TR EN

Etik Kurallar

Anasayfa / Kulübümüz / Etik Kurallar

MODA DENİZ KULÜBÜ DERNEĞİ

ETİK KURALLARI

 

A. Doğruluk, Dürüstlük

B. Gizlilik

C. Kişisel Fayda Sağlamama

D. Sorumlulukları Yerine Getirme

 1. Yasal Sorumluluklar
 2. Üyelerimize Karşı Sorumluluklar
 3. Çalışma Arkadaşlarımıza Karşı Sorumluluklar
 • Çocukları Çalıştırma Yasağı
 • Zorunlu Çalışmanın Önlenmesi
 • İş yerinde Sağlık Güvenliğin Korunması
 • İfade Özgürlüğü ve Diyalog
 • Kişiliğin Korunması “Mobbing”
 • Eşit Muamele
 • Mesleki Eğitim ve Yerleştirme
 • Mesleki Gelişim ve İstihdam Olanakları
 1. Tedarikçilerimize Karşı Sorumluluklar
 2. Topluma ve Çevreye Karşı Sorumluluklar

 

A. Doğruluk, Dürüstlük

Moda Deniz Kulübü Derneği (“Dernek”) organlarında görev alan tüm üyeler ve çalışanlar paydaşlarıyla olan iş ilişkilerinin tamamında doğruluk ve dürüstlüğü vazgeçilmez bir değer olarak benimser ve bu doğrultuda hareket ederler.

 

B.Gizlilik

Moda Deniz Kulübü Derneği’ne ait ve rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek her türlü bilgi, personel özlük hakları, üçüncü şahıs ve kuruluşlarla akdedilen anlaşmalar, ticari sırlar ve henüz kamuya açıklanmamış mali bilgiler gizli bilgi kapsamındadır.

Konumu gereği veya herhangi bir nedenle gizli bilgi edinen Dernek organlarında görevli üyeler ve Dernek çalışanları bu gizli bilgileri korurlar ve sadece belirlenen yetkiler ve yasal mevzuat kapsamında Dernek’in amaçları doğrultusunda kullanırlar. Bunları herhangi bir ticari veya şahsi menfaat için kesinlikle kullanmazlar.

Yürürlükte olan kanuni düzenlemeler veya verilmiş olan bir mahkeme kararı, idari emir gereğince kanunen açıkça yetkili kılınmış mercilere açıklanması gereken bilgiler hariç çalışırken veya herhangi bir nedenle Dernek’ten ayrılsa da konumu gereği veya herhangi bir nedenle sahip olduğu hiçbir gizli bilgi ve belgeyi amacı dışında kısmen/tamamen kullanmayacak, açıklamayacak, dağıtmayacak, çoğaltmayacak, üçüncü kişilere kullandırmayacak, bedel mukabili/bedelsiz olarak aktarmayacaktır.

 

Ayrıca, diğer Dernek paydaşlarının gizli ve özel bilgilerinin korunmasına da itina gösterirler.

C. Kişisel Fayda Sağlamama

Derneğin organlarında görev alan hiçbir Dernek üyesi veya Dernek çalışanı, Dernek’ten ve görevi nedeniyle iş ilişkisinde bulunduğu diğer kişi, kurum ve kuruluşlardan şahsı, ailesi veya yakınları için kişisel çıkar sağlamaz. Finansal çıkara dayalı iş aktivitesinde bulunmaz. Dernek adını ve gücünü, Dernek kimliğini, kişisel fayda sağlamak amacıyla kullanmaz.

 

D. Sorumlulukları Yerine Getirme

Dernek, sosyal hayatın en büyük kuruluşlarından biri olarak aşağıda belirtilen sorumluluklarına tam bir uyum ve tüm paydaşları ile içinde bulunduğu topluma karşı sorumluluklarını yerine getirmek konusunda azami gayret gösterir.

Dernek Yönetim Kurulu, Dernek organlarında görev alan üyeler ve tüm çalışanlar her zaman bu sorumlulukların bilinciyle hareket ederler.

 

 1. Yasal Sorumluluklar

Dernek ve çalışanları tüm iş süreçlerini ve ilişkilerini yürütürken yasal mevzuata, Dernek Tüzüğüne, İç Yönetmeliğine ve Kalite Yönetim Sistemi izlek ve talimatlarına uymakla yükümlüdürler. Kişi, kurum ve kuruluşlara menfaat beklentisi olmaksızın yaklaşırlar. Tüm sivil toplum örgütlerine ve siyasi partilere eşit mesafede dururlar. Kurum ve kuruluşları zamanında, tam, doğru ve anlaşılabilir şekilde bilgilendirirler.

 1. Üyelere Karşı Sorumluluklar

Dernek ve çalışanları %100 üye memnuniyetine odaklı, onların beklentilerine, ihtiyaçlarına ve taleplerine duyarlı ve olası aksilikleri öngörerek hazırlanmış bir iş planı doğrultusunda çalışırlar. Ürün ve hizmetlerin zamanında ve taahhüt edilen koşullarda sunulması ve üyelerin tüm bu ürün ve hizmetlerden eşit olarak faydalanmaları için her zaman azami gayret gösterirler. Üyelerle düzenli, sürekli, saygılı, güler yüzlü, anlayışlı ve nezaket kuralları çerçevesinde sözlü ve yazılı iletişim kurarlar. 

 

 1. Çalışanlara Karşı Sorumluluklar

 

 • Çocukları Çalıştırma Yasağı

Dernek, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 15-18 yaş arası çocukların sağlık, güvenlik ve ahlaka uygun çalıştırılması kurallarını dikkate alarak çocukların çalıştırılmasına yönelik tüm yasalara ve yönetmeliklere uyar.

Bu kurallara tedarikçilerinin de uymasına özen gösterir.

 • Zorunlu Çalışmanın Önlenmesi

Dernek iş seçme özgürlüğüne saygı gösterir ve her türlü zorunlu çalışmanın önlenmesini sağlamayı taahhüt eder.

Bu kurallara tedarikçilerinin de uymasına özen gösterir.

 • İş yerinde Sağlık Güvenliğin Korunması

Dernek çalışanlarının sağlık ve güvenliğini olumsuz etkileyecek risk faktörlerine karşı önlemler alır. Periyodik sağlık taramaları ile personelin sağlık durumu takip eder.

Dernek,  tedarikçilerinin ve taşeronlarının da iş sağlığı ve güvenliği kurallarına ve yasal mevzuata uymalarına özen gösterir.

 • İfade Özgürlüğü ve Sosyal Diyalog

Dernek ve çalışanları, karşılıklı sorumluluklarını, etik ilkeler ve yasal mevzuat kapsamında, güven, saygı ve nezakete dayalı bir iletişim ve işbirliğiyle yerine getirirler.

Her kademede çalışanların fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri ve yönetime katılabilecekleri olanaklar (anketler, öneri formları, düzeltici-önleyici faaliyet formları, iletişim toplantıları) sağlanır ve çalışma ortamında güvene dayalı ilişkiler geliştirilir.

Çalışanlar işlerini yürütürken ve/ veya bir sorunla karşılaşıldığında Yönetime ve çalışma arkadaşlarına bilgi, beceri ve deneyimleriyle katılıp, destek olurlar.

 • Kişiliğin korunması “Mobbing”:

Dernek işyerinde insan haklarının korunması ve iş barışının temini için;

Kasıtlı ve sistematik olarak belirli bir çalışanın aşağılanması, küçümsenmesi, dışlanması, kişiliğinin ve saygınlığının zedelenmesi, kötü muameleye tabi tutulması, yıldırılması ve benzeri psikolojik tacizlere izin vermez ve bu konuda eğitim dâhil gerekli önlemleri alır.

 • Eşit Muamele

Dernek işe alma ve kariyer yönetimi konularında, yaş, cinsiyet, ırk, milliyet, din, sağlık durumu, engellilik, cinsel tercihler, siyasi ve felsefi görüşler konularında hiçbir ayrımcılık yapmamayı taahhüt eder.

Tüm çalışanlar sağlıklı bir ortamda düşmanlık ve tacizden uzak olarak çalışma hakkına sahiptirler. Cinsel ve ahlaki taciz ile amirlerin astlarını rahatsız etmeleri gibi yasa dışı davranışlar kesinlikle yasaktır.

 • Mesleki Eğitim ve Yerleştirme

Dernek, gençlerin meslek yaşamına alışmalarını kolaylaştıracak eğitim olanakları sağlar.

 • Meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine staj imkânı sunar
 • Oryantasyon ve işbaşı eğitimleri verir
 • Tüm çalışanlara kariyerlerini biçimlendirmelerine yardımcı olacak mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri verir.

 

 • Mesleki Gelişim ve İstihdam Olanakları

Dernek, kendi iş iç gücünün gelişimine öncelik verir. Özel niteliği olan ve uzmanlık gerektiren işlerde dış kaynakları kullanmak yerine, önceliği kendi personeline verir.

Kıdemli personelin teknik ve mesleki bilgilerini yeni başlayan çalışanlara aktarabilmesi için eğitimler düzenler.

Çalışanlar, profesyonel gelişimlerine yönelik rotasyon olanaklarından eşit olarak yararlanırlar.

 

 1. Tedarikçilere Karşı Sorumluluklar

Dernek ve çalışanları tedarikçilere karşı dürüst, adil ve saygılı davranır, yükümlülüklerini zamanında yerine getirirler. Tüm tedarikçilerin ve iş ortaklarının gizli bilgi ve belgelerine özen ve hassasiyet gösterirler.

Tedarikçilerle çalışırken aşağıdaki hususlara dikkat edilir:

 • Tedarikçilerin Seçimi

Dernek, mal ve hizmet tedarikçilerinin seçimini, kalite, ihtiyaç, performans ve maliyet kıstaslarına dayandırarak Tedarikçi Seçme Prosedürü doğrultusunda yapar. Bu prosedürdeki kriterlere uygun olan tedarikçiler ile çalışır ve onların performansını periyodik olarak ölçer. Gıda güvenliği açısından kritik önemi olan bazı tedarikçileri yerlerinde denetler. Performansı düşük olan tedarikçiye uyarı yazısı gönderir ve iyileşme göstermeyen tedarikçi ile iş ilişkisini sonlandırır.

 • Tedarikçilere Yatırım Yapma Yasağı

Çalışanların veya Yöneticilerin Dernekle iş ilişkisi olan tedarikçilerin firmasına yatırım yapması, borç para vermesi veya alması yasaktır.

 

 • Tedarikçilerden Kişisel Kullanım için Mal ve Hizmet Alma Yasağı

Çalışanların veya Yöneticilerin Dernekle iş ilişkisi olan tedarikçilerden kişisel çıkarları doğrultusunda bedelsiz mal ve ürün sağlamaya çalışmaları kesinlikle yasaktır.

 

 1. Topluma ve Çevreye Karşı Sorumluluklar

Kalite Politikasında açıkça belirtildiği üzere toplumsal gelişime örnek olmayı amaçlamış, çevre ve insan sağlığına duyarlı bir kurum olarak Dernek, tüm etkinliklerinde iş sağlığı ve güvenlik tedbirleri oluşturmaya ve çevreyi korumaya öncelik verir. Dernek ve çalışanları, topluma ve tüm paydaşlarına karşı şeffaflık, hesap verebilirlik ve güvenilirlik ilkeleriyle hareket etmeyi temel bir hedef olarak benimsemişlerdir.

Moda Caddesi Ferit Tek Sokak No:1 34710 Moda-Kadıköy-İstanbul
Tel: 0216 346 90 72 / 4 Hat / 0544 346 90 72 / 0533 661 55 56
Fax: 0216 346 97 08
info@modadenizkulubu.org.tr
Her hakkı Moda Deniz Kulübü’ne aittir. Copyright © 2017