TR EN

Etik Kurallar

Anasayfa / Kulübümüz / Etik Kurallar

MODA DENİZ KULÜBÜ DERNEĞİ

ETİK KURALLARI

 

ETİK KURALLARIMIZ:
Dört ana başlıkta hazırlanmıştır.
1.     Doğruluk, Dürüstlük
2.     Gizlilik
3.     Kişisel Fayda Sağlamama
4.     Sorumlulukları Yerine Getirme
a)     Yasal Sorumluluklar
b)     Üyelere Karşı Sorumluluklar
c)      Çalışanlara Karşı Sorumluluklar
-  Çocukları Çalıştırma Yasağı
-  Zorunlu Çalışmanın Önlenmesi
-  İş yerinde Sağlık Güvenliğin Korunması
-  İfade Özgürlüğü ve Diyalog
-  Kişiliğin Korunması “Mobbing”
-  Eşit Muamele
-  Mesleki Eğitim ve Yerleştirme
-  Mesleki Gelişim ve İstihdam Olanakları
 
1. Doğruluk, Dürüstlük
Moda Deniz Kulübü Derneği organlarında görev alan tüm üyeler ve çalışanlar paydaşlarıyla olan iş ilişkilerinin tamamında doğruluk ve dürüstlüğü vazgeçilmez bir değer olarak benimser ve bu doğrultuda hareket ederler.
 
2. Gizlilik
Moda Deniz Kulübü Derneği’ne ait ve rekabet açısından dezavantaj yaratabilecek her türlü bilgi, personel özlük hakları, üyelik bilgileri, üçüncü şahıs ve kuruluşlarla ait bilgiler ve akdedilen anlaşmalar, ticari sırlar ve henüz kamuya açıklanmamış mali bilgiler gizli bilgi kapsamındadır.
Konumu gereği veya herhangi bir nedenle gizli bilgi edinen Dernek organlarında görevli üyeler ve Dernek çalışanları çalışırken veya görevden ayrılsalar dahi bu gizli bilgileri korurlar ve sadece belirlenen yetkiler ve yasal mevzuat kapsamında Dernek’in amaçları doğrultusunda kullanırlar. Bunları herhangi bir ticari veya şahsi menfaat için kesinlikle kullanmazlar, kullandırtmazlar ve açıklamazlar.
 
3. Kişisel Fayda Sağlamama
Derneğin organlarında görev alan hiçbir Dernek üyesi veya Dernek çalışanı, Dernek’ten ve görevi nedeniyle iş ilişkisinde bulunduğu diğer kişi, kurum ve kuruluşlardan şahsı, ailesi veya yakınları için kişisel çıkar sağlamaz. Finansal çıkara dayalı iş aktivitesinde bulunmaz. Dernek adını ve gücünü, Dernek kimliğini, kişisel fayda sağlamak amacıyla kullanmaz.
 
4.Sorumlulukları Yerine Getirme
Sosyal hayatın en büyük kuruluşlarından biri olan Dernek, tüm paydaşları ve içinde bulunduğu topluma karşı aşağıda belirtilen sorumluluklarını yerine getirmek konusunda azami gayret gösterir. Dernek Yönetim Kurulunda ve diğer organlarda görev alan üyeler ve tüm çalışanlar her zaman bu sorumlulukların bilinciyle hareket ederler.
a)     Yasal Sorumluluklar
Dernek ve çalışanları tüm iş süreçleri ve ilişkilerinde yasal mevzuata, Dernek Tüzüğüne, İç Yönetmeliğine ve Kalite Yönetim Sistemi izlek ve talimatlarına uymakla yükümlüdürler. Kişi, kurum ve kuruluşlara menfaat beklentisi olmaksızın yaklaşırlar. Tüm sivil toplum örgütlerine ve siyasi partilere eşit mesafede dururlar. Kurum ve kuruluşları zamanında, eksiksiz, doğru ve anlaşılabilir şekilde bilgilendirirler.
 
 
 
b)    Üyelere Karşı Sorumluluklar
Dernek ve çalışanları, %100 üye memnuniyetine odaklı, onların beklentilerine, ihtiyaçlarına ve taleplerine duyarlı ve olası aksilikleri öngörerek hazırlanmış bir iş planı doğrultusunda çalışırlar. Ürün ve hizmetlerin zamanında ve taahhüt edilen koşullarda sunulması ve üyelerin tüm bu ürün ve hizmetlerden eşit olarak faydalanmaları için her zaman azami gayret gösterirler. Üyelerle her zaman saygılı, güler yüzlü ve anlayışlı bir sözlü ve yazılı iletişim kurarlar. 
 
c)     Çalışanlara Karşı Sorumluluklar
 

 • Çocukları Çalıştırma Yasağı

Dernek, Uluslararası Çalışma Örgütü’nün 15-18 yaş arası çocukların sağlık, güvenlik ve ahlaka uygun çalıştırılması kurallarına ve bu konudaki tüm yasal mevzuata hassasiyetle uyar.
Tedarikçilerin de bu kurallara uymalarını şart koşar.

 • Zorunlu Çalışmanın Önlenmesi

Dernek iş seçme özgürlüğüne saygı gösterir ve her türlü zorunlu çalışmanın önlenmesini taahhüt eder.
Tedarikçilerin de bu kurallara uymalarını şart koşar.

 • İş yerinde Sağlık Güvenliğin Korunması

Dernek çalışanlarının sağlık ve güvenliğini olumsuz etkileyecek risk faktörlerine karşı önlemler alır. Periyodik sağlık taramaları ile personelin sağlık durumu takip eder.
Tedarikçilerin İş Sağlığı ve Güvenliğiyle ilgili yasal mevzuata uymalarını şart koşar.
.

 • İfade Özgürlüğü ve Sosyal Diyalog

Dernek ve çalışanları, karşılıklı sorumluluklarını, etik kurallar ve yasal mevzuat kapsamında yerine getirirler.
Anketler, öneri formları, düzeltici-önleyici faaliyet formları ve iletişim toplantılarıyla her kademedeki çalışanlara fikirlerini özgürce ifade edebilecekleri ve yönetime katılabilecekleri olanaklar sağlanır.
Çalışanlar işlerini yürütürken veya bir sorunla karşılaşıldığında Yönetime ve çalışma arkadaşlarına bilgi ve deneyimleriyle destek olurlar.
 

 • Kişiliğin Korunması “Mobbing”:

Dernek, işyerinde insan haklarının korunması ve iş barışının temini için, bir çalışanın kasıtlı ve sistematik olarak aşağılanması, dışlanması, kişiliğinin zedelenmesi, yıldırılması veya benzeri psikolojik tacizlere ve kötü muameleye izin vermez ve bu konuda eğitim dâhil gerekli önlemleri alır.
 

 • Eşit Muamele

Dernek, işe alma ve kariyer yönetimi konusunda, yaş, cinsiyet, ırk, milliyet, din, sağlık durumu, engellilik, cinsel tercih, siyasi ve felsefi görüş gibi nedenlerle hiçbir ayrımcılık yapmamayı taahhüt eder.
Tüm çalışanlar sağlıklı bir ortamda düşmanlık ve tacizden uzak olarak çalışma hakkına sahiptirler.

 • Mesleki Eğitim ve Yerleştirme

Dernek, çalışanlarına ve sektöründeki gençlere meslek yaşamını kolaylaştıracak eğitim olanakları sağlar.
ü  Meslek lisesi ve üniversite öğrencilerine staj imkânı sunar
ü  Tüm çalışanlarına ve stajyerlere uyum ve işbaşı eğitimleri verir
ü  Tüm çalışanlarına mesleki ve kişisel gelişim eğitimleri verir.
 
 

 • Mesleki Gelişim ve İstihdam Olanakları

Dernek, çalışanlarının gelişimine öncelik verir. Özel niteliği olan ve uzmanlık gerektiren açık pozisyonlarda önceliği kendi personeline verir.
Kıdemli personelin teknik ve mesleki bilgilerini diğer çalışanlara aktarabilmeleri için eğitimler düzenler.
Çalışanlar, profesyonel gelişimlerine yönelik rotasyon olanaklarından eşit olarak yararlanırlar.
 
d)    Tedarikçilere Karşı Sorumluluklar
Dernek ve çalışanları tedarikçilere karşı dürüst, adil ve saygılı davranıp, yükümlülüklerini zamanında yerine getirirler. Tedarikçilerin ve diğer iş ortaklarının gizli bilgi ve belgeleri konusundaki yasal mevzuata hassasiyet gösterilir.  

 • Tedarikçilerin Seçimi

Tedarikçi seçimi, ihtiyaç, kalite, maliyet ve performans ölçütlerine dayandırılarak Tedarikçi Seçme Prosedürü doğrultusunda yapılır. Bu izlekteki ölçütlere uygun olan tedarikçiler ile çalışılır ve performansları periyodik olarak ölçülür.  Gıda güvenliği açısından kritik önemi olan bazı tedarikçiler yerlerinde denetlenir. Performansı düşük olan tedarikçiye uyarı yazısı gönderilir ve iyileşme göstermeyen tedarikçi ile iş ilişkisi sonlandırılır.
 

 • Tedarikçilere Yatırım Yapma Yasağı

Çalışanların veya Yöneticilerin tedarikçi firmaya yatırım yapması, borç veya alacak ilişkisine girmeleri yasaktır.
 

 • Tedarikçilerden Kişisel Kullanım için Mal ve Hizmet Alma Yasağı

Çalışanların veya Yöneticilerin tedarikçilerden kişisel çıkarları doğrultusunda bedelsiz mal ve ürün sağlamaya çalışmaları yasaktır.
 
e)     Topluma ve Çevreye Karşı Sorumluluklar
Dernek, tüm etkinliklerinde iş sağlığı ve güvenlik tedbirleri oluşturmaya ve çevreyi korumaya öncelik verir. Dernek ve çalışanları, topluma ve tüm paydaşlara karşı şeffaflık, hesap verebilirlik ve güvenilirlik ilkeleriyle hareket etmeyi temel bir hedef olarak benimsemişlerdir. 


Her hakkı Moda Deniz Kulübü’ne aittir. Copyright © 2017