanlar ilgili kıyafet tanımına uygun giyinirler.

Barlar :
 
Kış restoranı ve Barı hariç diğer barlarda erkekler ve bayanlar serbest kıyafetler giyebilirler.
 
Veranda Cafe :
 
Yaz aylarında 5 yaş üstü çocukların da girebildiği bu birimde, erkekler ve bayanlar serbest kıyafetler giyebilirler.
 
5.4.4 ) Genel Müdürlükçe tespit edilen yiyecek ve içecek bedelleri, düzenlenen fatura karşılığında anında, nakit veya kredi kartıyla ödenir.
 
5.4.5) Dernek tesislerinde ancak Yönetim Kurulunca belirlenmiş ve ziyafet sözleşmelerinde yazılı esaslar kapsamında davet verilebilir. Ziyafet görüşmeleri yetkili görevliler tarafından yürütülür. Ancak, sözleşmenin Genel Müdür veya Nöbetçi Yönetici ile karşılıklı imzalanmak zorunluluğu vardır.
 
5.4.6 ) Üyeler, Genel Müdürlük onayı ile bar masalarına 8 kişiden az olmamak şartı ile rezervasyon yaptırabilirler. Bar bankolarında rezervasyon yaptırılmaz. Restoranlarda rezervasyon yaptırabilir. Rezervasyon kuralları Genel Müdürlükçe tespit ve ilan edilir.
 
5.5 ) Oyun Salonu :
 
5.5.1 ) Oyun Salonuna, üyeler ve eşlerinden başkası giremez.
 
5.5.2 ) Mevzuatın izin verdiği hallerde Yönetim Kurulu kararı ile belirlenen özel günlerde üyeler oyun salonuna misafir davet edebilirler.
Üyeler, Misafirlerinin davranışlarından doğrudan sorumludur.
Aykırı davranışları tespit edilen misafirler bir daha Oyun Salonuna alınmazlar.
 
5.5.3 ) Oyun Salonunda Yönetim Kurulunca belirlenmiş oyunlar dışında oyun oynanamaz.
 
5.5.4 ) Oyun Salonunda ceket ve kravat mecburiyeti yoktur. Ancak geleneklere uygun serbest kıyafetlerle gelinmelidir.
 
5.5.5 ) Oyun Salonunda Genel Müdürlükçe belirlenmiş mönü dışında yiyecek ve içecek hizmeti verilmez. Dışarıdan yiyecek ve içecek getirilemez.

5.5.6 ) Oyun Salonunda etrafın huzurunu bozacak, Dernek geleneklerine ve üyelik onuruna uymayan davranışlarda ve taşkınlıklarda bulunulamaz.
 
5.5.7 ) Oyunlar ancak oyuncuların izniyle seyredilebilir. seyredenler oyuna herhangi bir müdahalede bulunamazlar.
 
5.5.8 ) Oyun Salonundan yararlanma zamanları ve esasları Genel Müdürlükçe tespit ve ilan edilir.
 
5.5.9 ) Oyun anlaşmazlıkları, Yönetim Kurulunca seçilen Oyun Komiserleri tarafından çözümlenir.
 
5.5.10 ) Oyun Salonunda ivazlı oyun oynamak yasaktır.
 
5.6 ) Vestiyer :
 
5.6.1 ) Vestiyer hizmeti herhangi bir ücrete tabi değildir.
 
5.6.2 ) Üyeler ve Misafirleri, kıymetli kağıt, mücevher ve nakit paraları ihtiva eden paket veya çantalarını vestiyere bırakamazlar. Aksi taktirde bunların hasarından ve kaybından dolayı Derneğin herhangi bir hukuki sorumluluğu yoktur. Yazılı prosedüre uygun olarak Emanet Dolabı hizmetinden faydalanırlar.
 
 
5.7 ) Otopark :
 
5.7.1 ) Sadece üyelerin, üye misafirlerinin ve Dernek çalışanlarının kullanımına açık olan Otoparkın abonelik ve günlük kullanım bedelleri , Yönetim Kurulu tarafından belirlenir. Giriş, çıkış prosedürleri ve otopark kuralları ise Genel Müdürlük tarafından tespit ve ilan edilir.
 
5.7.2 ) Otoparkta vale park hizmeti verilmektedir.
 
5.7.3 ) Güvenlik tedbirleri gereği Otoparkımız, Kulübün hizmet saatleri dışında kullanıma kapalıdır.

6.  DİSİPLİN HÜKÜMLERİ
 
6.1 ) Disiplin Uygulamaları :
 
Tüzük ve İç Yönetmelik hükümlerine, ilan edilen Yönetim Kurulu kararlarına ve hizmet birimlerinin işleyiş kurallarına karşı davranışlarda bulunan üyeler, herhangi bir yazılı şikayete gerek olmaksızın Disiplin Kuruluna sevk edilirler.

Tavır hareket ve ses tonu ile Dernek geleneklerine uymayan ve çevresine rahatsızlık veren üye veya misafir, önce yetkililer tarafından ikaz edilir, tasvip edilmeyen hareketlerinin devamı halinde Kulüpten çıkartılır ve Disiplin Kuruluna sevk edilirler.
 
6.2 ) Üye Borçları :
 
6.2.1 ) Üyeler, tüm hizmet birimlerinde yaptıkları harcamaları ile ilgili faturalarını anında nakit veya kredi kartıyla öderler.
 
6.2.2 ) Genel Müdürlüğün yazılı uyarısına ve Yönetim Kurulunun servis durdurma uygulaması veya Dernek tesislerinden faydalanması Yönetim Kurulu tarafından geçici olarak yasaklanması kararına rağmen borçlarını ödemeyen üyelere, Yönetim Kurulu Tüzüğün 8. Ve 57. Maddelerini uygular.
 
6.3 ) Üye Dilek ve Şikayetleri :
 
6.3.1 ) Üyeler ; Dernek ürün ve hizmetleri ile ilgili şikayet veya önerilerini Hizmet Birimi Şefini ve/veya Nöbetçi Yöneticiye sözlü olarak bildirirler. Alınan önlem ile mutabık olmayan Üye şikayet veya önerisini Genel Müdür’e yazılı olarak bildirebilir. Genel Müdür, yazılı şikayet veya önerilere on gün içinde yazılı olarak cevap verir. Süresinde cevaplanmayan şikayetler veya öneriler, Üye tarafından Yönetim Kurulu’na bildirilebilir. 
 
6.3.2 ) Üyeler ; diğer Üyelere, Üye eşleri ve Çocuklarına, Misafirlerine veya görevlilere ortak huzuru bozacak şekilde doğrudan müdahale edemezler.
Üyeler; diğer  Üyeler, Üye Eşleri, Üye Çocukları, Misafirler veya görevliler ile ilgili sorunlar veya şikayetlerini, olayın vuku anında, Nöbetçi Yönetici ve/veya Genel Müdür’e sözlü, ve/veya konunun önemine binaen Tüzük Madde 43’de belirtilen süre içinde Yönetim Kurulu’na yazılı olarak bildirirler.
 
7 ) Yürürlük
 
Bu iç Yönetmelik, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanarak, Tüzüğün 58. Maddesi uyarınca 26/02/2005 Tarihinde Genel Kurulun onayına sunulmuş ve kabul edilmiştir. 6.3.1 ve 6.3.2 maddelerinde yapılan değişiklik ise 6 Mart 2010 tarihli Genel Kurulda kabul edilmiştir.
Bu İç Yönetmelik hükümlerinin tam olarak uygulanması konusunda Genel Müdür, Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.
 

Her hakkı Moda Deniz Kulübü’ne aittir. Copyright © 2017